Asylhandboken

Asylsökande är en person som befinner sig i ett land och där ansöker om skydd men ännu inte fått ansökan avgjord. Det är en mänsklig rättighet att få söka asyl, men det är upp till de nationella myndigheterna i ett land att bestämma på vilka grunder som en person har rätt till att erhålla asyl.

Hälsoundersökning så fort som möjligt

Så tidigt som möjligt efter ankomst till Sverige ska asylsökande, kvotflyktingar och anhöriginvandrare erbjudas en kostnadsfri hälsoundersökning. Anhöriginvandrare ska hälsoundersökas inom ett år. Migrationsverket ersätter kostnaderna för hälsoundersökning för dessa grupper, om den inte utförts tidigare i Sverige. Ersättningen är 2 175 kronor. Även papperslösa har rätt till hälsoundersökning. Den erbjuds då i samband med att personen tar kontakt med vården.

Hälsoundersökningen är frivillig och den asylsökande med flera har rätt att tacka nej, men vid misstanke om allmänfarlig sjukdom är den enskilde skyldig att låta undersöka sig (Smittskyddslagen kap. 2 2§).

Hälsoundersökningen och provtagningen ska anpassas utifrån behov och risker för ohälsa. Vid tortyrskador ska bedömningen vara särskilt omsorgsfull.

Hälsoundersökningen ska:

 • uppmärksamma personer som är i behov av vård
 • uppmärksamma behov av smittskyddsåtgärder

I hälsoundersökningen ingår en introduktion till svensk hälso- och sjukvård. 

Hälsoundersökningen är frivillig och därför utan avgift. Om en asylsökande inte kommer till besöket brukar en andra kallelse skickas. Om personen inte kommer då stryks hen från listan. Ingen faktura skickas ut för uteblivet besök.

Hälsoundersökning av ensamkommande barn

Alla barn som ska placeras enligt socialtjänstlagen erbjuds en inledande hälsoundersökning på vårdcentral eller flyktinghälsa. Elevhälsan har hand om vaccinering av barn som går i skolan.

Samverkansrutin vid placering i familjehem/hem för vård eller boende inklusive läkarundersökning och bedömning av tandhälsa för barn och ungdomar 0-20 år

Vid behov av en specialistbedömning remitteras barnet vidare.

Stöd för hälsoundersökning

Samtalsmall för hälsoundersökning

Migrationsverket ersätter regionens hälso- och sjukvård samt tandvård för asylsökande med:

 • en schablonersättning per kvartal och person oavsett vårdbehov
 • ersättning för genomförd hälsoundersökning
 • särskild ersättning för vård där kostnaden uppgår till mer än 100 000 kr
 • kostnader för hälsoundersökning av smittskyddsskäl

Schablonersättning för hälso-och sjukvård samt tandvård för 2020

 • 3 740 kronor för barn till och med 18 år
 • 4 435 för personer från och med 19 år till och med 60 år
 • 5 635 för personer som är 61 år eller äldre

Kostnader för gömda barns hälso- och sjukvård ersätts ur schablonersättningen.

Schablonersättning för hälsoundersökning 2020

Ersättningen för hälsoundersökning/hälsosamtal är 2 175 kronor. Ersättning för tolk ingår i schablonersättningen.

Kostnadskrävande vård, särskild ersättning

Om regionens vårdkostnad överstiger 100 000 kronor betalas särskild ersättning ut. Kostnaderna måste aktivt återsökas från Migrationsverket.

Om vårdnadshavares behandling är nödvändig för barnets vård inom barn- och ungdomspsykiatrin ska också de kostnaderna räknas in i vårdkontakten.

Varaktig vård

Om en person med uppehållstillstånd har en sjukdom eller ett funktionshinder som bedöms kvarstå i mer än tre år kan regionen återsöka vårdkostnader som överstiger 60 000 kronor, så länge sjukdomen finns kvar. Sjukdomen ska ha funnits redan när personen kom till kommunen regionen.

Återsökande av kostnader

Om du har en patient som kommit till Sverige nyligen eller inom en tvåårsperiod kan det vara så att regionen kan återsöka kostnader för vård.

Har patienten en sjukdom eller ett funktionshinder som kommer att innebära behov av omfattande hälso- och sjukvårdsinsatser, akut eller under en längre tid kan du fylla i bilaga till hälsoundersökning, och sända till Vårdstöd, Dockanhuset, Norra Esplanaden 9B, 351 85 Växjö.

Vid frågor om ersättningar för asylsökande och flyktingars hälso- och sjukvård, kontakta Carina Petersson, anknytning 7017.

Relaterade länkar

Blankett hälsoundersökning asylsökande, excel

Blankett för varaktig vård, pdf, öppnas i nytt fönster

Du som tar emot en asylsökande patient ska registrera LMA-kortets nummer, eller kvittot om den asylsökande inte hunnit få LMA-kort, i patientkortet under fliken frikort i Cambio Cosmic. 

Vad är ett LMA-kort?

LMA-kortet visar att personen är asylsökande och har rätt att vara i landet under väntetiden.  LMA står för Lagen om mottagande av asylsökande. Kortets giltighetstid ska kontrolleras. De nya LMA-korten utfärdade efter 1 januari 2022 räcker under hela asyltiden och har en QR-kod som gör att alla med tillgång till en QR-läsare (en scanner eller en mobiltelefon) enkelt kan kontrollera om kortet är giltigt. Giltighetstiden som ska skrivas in i journalsystemet blir den dag som kortet är kontrollerat.

Viktigt med rätt adress

Var noga med att ta reda på den nyanländes adress. Den boxadress som står på LMA-kortet kan inte användas som adress till patienten. Om du ser att patienten har en boxadress inlagd, kontakta kundtjänst anknytning 9650 för att ändra till rätt adress. Står fel adress kan kallelse och andra brev komma fel eller bli väldigt försenade.

Vilken vård har papperslösa rätt till? Hur man tolkar begreppet "vård som inte kan anstå" Röda Korset och SKL har tagit fram en kort film som ger konkret vägledning.

Se filmen här

Folder, papperslösas rättigheter

Röda korsets vårdförmedling

För barn som är i Sverige som turister eller som har föräldrar som studerar på högskolenivå alternativt har tillfälligt arbetstillstånd, gäller särskilda regler. Läs mer om det i Turisthandboken

Betydelsen av en god hälso- och sjukvård är särskilt stor hos barn, eftersom de utvecklas så snabbt. En utebliven behandling kan få negativa konsekvenser på sikt.

Alla barn erbjuds tandvård, barnhälsovård och skolhälsovård.

I de fall det är nödvändigt att behandla föräldrar för barnets vård inom barn- och ungdomspsykiatrin, bör Region Kronoberg erbjuda detta.

Ensamkommande barn

Ensamkommande barn är barn som kommer utan vårdnadshavare och är under 18 år. Ett ensamkommande barn kan vara förälder och eller ha sin make/maka med sig.

I vårt län står primärvården för den inledande hälsoundersökningen av barn och unga inklusive smittskydd och vaccination. Vaccination av barn som går i skolan sköts av skolhälsovården. Vid behov av specialistbedömning skickas remiss till barn- och ungdomskliniken.

Region Kronoberg erbjuder inte åldersbedömning av barn på begäran av Migrationsverket.

Ensamkommande barn som försvinner - risker, rutiner och checklistor

Barnkonventionen

FN:s barnkonvention är ett rättsligt bindande, internationellt instrument som innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Konventionen fastslår att barn inte är föräldrars eller andra vuxnas ägodelar utan individer med egna rättigheter och ett människovärde, men också att barn har speciella behov av skydd och stöd.

Asylsökande och tillståndslösa

Omedelbar vård och tandvård samt sjukvård och tandvård som inte kan anstå, preventivmedelsrådgivning, mödrahälsovård, förlossningsvård, vård vid abort samt vård och åtgärder enligt smittskyddslagen. Hälsoundersökning.

Sjukvård som inte kan anstå är mer än akut och omedelbar vård och innefattar:

 • vård och behandling (inklusive följdinsatser) av sjukdomar och skador där även måttlig fördröjning kan innebära allvarliga följder
 • vård som ges för att motverka ett mer allvarligt sjukdomstillstånd
 • vård för att undvika omfattande vård och behandling
 • vård för att minska användningen av mer resurskrävande akuta behandlingsåtgärder
 • vård för personer med särskilda behov bör bedömas särskilt omsorgsfullt (tortyr, allvarliga övergrepp, trauma)
 • hjälpmedel vid funktionshinder om inte patienten kan få tillgång till det på annat sätt

Socialstyrelsen, vård och omsorg för asylsökande och andra nyanlända öppnas i nytt fönster

Läkemedel, subventioner utanför förmån

Om vaccinationer för gravida kvinnor, röda hund, mässling m m

Arabiska

Engelska

Somaliska

Tigrinja

Senast uppdaterad: 2 mars 2020