Subvention av läkemedel utanför förmån

Förskrivning till patient på recept, hjälpmedelskort eller livsmedelsanvisning av produkter inom läkemedelsförmånen omfattas normalt av högkostnadsskyddet och expeditionen på apoteket kan ske med rabatt. Det förekommer att förskrivningar avser varor som ligger utanför förmånen, men som patienten av olika skäl ändå inte ska betala själv. Även i vissa andra fall kan hända att patienten inte ska betala hela kostnaden själv för sina varor.

Apotekets faktura ska alltid innehålla uppgift om arbetsplatskod, förskrivarens namn, expedierad produkt, patientens födelseår samt transaktionsid (löpnummer eller motsvarande).

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) beslutar om vilka produkter som ska ingå i läkemedelsförmånen. Det har blivit allt vanligare att TLV beslutar att produkter inte ska ingå i förmånen, alternativt belägger dem med restriktioner p.g.a. att de inte bedöms vara kostnadseffektiva.

I en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och staten har regionerna förbundit sig att i undantagsfall kunna stå för kostnaden för dessa produkter.

För att så kallad undantagshantering ska vara tillämplig krävs att följande fyra förutsättningar är uppfyllda:

 1. enskilda patienter = undantagsfall
 2. synnerligen angelägna medicinska behov
 3. behandlingsalternativ saknas
 4. användningen bedöms vara kostnadseffektiv i det enskilda fallet (jämfört med andra alternativ inom vården

Förskrivning av läkemedel med undantagshantering förutsätter att beslut fattas av respektive verksamhetschef, eftersom rutinen innebär att hela kostnaden för läkemedelsbehandlingen belastar förskrivande enhet. Ingen egenavgift betalas av patienten. Läkemedelskommittén kan ge medicinska synpunkter på den aktuella behandlingen.

OBS! Undantagshanteringen avser enbart läkemedel utanför förmånen.

Receptet märks "Betalas av Region Kronoberg -undantagshantering".

Hantering på apotek

Hela kostnaden för läkemedlet faktureras:

Region Kronoberg
Skanningcentralen – 0171224
Box 1207
351 12 Växjö

Region Kronoberg har tagit på sig betalningsansvar för:

CE-märkta produkter i form av spolvätskor utan aktiv substans (ATC-kod B05CB01) och sterilt vatten (ATC-kod V07A B00) till enskilda förbrukare, utskrivet på recept.

Receptet märks "Betalas av Region Kronoberg - CE-märkta produkter".

Hantering på apotek

Hela kostnaden för preparaten faktureras:

Region Kronoberg
Skanningcentralen 0171224 – 50310
Box 1207
351 12 Växjö

När svårt sjuka patienter vårdas i hemmet kan det bli aktuellt att använda läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånen. Regionen har därför tagit beslut om att subventionera vissa läkemedelsgrupper till dessa patienter. Om patienten är registrerad som hemsjukvårdspatient kan även läkemedel ur kommunala läkemedelsförråd användas.

Preparatgrupper som subventioneras (gäller endast varor utanför läkemedelsförmånen)

 • Smärtstillande (t. ex paracetamol för iv bruk samt morfinkassetter)
 • Lugnande (t.ex. Haldol, Midazolam)
 • Antiemetika
 • Parenteral antibiotika
 • TPN
 • Infusioner
 • Protonpumpshämmare för parenteralt bruk
 • Kortikosteroider
 • NaCl samt sterilt vatten i ampuller
 • Cyklokapron inj
 • Heparin
 • Robinul/Hyoscinbromid

I undantagsfall kan behandlande läkare förskriva läkemedel utöver vad som anges ovan, och dessa läkemedel kan då subventioneras enligt samma modell.

Receptet märks "Betalas av Region Kronoberg - hemsjukvård".

Hantering på apotek

Hela kostnaden för läkemedlet faktureras:

Region Kronoberg
Skanningcentralen 0171224 – 50311
Box 1207
351 12 Växjö

Subvention av läkemedel till patient med psykotisk sjukdom, där patienten saknar sjukdomsinsikt, är i behov av regelbunden medicinering och kan förväntas avstå från inköp av medicinen.

Receptet märks "Betalas av Region Kronoberg - 0301010".

Hantering på apotek

Receptet registreras utan förmån.
Hela kostnaden för läkemedlet faktureras:

Region Kronoberg
Skanningcentralen 0301010
Box 1207
351 12 Växjö

Enligt lag gällande från 2013-07-01 är landstingen och regionerna skyldiga att erbjuda vuxna personer som vistas i landet utan tillstånd samma subventionerade hälso- och sjukvård som vuxna asylsökande, dvs. vård som inte kan anstå och läkemedel inom läkemedelsförmånerna som förskrivs i samband sådan vård samt mödrahälsovård m.m. Barn som vistas i landet utan tillstånd ska erbjudas samma vård som bosatta och asylsökande barn, dvs. subventionerad fullständig hälso- och sjukvård.

Egenkostnaden ska vara högst 50 kr vid varje expeditionstillfälle för läkemedel utskrivet vid samma tillfälle av samma förskrivare och för högst tre månaders behandling. Resterande belopp ska faktureras regionen. Särskilda läkemedel förskrivs med endast ett uttag. Smittskyddsläkemedel ska lämnas ut utan egenavgift. Eftersom personen definitionsmässigt saknar identifiering bör pappersrecept användas.

Utskriven receptblankett märks med texten "UTill - betalas av Region Kronoberg" i doseringsfältet. I och med detta har förskrivaren verifierat att patienten tillhör denna kategori och ytterligare dokument behövs inte. Förskrivarens arbetsplatskod och förskrivarkod ska alltid finnas enligt vanliga receptrutiner.

Hantering på apotek

Receptet registreras utan förmån. Överskjutande kostnad för läkemedlen faktureras:

Region Kronoberg
Skanningcentralen – 0171224 - 50322
Box 1207
351 12 Växjö

Region Kronoberg subventionerar läkemedel till flyktingar från Ukraina.

Receptet märks "Betalas av Region Kronoberg - Ukraina".

OBS! Denna rutin gäller personer från Ukraina som saknar LMA-kort. Personer med LMA-kort hanteras enligt Migrationsverkets rutiner: Läkemedel till asylsökande

Hantering på apotek

Receptet registreras utan förmån.
Hela kostnaden för läkemedlet faktureras:

Region Kronoberg
Skanningcentralen 0171224-01241
Box 1207
351 12 Växjö

Asylsökande omfattas inte av läkemedelsförmånen. Den som kan visa upp ett giltigt LMA-kort eller ett kvitto på inlämnad asylansökan har rätt att få läkemedel och vissa andra varor subventionerade av Migrationsverket.

Asylsökande har rätt till subventionerade läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen. Dessutom är receptförskrivna smittskyddsläkemedel subventionerade.

Är den asylsökande under 18 år gäller subventionen oavsett åkomma så länge läkemedlet ingår i läkemedelsförmånen.  Asylsökande barn under 18 år behöver inte betala egenavgift för läkemedel som omfattas av läkemedelsförmånen. 

Om den asylsökande har fyllt 18 år gäller subventionen endast läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen och som skrivs ut i samband med

 • hälso- och sjukvård som inte kan vänta
 • mödrahälsovård
 • vård vid abort

En vuxen asylsökande ska betala en egenavgift på 50 kronor för recept förskrivna vid samma tillfälle av samma förskrivare. Uttaget på receptet får gälla högst tre månaders förbrukning. Om den asylsökande har recept från flera olika förskrivare eller från samma förskrivare men vid olika utskrivningstillfällen, ska ytterligare 50 kronor betalas per förskrivare och utskrivningstillfälle. Om receptet har flera uttag med tre månader per uttag, får ett nytt uttag ske tidigast två månader efter första uttaget.

Migrationsverket

Region Kronoberg subventionerar kosttillägg, sondnäring och andra specialprodukter för personer över 16 år. Förskrivningen ska motsvara en månads behov. Patientens egenandel varierar beroende på hur många produkter som ordinerats:

 • 1-2 produkter: 225 kronor
 • 3-4 produkter: 450 kronor
 • Halv nutrition: 565 kronor
 • Hel nutrition: 1 130 kronor

Patientens egenandel räknas inte in i högkostnadsskyddet och den överskjutande kostnaden faktureras Region Kronoberg. Förskrivning görs i normalfallet via Mediq och sköts av dietist inom Region Kronoberg.

Om förskrivningen görs på pappersblankett hanteras den på apotek enligt nedan:

Hantering på apotek

Överskjutande kostnad för produkterna faktureras:

Region Kronoberg
Skanningcentralen 0171224 – 50309
Box 1207
351 12 Växjö

Möjligheten att på livsmedelsanvisning förskriva livsmedel med subvention till barn och ungdomar upp till 16 år är normalt begränsad till läkare med specialistkompetens inom vissa områden.

För att få en smidig hantering har regionen beslutat att subventionera dessa livsmedel även när de förskrivs av dietist som är anställd på barn- och ungdomskliniken. Förskrivning får avse livsmedel för högst tre månaders behov och kunden betalar 120 kr. Förskrivningen görs i normalfallet via Mediq.

Om förskrivningen görs på pappersblankett hanteras den på apotek enligt nedan:

Hantering på apotek

Produkterna registreras utan förmån. Överskjutande kostnad för produkterna faktureras:

Region Kronoberg
Skanningcentralen 0105-000
Box 1207
351 12 Växjö

Preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånerna är kostnadsfria för personer som vid inköpstillfället inte har fyllt 21 år.

Regionen subventionerar preventivmedel till kvinnor som ännu inte fyllt 26 år. Följande förutsättningar gäller:

 • Subventionen gäller ettårsrecept
 • Produkten ska ha av Läkemedelsverket godkänd indikation som preventivmedel
 • Produkten ska ingå i läkemedelsförmånen

Utöver produkter som ingår i läkemedelsförmånen subventioneras enbart produkter innehållande:

- etinylestradiol+etonogestrel i vaginalinlägg (t. ex. NuvaRing, Ornibel)

Preparaten registreras inom ordinarie läkemedelsförmån. Kunden betalar en egenavgift på 100 kr och överskjutande del av egenavgiften faktureras Region Kronoberg. Detta gäller även produkter där effekten varar i mer än ett år, t.ex. implantat.

NuvaRing (eller motsvarande) registreras utan rabatt. Kunden betalar 100 kr även om hon är under 21 år.

Merkostnad som uppstår om kunden inte vill ha periodens vara, bekostas av kunden själv. Undantaget om receptet kryssats av förskrivaren med "får ej bytas". Vid delexpedition, oavsett orsak, betalar kunden 25 kr/tre månader.

Receptet märks "Subventioneras av Region Kronoberg -preventivmedel".

Hantering på apotek

Kostnaden för läkemedlet faktureras:

Region Kronoberg
Skanningcentralen 0171224 - 12009
Box 1207
351 12 Växjö

Enligt smittskyddslagen ska läkemedel som förskrivs av läkare mot allmänfarlig sjukdom och som läkaren bedömer minskar risken för smittspridning vara kostnadsfria för patienten.
Region Kronoberg betalar hela kostnaden för dessa läkemedel.

Receptet märks "Smittskyddsläkemedel".

Hantering på apotek

Receptet registreras med förmånstyp ”S”
Observera att detta endast gäller vid fakturering till regionen. För asylsökande personer med giltigt LMA-kort faktureras Migrationsverket hela kostnaden. Registrera då med förmånstyp ”U”.

Kontakt

Magnus Munge

verksamhetschef läkemedelsenheten

Senast uppdaterad: 20 augusti 2019