Läkemedelshantering

Regiongemensamma riktlinjer 

Från 1 januari 2018 gäller en ny föreskrift för läkemedelshantering, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2017:37).
Nya riktlinjer för Region Kronoberg har tagits fram utifrån den nya föreskriften.

Läkemedelshantering Region Kronoberg, pdf, öppnas i nytt fönster

 

Blandbarhet av intravenösa läkemedel

Databasen innehåller evidensbaserad information om kompatibilitet av läkemedel som ges samtidigt och blandas genom trevägskoppling och är sammanställd av Västra Götalandsregionen. Tillgänglig utan lösenord.

Blandbarhetsdatabas från Västra Götalandsregionen

Kan tabletten krossas/delas?

Stöd vid läkemedelshantering (databas från Region Skåne)

Läkemedel via sond

Enteral administrering av läkemedel innebär att patienter ges läkemedel via slang genom näsan/munnen eller genom bukväggen direkt till magen eller tarmen. Läkemedlet används då på ett sätt som oftast inte finns beskrivet i den godkända produktinformationen. Varje enskilt läkemedel måste utvärderas innan man använder detta administreringssätt och det krävs noggrann uppföljning av behandlingseffekt och komplikationer.

Läkemedelsverket - Kunskapsstöd enteral läkemedelsadministrering 

Vårdhandboken - Nutrition, enteral - läkemedelstillförsel

Enteral administrering av läkemedel (i sond) – checklista vid ordination

Behov av mer stöd?

Kontakta gärna apotekare på Läkemedelsenheten som också kan erbjuda hjälp med kartläggning och analys av läkemedelsbehandlingen.  De nås via telefon 0470 - 58 79 90 eller konsultationsremiss i Cambio Cosmic.

Apotekarstöd i läkemedelsfrågor

Lokal rutin för läkemedelshantering

Mallen är ett stöd vid framtagande av enhetens lokala rutin för läkemedelshantering. Grunden är att enhetens läkemedelshantering ska ske i enlighet med Region Kronobergs riktlinje för läkemedelshantering. Det finns hänvisningar till gällande kapitel under respektive rubrik i mallen. Tanken är att man i rutinen låter dessa hänvisningar ligga kvar och endast beskriver i de fall man avviker från riktlinjen. Stöd för vilka undantag som bör beskrivas finns under rubrik "undantag".

Mallen kopieras och läggs upp i Platina.

Mall lokal rutin för läkemedelshantering, word, öppnas i nytt fönster

Checklistor

Kontroll av infusions- dialys och spolvätskor, pdf, öppnas i nytt fönster

In- och utlåning av narkotiska läkemedel, pdf, öppnas i nytt fönster

Ordinera läkemedel för vaccination

En specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska eller hälso- och sjukvård för barn och ungdomar får ordinera läkemedel för vaccination till barn och vuxna enligt de nationella vaccinationsprogrammen.

Det gäller också sjuksköterskor som har en annan likvärdig utbildning. Sjuksköterskor som har gått en utbildning inom området får ordinera läkemedel för vaccination till vuxna enligt vissa av de nationella vaccinationsprogrammen. Det är verksamhetschefen som ansvarar för att det görs en bedömning av utbildningarna.

Dokument för stöd i bedömning av kompetenskrav och tilldelning av ordinationsrätt för influensa- och pneumokockvaccin till sjuksköterska som saknar distriktssköterskeutbildning:
Ordinationsrätt för influensa- och pneumokockvaccin - sjuksköterska

Riktlinjer för delegering av läkemedelshantering finns beskrivet i kapitel, Delegering av iordningställande och administrering eller överlämnande av läkemedel, Läkemedelshantering Region Kronoberg.

Som stöd vid delegering finns en blankett för delegering samt ett utbildningsmaterial framtaget av arbetsgruppen för läkemedelshantering Region Kronoberg.

Delegering av läkemedelshantering, blankett 

Utbildningsmaterial, power point (6MB)


Frågor kring delegering kontakta:

Pia Törndahl, apotekare läkemedelsenheten

Michael Andersson, bitr. avdelningschef IVA Ljungby

Helena Högberg, bitr. verksamhetschef medicinkliniken Växjö

Ulla Wigberth Tholén, verksamhetschef kirurgkliniken

Även om en sjuksköterska inte har behörighet att ordinera ett visst läkemedel får han eller hon enligt föreskriften justera doseringen i en läkemedelsordination i de situationer där doseringen är beroende av en patients individuella mål- eller mätvärden. 

Av vårdgivarens rutiner ska framgå vilken kompetens sjuksköterskan ska ha samt för vilka läkemedel som sjuksköterskan får justera doseringen. 

Justering av dosering får utföras av de sjuksköterskor som är utsedda på respektive enhet. 

Läs mer på sidan 17, Läkemedelshantering Region Kronoberg

Diabetes

Sjuksköterskors justering av dosering av läkemedels vid diabetes mellitus (riktlinje)

Justering av dosering av läkemedel vid diabetes mellitus (blankett)

Kontakt

Pia Törndahl

Apotekare, läkemedelsenheten

Fredrik Schön

ordförande läkemedelskommittén

Senast uppdaterad: 1 mars 2022