Markörbaserad journalgranskning

Strukturerad journalgranskning på sjukhus- och kliniknivå introducerades i Sverige under 2007. Metoden kallas Markörbaserad Journalgranskning (MJG) och är en svensk anpassning av ”Global Trigger Tool” från USA.

Vid markörbaserad journalgranskning granskas journaler från slumpvis utvalda vårdtillfällen för vuxna patienter som varit inlagda i minst ett dygn och som skrevs ut för minst 30 dagar sedan.

En granskningsgrupp med dokumenterat uppdrag genomför de övergripande granskningarna i den somatiska slutenvården.  Primärt granskas 28 journaler per månad. Gruppen träffas sedan 3-4 gånger per år för sekundärgranskning tillsammans med chefläkare. Inrapportering sker efter sekundärgranskning till SKL:s nationella databas. Psykiatrin har egen granskningsgrupp.

Resultaten redovisas kvartalsvis och ger möjlighet att enkelt följa egna resultat över tid och att jämföra skador i vården i Kronoberg, med övriga Sverige.

Syntolkning av illustrationen över granskningsproceduren

Skador som identifierats klassificeras avseende typ av skada, allvarlighetsgrad och undvikbarhet, det vill säga hur sannolikt det är att skadan hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits.

Allvarliga skador rapporteras till respektive verksamhetschef.

Kontakt

Granskare behöver utbildning och särskild behörighet via länets kontaktperson:

Zandra Anivike

Patientsäkerhetsstrateg

Arbetar som patientsäkerhetsstrateg i regionen. Tillhör organisatoriskt Uppföljning och Kvalitet inom Planering och Uppföljning/Hälso och sjukvårdstab Arbetsuppgifterna innefattar: Ansvarar för utveck...

Senast uppdaterad: 15 november 2022