Mätresultat/uppföljningar

En del i patientsäkerhetsarbetet handlar om att mäta för att följa upp resultatet.

Under varje flik finns resultat både från lokala och nationella mätningar. 

Vår och höst genomför Sveriges kommuner och regioner en punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner. Det vill säga, en mätning som visar antalet infektioner vid ett enstaka tillfälle.

Mätningarna ger en ögonblicksbild och resultaten vissar att det är viktigt att vi fortsätter med vårt förebyggande patientsäkerhetsarbete.

De vanligaste vårdrelaterade infektionerna är urinvägsinfektion, hud- och sårinfektioner samt lunginflammation.

Lokala resultat


Markörbaserad journalgranskning: alla undvikbara vårdrelaterade infektioner 2018-mars 2020.

 

ndvikbara urinvägsinfektioner och lunginflammationer 2018-mars 2020
Markörbaserad journalgranskning: undvikbara urinvägsinfektioner och lunginflammationer 2018-mars 2020.


Punktprevalensmätning: samtliga vårdrelaterade infektioner (både undvikbara och inte undvikbara) nov 2017-nov 2019. 

 

Nationella resultat

SKL's mätning av vårdrelaterade infektioner, öppnas i nytt fönster

 

Vår och höst mäter vi följsamheten till basala hygien- och klädregler. På våren genom att deltaga i den nationella punktprevalensmätningen via Sveriges kommuner och landsting (SKL) och på hösten genom en lokal mätning inom Region Kronoberg. 

Lokala resultat

2018-2019, pdf, öppnas i nytt fönster

Nationella resultat

SKL's mätning av basala hygienrutiner och klädregler, öppnas i nytt fönster

Att arbeta förebyggande är avgörande för att minska antalet trycksår. Enkla åtgärder som att ge tryckavlastning, hålla huden torr, motverka undernäring och vätskebrist kan ge snabba förbättringar.

Färre trycksår minskar inte bara lidandet, utan leder till kortare vårdtider och effektivare vård.

Mätningen är en punktprevalensmätning som visar antalet trycksår vid ett givet tillfälle.

Trycksårssidan

Nationella resultat

Resultat trycksårsmätningar, SKL, öppnas i nytt fönster

Punktprevalensmätning av trycksår 2020, ppt, öppnas i nytt fönster

Lokala resultat

Trycksårsmätningar 2020, pdf, öppnas i nytt fönster 

Markörbaserad journalgranskning: Andel patienter med skada, enbart undvikbara. 

 

Markörbaserad journalgranskning: Andel patienter med bedömd skada, inkluderar både undvikbara och inte undvikbara.

Senast uppdaterad: 4 februari 2020