Förskriva läkemedel

Riktlinjer

Patienten förväntar sig att den läkare som ordinerar en ny behandling tar ansvar för att behandlingen är lämplig samt att den följs upp. Vidare förväntar sig patienten att när han/hon lämnar sin läkare så har denne sett till att även de redan pågående behandlingarna ordinerade av andra läkare fortfarande är lämpliga för patienten, det vill säga tagit hänsyn till eventuella förändringar i patientens hälsotillstånd som skulle kunna påverka dessa. 

En legitimerad läkare förutsätts kunna ta ställning till patientens samlade sjukdomstillstånd, inklusive olika behandlingar, samt bedöma om tillgänglig information samt den egna kompetensen, är tillräcklig för att själv kunna agera.

Läkemedel är en vanlig behandlingsform för många olika tillstånd. I grunden skiljer sig inte ansvarsfrågorna för läkemedel från ansvarsfrågorna för samtliga utredningar och behandlingar. För varje behandling måste den som ansvarar för den göra en bedömning av patientens hälsotillstånd. Om patientens hälsotillstånd förändrat sig så att någon redan pågående behandling behöver omprövas, är det den läkare som möter patienten som antingen själv måste ta ansvar för denna omprövning eller se till att annan läkare gör detta.

Läkemedelskommittén i Region Kronoberg har beslutat att ställa sig bakom dokumentet om ansvar för läkemedelslistan som tagits fram av Läkarförbundet och LOK, nätverk för Sveriges läkemedelskommittéer.

Ansvar för patientens ordineradeläkemedel – läkemedelslista, pdf, öppnas i nytt fönster

Extemporeläkemedel är läkemedel som tillverkas av apotek om godkända läkemedel inte kan användas. De vanligaste anledningarna till att förskriva extemporeläkemedel är om:

 • rätt styrka och/eller läkemedelsform saknas.
 • det inte finns något godkänt läkemedel/licensprodukt med den önskade substansen.
 • ett läkemedel har så kort hållbarhet att det måste färdigställas i anslutning till användning.
 • det godkända läkemedlet/licensprodukten innehåller ett ämne som patienten är överkänslig för.

Läkemedelsverket - extemporeläkemedel, öppnas i nytt fönster

Produktinformation om extemporeläkemedel

Apotekstillverkade läkemedel produceras av Apoteket Produktion & Laboratorier AB (APL) och Unimedic Pharma.

Information om APL:s produkter:

APL:s produktregister, öppnas i nytt fönster 

Extemporeläkemedel kan tillverkas i större kvantiteter och kallas då lagerberedning. En lagerberedning som tillhandahålls i över 1000 förpackningar per år ska omfattas av en rikslicens. För lagerberedningar och frekventa extemporeläkemedel finns produktmonografier. För läkemedel med beviljad rikslicens finns även produktresuméer som godkänts av Läkemedelsverket. 

AIDA - APL:s informationsdatabas med produktmonografier och produktresuméer, öppnas i nytt fönster

Praktisk hantering

Extemporeläkemedel förskrivs på samma sätt som andra läkemedel och ingår i läkemedelsförmånen.

Förskrivning i Cosmic, öppnas i nytt fönster

Förskrivning i Pascal (Pascal Handbok), öppnas i nytt fönster

Kontaktuppgifter

Apoteket Produktion & Laboratorier (APL), öppnas i nytt fönster
Unimedic Pharma, öppnas i nytt fönster

Denna riktlinje avser förskrivning av läkemedel för eget bruk, till närstående eller andra där förskrivning sker utanför uppdraget som medarbetare i Region Kronoberg d.v.s. på fritiden. Riktlinjen gäller också medarbetare inom vårdval och privata vårdgivare som Region Kronoberg har avtal med och gemensamt använder Cambio Cosmic läkemedelsmodul.

Förskrivning av läkemedel utanför uppdraget som medarbetare inom Region Kronoberg, pdf, öppnas i nytt fönster 

Licens är ett försäljningstillstånd för ett apotek att sälja ett läkemedel som inte är godkänt i Sverige. Licensmotivering skickas in elektroniskt via KLAS (kommunikationslösning för licensansökningar).

Mer om licenser på Läkemedelsverket.se

Praktisk hantering

Skapa licensmotivering i KLAS, eHälsomyndigheten, öppnas i nytt fönster 

 • Man kan välja att att adressera till specifikt apotek. Detta apotek får då en avisering om att de ska göra en ansökan.
 • Motivering skrivs ut som PDF från systemet och scannas in i patientens journal under sökord läkemedel.
 • Recept skrivs på vanligt sätt
 • Licensansökan görs av apotek 

OBS! För att apoteket ska beställa hem läkemedlet krävs att de blir kontaktade av patient eller förskrivare.

Förskrivning i Cosmic, öppnas i nytt fönster

Förskrivning i Pascal (Pascal Handbok), öppnas i nytt fönster

Generella licenser

För licensmotiveringar för rekvisitionsläkemedel till avdelningar/ mottagningar välj följande apotek:

Apotek: ApoEx Kalmar
Apoteksaktör: ApoEx 
Adress: Polhemsgatan 14, Kalmar

Riktlinje om förskrivning av receptfria läkemedel

Receptförskrivning av läkemedel som kan köpas utan recept, pdf, öppnas i nytt fönster

Informationsblad till patienter vid behandling med receptfria läkemedel

Använd gärna dessa blad för att förtydliga receptfria rekommendationer och underlätta kommunikationen med apoteken. Innehållet följer Rekommenderade läkemedel. Fyll i det som gäller för den aktuella patienten samt relevanta kontaktuppgifter. Informationsbladen kan även beställas via Trycksaksportalen.

Pollenallergi, pdf, öppnas i nytt fönster 

Magkatarr, pdf, öppnas i nytt fönster

Järn, lågdos, pdf, öppnas i nytt fönster

Tillfälligt smärttillstånd, pdf, öppnas i nytt fönster

Genom nationellt ordnat införande samverkar alla Sveriges regioner för att uppnå en jämlik, kostnadseffektiv och ändamålsenlig användning av nya läkemedel över hela landet. Rådet för nya terapier, NT-rådet, utser vilka läkemedel som ingår i nationell samverkan och ger rekommendationer om hur de ska användas.

Nationellt ordnat införande är en del av det nationella systemet för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården och förvaltas av Sveriges Kommuner och Regioner.

Nationellt införande av läkemedel - Janusinfo.se, öppnas i nytt fönster

Styrdokument ansvar i Kronoberg vid nationellt ordnat införande av läkemedel, pdf, öppnas i nytt fönster

Produktinformation läkemedel

Aciclovir-ratiopharm 250mg p.i. resp 500 mg p.i. (ersätter Aciclovir Pfizer 25 mg/ml)

Kort produktinformation, pdf, öppnas i nytt fönster

Produktresume (tyska), pdf, öppnas i nytt fönster

Calciumgluconate B Braun 94 mg/ml (ersätter Calcium Sandoz)

Kort produktinformation, pdf, öppnas i nytt fönster

Produktresumé (engelska), pdf, öppnas i nytt fönster

Cefotaxim Eberth 1 g (ersätter andra fabrikat av Cefotaxim)

Kort produktinformation, pdf, öppnas i nytt fönster

Produktresumé (tyska), pdf, öppnas i nytt fönster

Ceftazidim Dr. Eberth/Sterimax 1g och 2 g (ersätter Fortum)

Kort produktinformation, pdf, öppnas i nytt fönster

Produktresumé  Ceftazidim Dr eberth  (tyska), pdf

Produktresumé Ceftazidime Sterimax (engelska), pdf

Cotrim-ratiopharm 480 mg/5 ml (ersätter Eusaprim)

Kort produktinformation, pdf, öppnas i nytt fönster

Produktresumé (tyska), pdf, öppnas i nytt fönster

Diazepam CF 5 mg/ml (ersätter Stesolid Novum inj)

Kort produktinformation, pdf, öppnas i nytt fönster

Produktresumé (holländska), pdf , öppnas i nytt fönster

Diazepam Hameln 10 mg in 2 ml (ersätter Stesolid Novum inj)

Kort produktinformation, pdf, öppnas i nytt fönster

Produktresume (engelska), pdf, öppnas i nytt fönster

 Kalium-L-malat 17,21%, 1 mmol K+/ml (ersätter Addex Kalium)

Kort produktinformation, pdf, öppnas i nytt fönster

Produktresume (tyska), pdf, öppnas i nytt fönster

Magnesium Sulfate S.A.L.F. 2,5 mg/10 ml (ersätter Addex Magnesium)

Kort produktinformation, pdf, öppnas i nytt fönster

Produktresumé (engelska), pdf, öppnas i nytt fönster

Piperacillin/Tazobactam Kabi 4g/0,5g (grekiskt läkemedel som ersätter motsvarande svenskt godkänt läkemedel)

Kort produktinformation, pdf, öppnas i nytt fönster

Produktresumé för motsvarande svenskt läkemedel, öppnas i nytt fönster

Vitamin B1 Ratiopharm 50 mg/ml (ersätter Tiacur)

Produktresumé (tyska), pdf, öppnas i nytt fönster

Arbetsplatskod och receptblanketter

Pensionerade och övriga icke regionanställda förskrivare ansöker om arbetsplatskod från läkemedelsenheten via blanketten.

Ansökan om arbetsplatskod, pdf, öppnas i nytt fönster

En ny receptblankett gäller från och med 1 maj 2021. Den ersätter de båda tidigare receptblanketterna för vanliga läkemedel och för särskilda läkemedel. Detta gäller såväl om recept förskrivs för hand som vid utskrift i skrivare från Cambio Cosmic.

Även om elektronisk förskrivning är huvudregel finns det undantagsfall när manuellt skrivna recept ändå kan behövas, se nedan.

Receptblanketter beställs från Strålfors tryckeri: Beställningsblankett Strålfors, pdf, öppnas i nytt fönster

Blanketten kan skickas med e-post till Strålfors tryckeri. Vid frågor ring 010-331 25 25 (knappval 3, recept). 

Till kliniker/mottagningar beställs receptblanketter utan förtryckt streckkod. Hjälpmedelskort beställs via Ekonomiportalen.

Mer information om förändringen, öppnas i nytt fönster

Elektronisk förskrivning är huvudregel 

Från och med 10 maj 2022 krävs elektronisk förskrivning vid utfärdande av recept till människa. Undantag gäller i följande fall. Förskrivning får då göras på receptblankett.

 • teknisk störning vid förskrivningstillfället
 • förskrivning för uttag i annat EES-land
 • patienten har ett skyddsbehov som tillgodoses bättre genom förskrivning på receptblankett än e‍-‍recept
 • andra särskilda skäl

Observera att avsaknad av elektroniskt system för förskrivning inte är ett giltigt skäl att göra undantag för detta krav.

E-hälsomyndigheten tillhandahåller ett webbaserat verktyg för elektronisk förskrivning (Förskrivningskollen) och det finns även andra digitala tjänster tillgängliga på marknaden.

Förskrivningskollen, eHälsomyndigheten, öppnas i nytt fönster

Läkemedelsverket - ändringar i förskrivningsregelverk, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 24 juni 2021