Mätresultat/uppföljningar

En del i patientsäkerhetsarbetet handlar om att mäta för att följa upp resultatet. Under varje flik kan finnas resultat både från lokala och nationella mätningar

Andel vårdskador tom juni 2022.png

Markörbaserad journalgranskning:  Andel patienter som drabbats av vårdskada. Resultat 2018 till och med juni 2022. Diagrammet gjort enligt modellen ”rullande 12 -månaders”. Varje punkt speglar de senaste 12 månaderna. 

 Klicka på bilden för en större version

Syntolkning av diagram

I region Kronoberg  görs månatliga mätningar av vårdrelaterade infektioner genom markörbaserad journalgranskning. Vid markörbaserad journalgranskning granskas 28 journaler per månad från slumpvis utvalda vårdtillfällen .

Resultaten redovisas kvartalsvis och ger möjlighet att enkelt följa egna resultat över tid.

De vanligaste vårdrelaterade infektionerna är urinvägsinfektion, hud- och sårinfektioner samt lunginflammation.

Klicka på bilderna för en större versionGraf 1: Resultat av markörbaserad journalgranskning:  Andel undvikbara vårdrelaterade infektioner. Resultat 2018 till och med  juni 2022. Varje punkt speglar de senaste 12 månaderna. 

 
Graf 2:  Resultat av Markörbaserad journalgranskning förandel undvikbara vårdrelaterade urinvägsinfektioner och pneumonier  Resultat 2018 till och med juni 2022. Varje punkt speglar de senaste 12 månaderna. 

 

 Syntolkning av diagram 

Arbetet med att förbättra följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler pågår dagligen och är en viktig del i arbetet med att minska vårdrelaterade infektioner. Förutom nationella mätningar, initierade av Sveriges kommuner och regioner (SKR), gör Region Kronberg även lokala mätningar. Totalt görs minst fyra mätningar per år.

Målvärdet för regionen är 100 procent korrekt följsamhet till alla steg

Lokala resultat

Resultat BHK mätning september 2022, ppt, öppnas i nytt fönster

Resultat BHK mätning maj 2022, ppt, öppnas i nytt fönster

Resultat BHK från 2020-2022.pdf

September 2021, pdf, öppnas i nytt fönster

Maj 2021, pdf, öppnas i nytt fönster

Mars 2021, pdf, öppnas i nytt fönster

Hösten 2020, pdf, öppnas i nytt fönster

Våren 2020, pdf öppnas i nytt fönster

2018-2019, pdf, öppnas i nytt fönster

 

Syntolkning av resultat 2020-2022

Nationella resultat

SKR:s mätning av basala hygienrutiner och klädregler, öppnas i nytt fönster

Perifer venkateter (PVK) är en kanyl med tunn kateter som förs in i venen och ger tillgång till blodbanan. Användandet av PVK är en mycket vanlig åtgärd i vården och vanligt förekommande i syfte att ge patienten vätska, näring, blodprodukter och läkemedel. PVK innebär risk för tromboflebit (inflammation i kärlen) och infektion och som i enstaka fall kan leda till allvarlig sepsis(blodförgiftning)  och Endokardit (inflammation i hjärtats strukturer) om den inte hanteras på rätt sätt.

Region Kronoberg har sedan många år arbetat intensivt med att följa upp och förbättra patientsäkerheten kring användandet av PVK. På varje vårdenhet finns idag en sjuksköterska som har övergripande ansvar för vårdenhetens PVK arbete och att sprida ny  kunskap till alla enhetens medarbetare.

Mätningar av följsamhet görs regelbundet och följs upp av ansvarig sjuksköterska, chef på vårdenheten men även av den centrala patientsäkerhetsorganisationen.

En PVK ska sitta kvar så kort tid som möjligt, högst 72 timmar och behovet av PVK ska omprövas fortlöpande. Vårdenheter inom slutenvården som har hög följsamhet till rutiner för regelbundna dagliga kontroller och dokumentation av dessa, tillåts förlängd PVK tid, som längst 7 dygn.

Sammanfattning resultat maj 2022, pptx, öppnas i nytt fönster

Sammanfattning resultat från mars 2022 , pdf öppnas i nytt fönster

Syntolkning av resultat 

Att arbeta förebyggande är avgörande för att minska antalet trycksår. Enkla åtgärder som att ge tryckavlastning, hålla huden torr, motverka undernäring och vätskebrist kan ge snabba förbättringar.

Färre trycksår minskar inte bara lidandet, utan leder till kortare vårdtider och effektivare vård.

Mätningen är en punktprevalensmätning som visar antalet trycksår vid ett givet tillfälle.

Trycksårssidan

Kalender mätningar 2022, pdf öppnas i nytt fönster

Nationella resultat

Punktprevalensmätning av trycksår 2020, ppt, öppnas i nytt fönster

Punktprevalensmätning av trycksår 2021, ppt, öppnas i nytt fönster

Lokala resultat

Diagrammet visar resultatet av lokala mätningar 2021 avseende andel trycksår som uppstått på avdelning. Resultatet av de lokala mätningarna varierade under året mellan 2,1 procent som lägst och 5,7 procent som högst.

 

Trycksår mäts lokalt i regionen, enligt punktprevalensmätning, 5 gånger per samt nationellt en gång per år. Målet är att andel patienter som får trycksår inom slutenvården ska ligga under 3%.

Grafen visar resultaten för 2021

Syntolkning av resultat

Urinvägsinfektion är den vanligaste vårdrelaterade infektionen och förekommer oftast i samband med behandling med kvarliggande kateter (KAD). Risken för vårdrelaterad urinvägsinfektion ökar med cirka tio procent för varje dygn som patienten har KAD. 

På varje vårdenhet inom slutenvården finns idag en person  som har övergripande ansvar för vårdenhetens KAD arbete och att sprida ny  kunskap till alla enhetens medarbetare. Granskning av följsamhet till befintliga rutiner görs fyra gånger per år. Resultatet  följs upp både på verksamhetsnivå och av  den centrala patientsäkerhetsorganisationen.

Resultat från granskning KAD maj 2022, pptx öppnas i nytt fönster

Resultat från granskning KAD mars 2022, pdf öppnas i nytt fönster

Syntolkning av resultat från granskning

Senast uppdaterad: 20 april 2022