Dokumentation och kommunikation

Informationsöverföring är kända riskområden i vården. Det kan både handla om brister i den muntliga kommunikationen mellan vårdpersonal och patient och bristande informationsöverföring mellan olika aktörer i vårdprocessen kring en patient. Det kan också handla om den skriftliga kommunikationen i till exempel en journal eller en remiss, så kallad vårddokumentation.

Om en patient inte blir informerad eller missförstår den information som ges om vård och behandling kan det medföra risker för patientsäkerheten. Det finns också stora risker för patientsäkerheten om det brister i informationsöverföringen mellan de olika yrkesutövare som deltar i vårdprocessen kring en patient.  Speciellt stora utmaningar vad gäller information och kommunikation finns när det gäller patienter som pendlar mellan olika vårdgivare.

Ett bra säkerhetsklimat behövs för att kunna minska kommunikationsbristerna. En bra gruppsammanhållning skapar trygghet, starka normer, och understöder gemensamt ansvar för egen och patienters säkerhet. Tillit till chefer och ledning är en nyckelfaktor till bra gruppsammanhållning.

Kommunikation i vården

Kommunikation och informationsöverföring är kända riskområden i vården. Det kan både handla om brister i kommunikationen mellan vårdpersonal och patient och bristande informationsöverföring mellan olika aktörer i vårdprocessen kring en patient.

Riktlinje Kommunikationsverktyg för muntlig informationsöverföring i vården, pdf öppnas i nytt fönster 

Riktlinje kommunikation i vården pdf, öppnas i nytt fönster

Riktlinje Återkopplande kommunikation, pdf, öppnas i nytt fönster

Riktlinje ISBAR,pdf, öppnas i nytt fönster

Riktlinje Teach-back, pdf, öppnas i nytt fönster

Dokumentation i vården

Med vårddokumentation menas i huvudsak lagstadgad journalföring. Detta
inkluderar även övrigt beslutsunderlag och information som dokumenteras i patientens journal så som provresultat, remisser och tidsbokningar.

Riktlinje för vårddokumentation i region Kronoberg, pdf öppnas i nytt fönster

Egenkontrollprogram för vårddokumentation, pdf, öppnas i nytt fönster

Huvudstrategi för utveckling av vårddokumentation, pdf, öppnas i nytt fönster

Dokumentera rätt i vården - DRIV

Senast uppdaterad: 15 november 2022