Förskriva läkemedel

Riktlinjer

Patienten förväntar sig att den läkare som ordinerar en ny behandling tar ansvar för att behandlingen är lämplig samt att den följs upp. Vidare förväntar sig patienten att när han/hon lämnar sin läkare så har denne sett till att även de redan pågående behandlingarna ordinerade av andra läkare fortfarande är lämpliga för patienten, det vill säga tagit hänsyn till eventuella förändringar i patientens hälsotillstånd som skulle kunna påverka dessa. 

En legitimerad läkare förutsätts kunna ta ställning till patientens samlade sjukdomstillstånd, inklusive olika behandlingar, samt bedöma om tillgänglig information samt den egna kompetensen, är tillräcklig för att själv kunna agera.

Läkemedel är en vanlig behandlingsform för många olika tillstånd. I grunden skiljer sig inte ansvarsfrågorna för läkemedel från ansvarsfrågorna för samtliga utredningar och behandlingar. För varje behandling måste den som ansvarar för den göra en bedömning av patientens hälsotillstånd. Om patientens hälsotillstånd förändrat sig så att någon redan pågående behandling behöver omprövas, är det den läkare som möter patienten som antingen själv måste ta ansvar för denna omprövning eller se till att annan läkare gör detta.

Läkemedelskommittén i Region Kronoberg har beslutat att ställa sig bakom dokumentet om ansvar för läkemedelslistan som tagits fram av Läkarförbundet och LOK, nätverk för Sveriges läkemedelskommittéer.

Ansvar för patientens ordineradeläkemedel – läkemedelslista, pdf, öppnas i nytt fönster

Denna riktlinje avser förskrivning av läkemedel för eget bruk, till närstående eller andra där förskrivning sker utanför uppdraget som medarbetare i Region Kronoberg d.v.s. på fritiden. Riktlinjen gäller också medarbetare inom vårdval och privata vårdgivare som Region Kronoberg har avtal med och gemensamt använder Cambio Cosmic läkemedelsmodul.

Förskrivning av läkemedel utanför uppdraget som medarbetare inom Region Kronoberg, pdf, öppnas i nytt fönster 

Licens är ett försäljningstillstånd för ett apotek att sälja ett läkemedel som inte är godkänt i Sverige. Licensmotivering skickas in elektroniskt via KLAS (kommunikationslösning för licensansökningar).

Mer om licenser på Läkemedelsverket.se

Praktisk hantering

Skapa licensmotivering i KLAS, eHälsomyndigheten, öppnas i nytt fönster 

  • Man kan välja att att adressera till specifikt apotek. Detta apotek får då en avisering om att de ska göra en ansökan.
  • Motivering skrivs ut som PDF från systemet och scannas in i patientens journal under sökord läkemedel.
  • Recept skrivs på vanligt sätt
  • Licensansökan görs av apotek 

OBS! För att apoteket ska beställa hem läkemedlet krävs att de blir kontaktade av patient eller förskrivare.

Generella licenser

För licensmotiveringar för rekvisitionsläkemedel till avdelningar/ mottagningar välj följande apotek:

Apotek: ApoEx Kalmar
Apoteksaktör: ApoEx 
Adress: Polhemsgatan 14, Kalmar

Riktlinje om förskrivning av receptfria läkemedel

Riktlinjer för receptförskrivning av läkemedel som kan köpas utan recept, pdf, öppnas i nytt fönster

Informationsblad till patienter vid behandling med receptfria läkemedel

Använd gärna dessa blad för att förtydliga receptfria rekommendationer och underlätta kommunikationen med apoteken. Innehållet följer Rekommenderade läkemedel 2020. Fyll i det som gäller för den aktuella patienten samt relevanta kontaktuppgifter. Informationsbladen kan även beställas via Weblord (trycksaker).

Pollenallergi, pdf 

Magkatarr, pdf

Järn, lågdos, pdf

Tillfälligt smärttillstånd, pdf

Produktinformation läkemedel

Aciclovir-ratiopharm 250mg p.i. resp 500 mg p.i. (ersätter Aciclovir Pfizer 25 mg/ml)

Kort produktinformation, pdf, öppnas i nytt fönster

Produktresume (tyska), pdf, öppnas i nytt fönster

Calciumgluconate B Braun 94 mg/ml (ersätter Calcium Sandoz)

Kort produktinformation, pdf, öppnas i nytt fönster

Produktresumé (engelska), pdf, öppnas i nytt fönster

Cefotaxim Eberth 1 g (ersätter andra fabrikat av Cefotaxim)

Kort produktinformation, pdf, öppnas i nytt fönster

Produktresumé (tyska), pdf, öppnas i nytt fönster

Ceftazidim Dr. Eberth/Sterimax 1g och 2 g (ersätter Fortum)

Kort produktinformation, pdf, öppnas i nytt fönster

Produktresumé  Ceftazidim Dr eberth  (tyska), pdf

Produktresumé Ceftazidime Sterimax (engelska), pdf

Cotrim-ratiopharm 480 mg/5 ml (ersätter Eusaprim)

Kort produktinformation, pdf, öppnas i nytt fönster

Produktresumé (tyska), pdf, öppnas i nytt fönster

Diazepam CF 5 mg/ml (ersätter Stesolid Novum inj)

Kort produktinformation, pdf, öppnas i nytt fönster

Produktresumé (holländska), pdf , öppnas i nytt fönster

Diazepam Hameln 10 mg in 2 ml (ersätter Stesolid Novum inj)

Kort produktinformation, pdf, öppnas i nytt fönster

Produktresume (engelska), pdf, öppnas i nytt fönster

 Kalium-L-malat 17,21%, 1 mmol K+/ml (ersätter Addex Kalium)

Kort produktinformation, pdf, öppnas i nytt fönster

Produktresume (tyska), pdf, öppnas i nytt fönster

Magnesium Sulfate S.A.L.F. 2,5 mg/10 ml (ersätter Addex Magnesium)

Kort produktinformation, pdf, öppnas i nytt fönster

Produktresumé (engelska), pdf, öppnas i nytt fönster

Piperacillin/Tazobactam Kabi 4g/0,5g (grekiskt läkemedel som ersätter motsvarande svenskt godkänt läkemedel)

Kort produktinformation, pdf, öppnas i nytt fönster

Produktresumé för motsvarande svenskt läkemedel, öppnas i nytt fönster

Vitamin B1 Ratiopharm 50 mg/ml (ersätter Tiacur)

Produktresumé (tyska), pdf, öppnas i nytt fönster

Aktuell information om restnoterade läkemedel finns hos Läkemedelsverket.

Läkemedelsverket - restnoterade läkemedel

Arbetsplatskod och receptblanketter

Pensionerade och övriga icke regionanställda förskrivare ansöker om arbetsplatskod från läkemedelsenheten via blanketten.

Ansökan om arbetsplatskod, pdf, öppnas i nytt fönster

En ny receptblankett gäller från och med 1 maj 2021. Den ersätter de båda tidigare receptblanketterna för vanliga läkemedel och för särskilda läkemedel. Detta gäller såväl om recept förskrivs för hand som vid utskrift i skrivare från Cambio Cosmic.

Även när elektronisk förskrivning blir huvudregel finns det undantagsfall när manuellt skrivna recept ändå kan behövas, till exempel vid driftstopp.

Receptblanketter beställs från Strålfors tryckeri: Beställningsblankett Strålfors, pdf, öppnas i nytt fönster

Blanketten kan skickas med e-post till Strålfors tryckeri. Vid frågor ring 010-331 25 25. 

Till kliniker/mottagningar beställs receptblanketter utan förtryckt streckkod. Hjälpmedelskort beställs via Ekonomiportalen.

Mer information om förändringen, öppnas i nytt fönster

Elektronisk förskrivning som huvudregel 

Redan idag sker den största delen av receptförskrivningen elektroniskt. På sikt kommer elektronisk förskrivning vara huvudregel för att förbättra patientsäkerheten. Men även efter att det införts finns det tillfällen när receptblanketter behöver skrivas ut från ordinationssystemet eller skrivas manuellt. Detta är exempelvis vid driftstopp eller vid förskrivning för uttag i annat EES-land. 

Observera att elektronisk förskrivning kommer att bli obligatorisk även för privata förskrivare och att avsaknad av elektroniskt system för förskrivning inte är ett giltigt skäl att göra undantag för detta krav.

E-hälsomyndigheten kommer att tillhandahålla ett webbaserat verktyg för elektronisk förskrivning (Förskrivningskollen) preliminärt i slutet av 2021. Först någon gång därefter kommer elektronisk förskrivning som huvudregel vara ett krav. Läkemedelsverket har ännu inte bestämt när detta ska träda i kraft.

Läkemedelsverket - ändringar i förskrivningsregelverk, öppnas i nytt fönster

Information om apotek

Med extemporeläkemedel finns möjlighet att individanpassa ett läkemedel och tillverka det för en enskild patient. Extemporeläkemedel förskrivs på samma sätt som andra läkemedel och ingår i läkemedelsförmånen.

För lagerberedningar och frekventa extemporeläkemedel har produktmonografier (ATL-blad Apoteks Tillverkade Läkemedel) utarbetats tillsammans med specialister. Dessa produktmonografier har sammanställts per terapiområde för att underlätta för förskrivaren. För läkemedel med beviljad rikslicens finns även produktresuméer som godkänts av Läkemedelsverket.

Produktresuméer samt information om tillgängliga produktmonografier (ATL-blad) och ATL-häften finns på apl:s hemsida. Där finns också annan aktuell produktinformation samt information om tillgängliga doseringshjälpmedel.

Frågor om extemporeläkemedel och lagerberedningar kan ställas till:

Det här är en e-postadress

APL.se, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 23 mars 2021