Läkemedel

Hälso och sjukvårdens ledningsgrupp har på rekommendation av patientsäkerhetsråd och läkemedelsråd beslutat att regionen under 2021 och 2022 ska prioritera patientsäkerhetsarbete avseende läkemedel. Fem områden har valts ut som kommer prioriteras initialt i arbetet. En övergripande styrgrupp är tillsatt samt fem arbetsgrupper dvs. en för varje prioriterad fråga.

De fem prioriterade områdena inom Läkemedel

Beroendeframkallande läkemedel/vårdorsakat läkemedelsberoende

Underlätta metoder att minska nyförskrivning, att tidsbegränsa förskrivning, att hitta alternativ, att hitta metoder att på vårdcentraler och kliniker nå gemensam samsyn om ordination och förskrivning av dessa läkemedel och att hitta metoder att stödja uttrappning av dessa läkemedel där de inte fyller någon funktion.  

Egenkontroll av läkemedelshantering

Att bistå att uppdatera dessa delar avseende riktlinjer och rutiner för läkemedelshantering i Region Kronoberg. Att utarbeta relevanta checklistor, att föreslå vilken resurs som kan utföra arbetet, att bistå med förankring i linje och utförandeorganisation

 

Nya arbetssätt i avvikelsesystemet

Att utveckla avvikelsesystemet så att det går att systematiskt ta del av avvikelser relaterat till läkemedel, att hitta system där enskilda avvikelser kan vara signal på allvarlig risk.  

Vidareutveckling av utbildningen ”Säker läkemedelshantering”

Fortsatt arbete med uppdatering av vinnande konceptet ”säker läkemedelshantering”. Hur kan det skalas upp att nå fler på meningsfullt sätt.

Läkemedelsavstämning och läkemedelsgenomgångar (inklusive möjlighet att mäta såväl genomförda läkemedelsgenomgångar som utskrivna läkemedelslistor) 

  • Hur lyckas förankra arbetssättet så att det verkligen blir genomfört?
  • Verka för att det som ett medel går att sätta upp mätvärde för ”utskriven läkemedelslista” i samband med läkarbesök och läkemedelsförändring av något slag.

Vi ska dessutom arbeta för att hitta nya modeller för att stimulera till, fånga upp och sprida goda idéer och lösningar på läkemedelsrelaterade patientsäkerhetsproblem.

Rapport av resultat Patientsäkerhetsarbete Läkemedel, pdf, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 15 november 2022