Forskning, Utveckling och Utbildning FoUU

Region Kronoberg är och vill vara en aktiv och attraktiv samhällsaktör och arbetsgivare. Ett led i detta är att vidareutveckla sig som en hållbar kunskapsorganisation som kan möta utmaningar gällande en snabbt framflyttande kunskapsfront, hög förändringstakt och ökade krav på kvalitet. För att stödja denna vidareutveckling har FoUU tillskapats.

Uppdraget innebär att:
 • stödja och samordna ett långsiktigt, systematiskt och hållbart kunskapsarbete med kvalitetsförbättringar och förnyelse
 • säkerställa beslutade långsiktigt, strategiska prioriteringar inom forskning, utveckling och innovation samt utbildning och lärande
 • skapa arenor för lärande

Våra processer

Forskning inom regionen sker nära vardagen i verksamheterna, och möjliggör erfarenhetsutbyte och tvärprofessionell samverkan inom organisationen och externa aktörer. Resultaten från forskningen bidrar till att stödja verksamheternas kunskapsutveckling utifrån vetenskaplig grund.

Ingående delar är bland annat:

 • forskning
 • handledning av doktorander och andra målgrupper
 • omvandla idéer från klinisk praktik till genomförbara projekt
 • hjälp att ta fram projektplan
 • metodfrågor
 • genomförande av projekt och utvärderingar

Kontakt

Carina Elmqvist

Forskningschef

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-59 22 81, 0767-25 96 76

För att möta framtidens utmaningar behöver vi utveckla nya arbetssätt, både inom och mellan verksamheter, och mellan olika huvudmän. Att arbeta med innovativa lyft och ständiga förbättringar kan vara en hjälp på vägen. I vårt uppdrag ingår att underlätta och vara en resurs i detta arbete inom Region Kronoberg.

Vi arbetar dels verksamhetsnära, och dels med särskilda satsningar, projekt och uppdrag.

I vårt uppdrag ingår bland annat:

 • verksamhetsstöd, metoder och verktyg.
 • förbättrings-, innovations- och systemkunskap
 • coachning och handledning för utveckling och förbättringsarbeten
 • stöd i processutveckling
 • ledar- och teamutvecklingsfrågor

Kontakt

Solvig Svensson

Verksamhetschef

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 64 41, 0709-67 30 85

Utbildning och lärande är en professionell resurs inom Region Kronoberg som ska stå i framkant för det livslånga lärandet. Vi bidrar med pedagogisk kompetens, teoretisk och praktisk kunskap och verkar både i och utanför Region Kronoberg. Våra ledord är kvalitet, hållbarhet och gott bemötande och vi servar såväl medarbetare i Region Kronoberg som studerande och andra samarbetspartners.

Ingående delar är bland annat:

 • Administrativt stöd såsom anmälan, paketering, genomförande, uppföljning av utbildningar och konferenser.
 • Introduktion nya medarbetare
 • Strategiskt återkommande utbildningar och fördjupningar/specialiseringar till befintlig personal
 • Verksamhetsförlagd utbildning, VFU
 • Samverkan lärosäten
 • Kunskapsstöd, sökning och handledning
 • Digitalt stöd genom Kompetensportal
 • Kliniskt stöd och träning
 • Vid utbildningsuppdrag, ge pedagogiskt stöd, designa och handleda i dialog med uppdragsgivare

Kontakt

Linda Vingren

Verksamhetschef

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 71, 0738-66 46 19

Kontakt

Ingeborg Franzén

Utvecklingsdirektör

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 87 29, 0767-20 77 98

Solvig Svensson

Verksamhetschef

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 64 41, 0709-67 30 85

Linda Vingren

Verksamhetschef

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 71, 0738-66 46 19

Magnus Ekstedt

Enhetschef Kliniskt Träningscentrum

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0767-20 79 19

Roland Olofsson-Dolk

Verksamhetschef och Medicinsk rådgivare

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 80 00, 0767-25 96 25

Carina Elmqvist

Forskningschef

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-59 22 81, 0767-25 96 76

Senast uppdaterad: 25 mars 2020