Läkemedelsgenomgångar

Apotekarstöd i läkemedelsfrågor

I läkemedelsenhetens uppdrag ligger att stödja regionens övriga verksamheter i läkemedelsrelaterade frågor. Förskrivare kan få hjälp av apotekare med olika typer av läkemedelsfrågor, både allmänna och patientrelaterade.

Rutin för apotekarstöd i läkemedelsfrågor, pdf, öppnas i nytt fönster

Checklista samarbete läkemedelsenheten - vårdcentral, word, öppnas i nytt fönster

Checklista samarbete läkemedelsenheten - sjukhusmottagning eller vårdavdelning, word, öppnas i nytt fönster

Läkemedelsgenomgångar

I Socialstyrelsens författning HSLF-FS 2017:37 finns krav att alla patienter som är 75 år eller äldre och är ordinerade minst fem läkemedel ska erbjudas enkel respektive fördjupad läkemedelsgenomgång samt att en läkemedelsberättelse ska skrivas vid utskrivning från sjukhus.

Enkel läkemedelsgenomgång innebär en kartläggning av patientens ordinerade och använda läkemedel samt en bedömning om behandlingen är ändamålsenlig och säker. Den är grunden för en korrekt och uppdaterad läkemedelslista.

Riktlinje enkel läkemedelsgenomgång, pdf, öppnas i nytt fönster

Läkemedelsgenomgång, enkel – checklista för vårdpersonal, pdf, öppnas i nytt fönster

Läkemedelsgenomgång, enkel – följebrev till patient, pdf, öppnas i nytt fönster

Fördjupad läkemedelsgenomgång är ett arbetssätt för att systematiskt analysera, ompröva och följa upp en patients läkemedelsanvändning utifrån hans/hennes hälsotillstånd.

Riktlinje fördjupad läkemedelsgenomgång, pdf, öppnas i nytt fönster

Läkemedelsberättelse är en beskrivning av vilka förändringar som gjorts och varför i patientens läkemedelsbehandling i samband med ett slutenvårdstillfälle.

Riktlinje läkemedelsberättelse, pdf, öppnas i nytt fönster

Läkemedelsgenomgångar och läkemedelsberättelser i slutenvården

Det finns många risker med läkemedelshanteringen i samband med inneliggande vård. De vanligaste är kopplade till vårdens övergångar. Denna riktlinje syftar till att implementera Region Kronobergs rutiner för läkemedelsgenomgångar och läkemedelsberättelser i samband med vårdtillfällen inom slutenvården i syfte att säkerställa rätt läkemedel till rätt patient i rätt dos vid rätt tid.

Säker läkemedelsanvändning i slutenvården, pdf, öppnas i nytt fönster

Läkemedelsgenomgångar i team i hemsjukvården

I Region Kronoberg använder vi oss av en teammodell som innebär att läkare, sjuksköterska, vårdpersonal och apotekare träffas och diskuterar patientens läkemedelsbehandling och kommer fram till eventuella förändringar som sedan utvärderas.

Denna teammodell är ett exempel på hur man kan arbeta med fördjupade läkemedelsgenomgångar. 

Riktlinje – läkemedelsgenomgångar i teammodell, pdf, öppnas i nytt fönster 
Information till patienter och anhöriga om läkemedelsgenomgång i teammodell, pdf, öppnas i nytt fönster
PHASE-20 - symtomskattning, pdf, öppnas i nytt fönster
PHASE-Proxy - för personer som inte kan medverka själva, pdf, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Anna Falk

apotekare, läkemedelsenheten

Fredrik Schön

ordförande läkemedelskommittén

Senast uppdaterad: 27 juli 2022