Patientsäkerhetskultur

Patientsäkerhetskulturen mäts regelbundet via en enkät. Syftet med enkäten är att få en bild av chefer och medarbetares attityd till och uppfattning om patientsäkerhet. Utifrån resultatet kan vi sedan kartlägga styrkor och svagheter i patientsäkerhetskulturen och se vilka förbättringsområden som finns.

Enkäten är nationell och genomförs i ett stort antal landsting och regioner i Sverige. 

Senast uppdaterad: 7 oktober 2020