Mätresultat/uppföljningar

En del i patientsäkerhetsarbetet handlar om att mäta för att följa upp resultatet.

Under varje flik kan finnas resultat både från lokala och nationella mätningar. 

Vår och höst genomför Sveriges kommuner och regioner en punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner. Det vill säga, en mätning som visar antalet infektioner vid ett enstaka tillfälle.

Mätningarna ger en ögonblicksbild och resultaten vissar att det är viktigt att vi fortsätter med vårt förebyggande patientsäkerhetsarbete.

De vanligaste vårdrelaterade infektionerna är urinvägsinfektion, hud- och sårinfektioner samt lunginflammation.

Lokala resultat

Grafen visar andel vårdtillfällen med undvikbara vårdrelaterad infektioner, utveckling från 2018 och framåt
Markörbaserad journalgranskning:  Andel undvikbara vårdrelaterade infektioner. Resultat 2018 till december 2020. Diagrammet gjort enligt modellen ”rullande 12 -månaders”. Varje punkt speglar de senaste 12 månaderna. Det har skett en förbättring från 2018 till 2020. 

Klicka på bilden för en större version.

Grafen visar andel vårdtillfällen med undvikbara vårdrelaterade urinvägsinfektioner och pneumonier, utveckling från 2018 och framåt

Markörbaserad journalgranskning:  Andel undvikbara urinvägsinfektioner och lunginflammationer 2018-december 2020.Diagrammet gjort enligt modellen ”rullande 12 -månaders”. Varje punkt speglar de senaste 12 månaderna. Det har skett en förbättring från 2018 till 2020. 

Klicka på bilden för en större version.


Punktprevalensmätning: samtliga vårdrelaterade infektioner (både undvikbara och inte undvikbara) nov 2017-mars 2020. 

Nationella resultat

SKL's mätning av vårdrelaterade infektioner, öppnas i nytt fönster

Vår och höst mäter vi följsamheten till basala hygien- och klädregler. På våren genom att deltaga i den nationella punktprevalensmätningen via Sveriges kommuner och landsting (SKL) och på hösten genom en lokal mätning inom Region Kronoberg. 

Lokala resultat

Hösten 2020, pdf, öppnas i nytt fönster

Våren 2020, pdf öppnas i nytt fönster

2018-2019, pdf, öppnas i nytt fönster

Nationella resultat

SKL's mätning av basala hygienrutiner och klädregler, öppnas i nytt fönster

Att arbeta förebyggande är avgörande för att minska antalet trycksår. Enkla åtgärder som att ge tryckavlastning, hålla huden torr, motverka undernäring och vätskebrist kan ge snabba förbättringar.

Färre trycksår minskar inte bara lidandet, utan leder till kortare vårdtider och effektivare vård.

Mätningen är en punktprevalensmätning som visar antalet trycksår vid ett givet tillfälle.

Trycksårssidan

Nationella resultat

Resultat trycksårsmätningar, SKL, öppnas i nytt fönster

Punktprevalensmätning av trycksår 2020, ppt, öppnas i nytt fönster

Lokala resultat

Trycksårsmätningar 2020, pdf, öppnas i nytt fönster 

Markörbaserad journalgranskning:  Andel patienter som drabbats av skada. Resultat 2018 till december 2020. Diagrammet gjort enligt modellen ”rullande 12 -månaders”. Varje punkt speglar de senaste 12 månaderna. 

 Klicka på bilden för en större version

 

Markörbaserad journalgranskning:  Andel patienter som drabbats av undvikbar skada, dvs en vårdskada. Resultat 2018 till december 2020. Diagrammet gjort enligt modellen ”rullande 12 -månaders”. Varje punkt speglar de senaste 12 månaderna.

 Klicka på bilden för en större version

Senast uppdaterad: 3 maj 2021