Ekonomi- och planeringsavdelningen

Ekonomi- och planeringsavdelningen har ett övergripande ansvar inom Region Kronoberg för att utveckla, leda, samordna, stödja och följa upp olika strategiska områden inom ledning och styrning. Avdelningen är både en strategisk och stödjande funktion till regionledningen och till verksamheterna inom regionen.

Våra ansvarsområden

 • Verksamhetsstyrning genom budget och verksamhetsplanering
 • Ekonomistyrning
 • Prioriterings- och investeringsprocess
 • Regiongemensam verksamhetsutveckling
 • Upphandling och inköp
 • Business Intelligence (BI)
 • Uppföljning, analyser och rapporter
 • Regionövergripande ledningssystem och processer
 • Bokslut och löpande redovisningsfrågor

Ekonomienheten har det övergripande ansvaret för att driva och utveckla arbetet vad det gäller verksamhetsstyrning genom budget/verksamhetsplan, finansiering, ersättningsmodeller, redovisning, uppföljning och analys.

Enheten har ett övergripande samordningsansvar för hela organisationens ekonomifunktion och ansvarar för:

 • att det finns uppdaterade principer för ekonomistyrning
 • att gällande lagstiftning följs och via direktiv, anvisningar eller riktlinjer ansvarar för att arbetet inom de olika områdena genomförs på ett professionellt och ändamålsenligt sätt
 • den övergripande budgetprocessen
 • redovisning, bokslut och internkontroll av ekonomiska transaktioner
 • ekonomisk uppföljning, analys och rapportering på regionnivå
 • finansiell planering och förvaltning
 • systemförvaltning och utveckling av ekonomisystem.

Enheten är uppdelad i två enheter; ekonomistab och enheten för redovisningsstöd som hanterar löpande redovisningsfrågor och bokslut i form av ett Shared Service Center.

Kontakt

Jonas Karlström

Ekonomichef

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 85 39

Kontakt

Jessika Andersen

Planeringschef

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0709-84 45 83

Utifrån verksamhetens behov utvecklar, dokumenterar och tillgängliggör vi data/information för att ge underlag till uppföljning och utveckling av verksamheten. Vi ger även stöd vid behov av fördjupad faktainsamling och analys.

Dokumentstyrning

Syftet med dokumentstyrning är att skapa en sammanhållen och enhetlig struktur för Region Kronobergs dokument i ett gemensamt regelverk där termer och begrepp är definierade. Dokumentstyrningen utgör ramen för hur Region Kronoberg ska kunna tillhandahålla rätt information till rätt person vid rätt tillfälle. Dokumentstyrningens huvudsakliga roll är att vara stödjande för verksamheterna.

Processtyrning

Lednings- och analysenheten arbetar med att ta fram principer och ansvarar för systemstödet för processkartläggning. Vi är även ett stöd till de som vill förbättra sina verksamheter med hjälp av processer.

Kontakt

Ann-Katrin Axelsson

Enhetschef, lednings- och analysenheten

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 96 45, 0709-84 46 08

Ledningsstöd arbetar på uppdrag av regiondirektörens ledningsgrupp med samordning av de regionövergripande verksamhetsutvecklingsinitiativen och större investeringarna. Ledningsstöds medarbetare arbetar med utredningar, projektledning och uppföljning.

Kontakt

Carl Mölstad

Enhetschef, Ledningsstöd

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 65 91, 0709-84 43 65

Upphandlingsenheten upphandlar varor och tjänster åt Region Kronoberg och erbjuder specialkompetens inom affärsjuridik, logistik samt inom ett tjugotal upphandlingsområden.

Vår ambition är att upphandling ska genomföras med affärsmässighet, objektivitet och i konkurrens samt avgöras utifrån det som totalt sett är förmånligast för Regionen. Upphandlade varor och tjänster ska uppfylla högt ställda krav på kvalitet, säkerhet och miljö. 

Kontakt

Daniel Adolfsson

Upphandlingschef

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 62 93

Kontakt

Jens Karlsson

Ekonomi- och planeringsdirektör

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 84 56, 0709-84 44 39

Jonas Karlström

Ekonomichef

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 85 39

Ann-Katrin Axelsson

Enhetschef, lednings- och analysenheten

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 96 45, 0709-84 46 08

Daniel Adolfsson

Upphandlingschef

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 62 93

Jessika Andersen

Planeringschef

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0709-84 45 83

Marie Steneland

Enhetschef redovisningsstöd ekonomi

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 78 89

Carl Mölstad

Enhetschef, Ledningsstöd

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 65 91, 0709-84 43 65

Senast uppdaterad: 22 april 2020