Kultur

I Region Kronobergs kulturuppdrag ingår att genomföra och följa upp regionala och nationella kulturpolitiska mål. Det sker genom arbetet med den regionala kulturplanen och den statliga kultursamverkansmodellen. Arbetet ska bidra till ett levande och oberoende konst- och kulturliv med utgångspunkt i konstnärlig frihet, yttrandefrihet och varje människas individuella rätt till kulturell välfärd och fri åsiktsbildning – centrala delar i ett demokratiskt samhälle.

Region Kronobergs kulturstab leder och samordnar arbetet. Staben organiseras inom enheten för kultur under den regionala utvecklingsavdelningen. I kulturenheten ingår även ansvaret för konstnärlig gestaltning i Region Kronobergs lokaler samt de regionala kulturverksamheterna Bild och Form Kronoberg och Litteratur Kronoberg.

En stor del av arbetet genomförs också av regional kulturverksamhet utanför Region Kronobergs förvaltning, som delägda bolag och samverkan med det civila samhället eller andra regioner och kommuner.

Senast uppdaterad: 22 november 2022