Mätresultat/uppföljningar

En del i patientsäkerhetsarbetet handlar om att mäta för att följa upp resultatet.

Under varje flik kan finnas resultat både från lokala och nationella mätningar. 

Vår och höst genomför Sveriges kommuner och regioner en punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner. Det vill säga, en mätning som visar antalet infektioner vid ett enstaka tillfälle. Mätningarna ger en ögonblicksbild och resultaten visar att det är viktigt att vi fortsätter med vårt förebyggande patientsäkerhetsarbete.


I region Kronoberg  görs även månatliga mätningar av vårdrelaterade infektioner genom markörbaserad journalgranskning. Vid markörbaserad journalgranskning granskas 28 journaler per månad från slumpvis utvalda vårdtillfällen .

Resultaten redovisas kvartalsvis och ger möjlighet att enkelt följa egna resultat över tid.

De vanligaste vårdrelaterade infektionerna är urinvägsinfektion, hud- och sårinfektioner samt lunginflammation.

Lokala resultat Grafen visar andel vårdtillfällen med undvikbara vårdrelaterad infektioner, utveckling från 2018 och framåt

Resultat av markörbaserad journalgranskning:  Andel undvikbara vårdrelaterade infektioner. Resultat 2018 till mars 2021. Varje punkt speglar de senaste 12 månaderna. Det har skett en förbättring från 2018 till 2021 vilket indikerar att de förbättringsarbeten som påbörjats har gett postiva effekter


Grafen visar andel vårdtillfällen med undvikbara urinvägsinfektioner och pneumonier, utveckling från 2018 och framåt

Markörbaserad journalgranskning:  Andel undvikbara vårdrelaterade urinvägsinfektioner och pneumonier  Resultat 2018 till mars 2021. Varje punkt speglar de senaste 12 månaderna. Det har skett en förbättring från 2018 till 2021.

Det har skett en förbättring från 2018 till 2021 vilket indikerar att våra riktade förbättringsarbeten mot UVI och pneumoni  har gett postiva effekter

Nationella resultat

 

Klicka på bilden för en större version.


Punktprevalensmätning , PPM,: samtliga vårdrelaterade infektioner (både undvikbara och inte undvikbara) nov 2017-mars 2020. Ingen punktprevalensmätning har gjorts under hösten 2020 eller våren 2021 på grund av pandemin

 

SKL's mätning av vårdrelaterade infektioner, öppnas i nytt fönster

Arbetet med att förbättra följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler pågår dagligen och är en viktig del i arbetet med att minska vårdrelaterade infektioner. Förutom nationella mätningar, initierade av Sveriges kommuner och regioner (SKR), gör Region Kronberg även lokala mätningar. Totalt görs minst fyra mätningar per år.

Målvärdet för regionen är 100 procent korrekt följsamhet till alla steg

Lokala resultat

September 2021, pdf, öppnas i nytt fönster

Maj 2021, pdf, öppnas i nytt fönster

Mars 2021, pdf, öppnas i nytt fönster

Hösten 2020, pdf, öppnas i nytt fönster

Våren 2020, pdf öppnas i nytt fönster

2018-2019, pdf, öppnas i nytt fönster

Nationella resultat

SKR:s mätning av basala hygienrutiner och klädregler, öppnas i nytt fönster

Perifer venkateter (PVK) är en kanyl med tunn kateter som förs in i venen och ger tillgång till blodbanan. Användandet av PVK är en mycket vanlig åtgärd i vården och vanligt förekommande i syfte att ge patienten vätska, näring, blodprodukter och läkemedel. PVK innebär risk för tromboflebit (inflammation i kärlen) och infektion och som i enstaka fall kan leda till allvarlig sepsis(blodförgiftning)  och endokardit (inflammation i hjärtats strukturer) om den inte hanteras på rätt sätt.

Region Kronoberg har sedan många år arbetat intensivt med att följa upp och förbättra patientsäkerheten kring användandet av PVK. På varje vårdenhet finns idag en sjuksköterska som har övergripande ansvar för vårdenhetens PVK arbete och att sprida ny  kunskap till alla enhetens medarbetare. Mätningar av följsamhet görs regelbundet och följs upp av ansvarig sjuksköterska, chef på vårdenheten men även av den centrala patientsäkerhetsorganisationen.

 

En PVK ska sitta kvar så kort tid som möjligt, högst 72 timmar och behovet av PVK ska omprövas fortlöpande. Vårdenheter inom slutenvården som har hög följsamhet till rutiner för regelbundna dagliga kontroller och dokumentation av dessa, tillåts förlängd PVK tid, som längst 7 dygn.

 

Lokala mätresultat

Att arbeta förebyggande är avgörande för att minska antalet trycksår. Enkla åtgärder som att ge tryckavlastning, hålla huden torr, motverka undernäring och vätskebrist kan ge snabba förbättringar.

Färre trycksår minskar inte bara lidandet, utan leder till kortare vårdtider och effektivare vård.

Mätningen är en punktprevalensmätning som visar antalet trycksår vid ett givet tillfälle.

Trycksårssidan

Nationella resultat

Resultat trycksårsmätningar, SKL, öppnas i nytt fönster

Punktprevalensmätning av trycksår 2020, ppt, öppnas i nytt fönster

Lokala resultat

Trycksårsmätningar 2020, pdf, öppnas i nytt fönster 

Trycksårsmätning resultat, excel, öppnas i nytt fönster

Markörbaserad journalgranskning:  Andel patienter som drabbats av skada. Resultat 2018 till mars 2021. Diagrammet gjort enligt modellen ”rullande 12 -månaders”. Varje punkt speglar de senaste 12 månaderna. 

 Klicka på bilden för en större version

 

Markörbaserad journalgranskning:  Andel patienter som drabbats av undvikbar skada, dvs en vårdskada. Resultat 2018 till mars 2021. Diagrammet gjort enligt modellen ”rullande 12 -månaders”. Varje punkt speglar de senaste 12 månaderna.

 Klicka på bilden för en större version

Senast uppdaterad: 3 maj 2021