Läkemedels miljöpåverkan

Läkemedel är avsedda att förebygga, lindra eller bota sjukdom och är därmed livsviktiga för många människor. Många läkemedel är svårnedbrytbara i kroppen och det som inte tas upp utsöndras främst via urinen. De läkemedel som inte bryts ned i avloppsreningsverk sprids vidare ut i miljön. Läkemedel kan också spridas till miljön vid tillverkningen. Läkemedelssubstanser kan ha negativ påverkan på djur, växter och människor. Idag är det oklart hur människors hälsa långsiktigt påverkas av läkemedelsrester i miljön.

Genom att undvika överanvändning av läkemedel, ersätta eller komplettera läkemedelsbehandling med förbättrade levnadsvanor och se till att läkemedelsrester samlas in och hanteras på ett bra sätt minskar miljöpåverkan från läkemedel. Vid förskrivning av läkemedel bör de väljas som har mindre miljöpåverkan när alternativ finns med samma patientnytta.

Lustgas

Lustgas används som smärtlindring i sjukvården, till exempel vid förlossningar. Lustgas är en kraftig växthusgas och kan även utgöra ett arbetsmiljöproblem för vårdpersonal. Regionen arbetar därför för att minimera lustgasutsläppen. Utsläppen minskas genom olika tekniska lösningar, till exempel sker kontroll av att ledningarna är täta. Regionen är medlem i ett nationellt lustgaskonsortium som arbetar aktivt med lustgasfrågor.

Tips för att minska miljöpåverkan

För att minska läkemedels miljöpåverkan kan du som förskrivare:

  • informera patienter om att överblivna läkemedel lämnas in till apotek. Detta gäller även förbrukade östrogenplåster, preventivmedelsplåster och östrogenringar,
  • följa läkemedelskommitténs rekommendationer,
  • bara skriva ut så mycket läkemedel som går åt,
  • skriva ut startförpackning eller små förpackningar av läkemedel när det är möjligt, till exempel vid början av långtidsbehandling,
  • gå igenom och omvärdera patientens totala läkemedelsanvändning,
  • ta reda på om något av just de läkemedel du vanligen förskriver har särskilt stor miljöpåverkan,
  • tänka på att icke-farmakologiska metoder utgöra komplement eller alternativ till läkemedel vid vissa diagnoser, till exempel fysisk aktivitet på recept (FaR) och sömnskola.

Senast uppdaterad: 20 februari 2017