Ekonomi- och planeringsavdelningen

Ekonomi- och planeringsavdelningen har ett övergripande ansvar inom Region Kronoberg för att utveckla, leda, samordna, stödja och följa upp olika strategiska områden inom ledning och styrning. Avdelningen är både en strategisk och stödjande funktion till regionledningen och till verksamheterna inom regionen.

Våra ansvarsområden

 • Verksamhetsstyrning genom budget och verksamhetsplanering
 • Ekonomistyrning
 • Prioriterings- och investeringsprocess
 • Regiongemensam verksamhetsutveckling
 • Upphandling och inköp
 • Business Intelligence (BI)
 • Uppföljning, analyser och rapporter
 • Regionövergripande ledningssystem och processer
 • Bokslut och löpande redovisningsfrågor

Ekonomienheten har det övergripande ansvaret för att driva och utveckla arbetet vad det gäller verksamhetsstyrning genom budget/verksamhetsplan, finansiering, ersättningsmodeller, redovisning, uppföljning och analys.

Enheten har ett övergripande samordningsansvar för hela organisationens ekonomifunktion och ansvarar för:

 • att det finns uppdaterade principer för ekonomistyrning
 • att gällande lagstiftning följs och via direktiv, anvisningar eller riktlinjer ansvarar för att arbetet inom de olika områdena genomförs på ett professionellt och ändamålsenligt sätt
 • den övergripande budgetprocessen
 • redovisning, bokslut och internkontroll av ekonomiska transaktioner
 • ekonomisk uppföljning, analys och rapportering på regionnivå
 • finansiell planering och förvaltning
 • systemförvaltning och utveckling av ekonomisystem.

Enheten är uppdelad i två enheter; ekonomistab och enheten för redovisningsstöd som hanterar löpande redovisningsfrågor och bokslut i form av ett Shared Service Center.

Kontakt

Jonas Karlström

Ekonomichef

Kontakt

Jessika Andersen

Planeringschef

Utifrån verksamhetens behov utvecklar, dokumenterar och tillgängliggör vi data/information för att ge underlag till uppföljning och utveckling av verksamheten. Vi ger även stöd vid behov av fördjupad faktainsamling och analys.

Dokumentstyrning

Syftet med dokumentstyrning är att skapa en sammanhållen och enhetlig struktur för Region Kronobergs dokument i ett gemensamt regelverk där termer och begrepp är definierade. Dokumentstyrningen utgör ramen för hur Region Kronoberg ska kunna tillhandahålla rätt information till rätt person vid rätt tillfälle. Dokumentstyrningens huvudsakliga roll är att vara stödjande för verksamheterna.

Processtyrning

Beslutsstöd och systemutveckling arbetar med att ta fram principer och ansvarar för systemstödet för processkartläggning. Vi är även ett stöd till de som vill förbättra sina verksamheter med hjälp av processer.

Kontakt

Ann-Katrin Axelsson
Enhetschef, lednings- och analysenheten

Upphandlingsenheten upphandlar varor och tjänster åt Region Kronoberg och erbjuder specialkompetens inom affärsjuridik, logistik samt inom ett tjugotal upphandlingsområden.

Vår ambition är att upphandling ska genomföras med affärsmässighet, objektivitet och i konkurrens samt avgöras utifrån det som totalt sett är förmånligast för Regionen. Upphandlade varor och tjänster ska uppfylla högt ställda krav på kvalitet, säkerhet och miljö. 

Kontakt

Daniel Adolfsson
Upphandlingschef

Kontakt

Jens Karlsson

Ekonomi- och planeringsdirektör

Jonas Karlström

Ekonomichef
Ann-Katrin Axelsson
Enhetschef, lednings- och analysenheten
Daniel Adolfsson
Upphandlingschef

Jessika Andersen

Planeringschef

Senast uppdaterad: 11 november 2021