Läkemedelsbiverkan, instruktion för anmälan till Läkemedelsverket

Nya biverkningar ska alltid rapporteras. Alla allvarliga biverkningar ska rapporteras, även om de är kända sedan tidigare. Även misstanke om en ny eller allvarlig läkemedelsbiverkan ska rapporteras, den behöver inte vara utredd eller bekräftad.

Anmälan sker via kopior enligt nedan. Komplettera med förenklad blankett "Biverkning-rapportering", vilken finns i Cosmic under Korrespondens - Intyg.

För slutenvården:

  •  inskrivningsanteckning
  •  slutanteckning
  •  aktuell läkemedelslista
  •  tidigare läkemedelslista för öppenvården
  •  aktuell mottagningsanteckning
  •  aktuell läkemedelslista
  •  tidigare läkemedelslista

Blanketten med kopior läggs till läkaren (ansvarig rapportör) som fyller i medicinska data - obligatoriska uppgifter är biverkningens diagnos, minst ett misstänkt läkemedel samt allvarlighetsgraden. Rapportören ska även sätta sin signatur på blanketten och, i förekommande fall, på osignerade journalanteckningar. Därefter skickas allt till:

Läkemedelsverket
Enheten för läkemedelssäkerhet
Biverkningsgruppen
Box 26
751 03 Uppsala

Man kan förvänta sig att få respons från Läkemedelsverket hur de bedömer den anmälda biverkan.

Diagnossättning i Kronoberg

Diagnos på biverkan, exempelvis läkemedelsexantem L27.0
ATC-kod för läkemedlet, exempelvis Kåvepenin J01CE02
Ogynnsam effekt av läkemedel Y57.9


Beträffande antikoagulantia gäller att man även lägger till koden D68.3 (Hemorragisk sjukdom orsakad av cirkulerande antikoagulantia). 

Diagnos på biverkan, t ex näsblödning  R04.0
ATC-kod, exempelvis Waran B01AA03
Ogynnsam effekt av läkemedel Y57.9
Blödning under pågående Waran-behandling D68.3

Senast uppdaterad: 17 oktober 2016