Forskning

Barnens bästa gäller! i Kronoberg samarbetar med ett antal forskare som följer processen och undersöker viktiga frågor efter hand. På så sätt kan arbetssätt och strategier justeras löpande för att nå processens mål om samverkan och tidiga insatser.

Forskningsprojektet "Tillitsskapande organisering"

Utvecklingsarbetet i Kronoberg för barnets bästa är omfattande, har höga målsättningar och vill förändra grundläggande arbetssätt hos ansvariga parter. Forskning visar att sådana omvandlingsprocesser är komplicerade, kan stöta på hinder och kräver en tydlig och stödjande planering. Detta gäller även i de fall där de flesta ställer upp bakom övergripande målsättningar.

För att stödja införandet samarbetar utvecklingsarbetet med en forskargrupp. I olika delstudier studerar gruppen hur satsningen faller ut och uppfattas bland professionella, hur samverkan fungerar mellan organisationerna och hur barn, unga och föräldrar ser på det stöd som de får.

Forskningsprojektet ”Tillitsskapande organisering - gränsöverskridande koordinering för barns bästa” ska ge en ömsesidig kunskapsutveckling mellan forskare och praktiker och stärka organisationernas egna lärande och självkorrigerande förmåga. Då kan arbetssätt och strategier justeras löpande för att målen ska nås. Forskningsprojektet finansieras av familjen Kamprads stiftelse och pågår mellan 1 september 2019 och 31 augusti 2022.

Först användes medel från det nationella uppdraget Tidiga samordnade insatser till forskningsstöd. Genom den beviljade ansökan till Kampradstiftelsen säkrades finansieringen av samarbetet över en längre tidsperiod. Arbete pågår för att etablera en långsiktig forskningsplattform ”Connected Children”, som bygger vidare på det etablerade samarbetet.

Mer om forskningsprojektet, forskarna och kontaktuppgifter

Seminarier

Forskningsprojektet erbjuder två olika seminarieserier. Är du berörd av processen: delta gärna i båda serierna då de kompletterar varandra. Seminarierna är kostnadsfria.

Forskningsseminarier

Lärseminarier 

Fördjupad information om forskningens arbete

Tillitsskapande organisering. Gränsöverskridande koordinering för barns bästa, pdf, öppnas i nytt fönster

Kunskapsöversikt ”Att göra prevention och samverkan” maj 2021, pdf, öppnas i nytt fönster

Connected children, pdf, öppnas i nytt fönster

Forskningsnytt - Barnets egen röst är tydligare i Barnets plan än i SIP, pdf, öppnas i nytt fönster

Planer för samverkan kring barn och unga i Skottland och Sverige – ett jämförande perspektiv, fullversion av ovanstående, pdf, öppnas i nytt fönster

Forskningsnytt: Med inspiration från Skottland, öppnas i nytt fönster

Forskningsnytt: Nyckelfunktioner, pdf, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 5 april 2022