Resursplanering

Frågor och svar om schemaläggning

En vårdtjänst är en tjänst som enheten erbjuder patienten.

En schemamarkering kan vara antingen ej bokningsbar eller bokningsbar. En schemamarkering som inte är bokningsbar är t.ex. rast. En schemamarkering som är bokningsbar är ett paket av vårdtjänster.

Du kan välja att schemalägga enskilda vårdtjänster och/eller schemamarkeringar beroende på enhetens rutiner för schemaläggning. I vyn ”Koppla schemamarkeringar” kan du se vilka vårdtjänster som en schemamarkering innehåller. Här kan du även lägga till och ta bort vårdtjänster i en schemamarkering.

Du bockade i rutan ”Ta bort resursbemanning från bokade/spärrade tider” när du bemannade det nya schemat. För att hitta tiderna behöver du igenom vårdtjänstschemat på enheten och boka om patienterna. Du hittar vilka patienter det gäller i kassan eller registeringsöversikten. Det finns en vårdtjänst knuten till bokningen och det är den du söker på i vårdtjänstschemat för att hitta bokningen som ska bokas om.

Frågor och svar om schemaläggning för webbtidbok

En vanlig anledning är att någon har gjort en schemaläggning eller ändring av schemat direkt via tidboken och valt ett datumintervall som sträcker sig över helgen. Om man vid schemaläggning direkt i tidboken anger ett tidsintervall som sträcker sig över en helg schemaläggs även lördagar och söndagar även fast enheten har valt att inte visa lördagar och söndagar i sin tidbok i Cosmic. Om tiderna är schemalagda med vårdtjänster/schemamarkering med inställning för webbtidbok så visas de upp på 1177 och då kan invånaren boka en tid på helgen via 1177.

Frågor och svar om registrering av vårdkontakter

Samverkan vid teambesök

Hur ska vi rapportera vår närvaro på ett teambesök?

Svar:  Den som har det huvudsakliga behandlingsansvaret registrerar teambesöket. Om läkare medverkar ska besöket registreras på denne.

Övriga deltagare i teamet registrerar kontakttypen 28.Teambesök, medverkan i samband med dokumentation.

Teambesök inklusive stödsamtal

En patient har en pågående behandlingsserie hos en kurator. Har ett inbokat teambesök med kurator och läkare för medicinsk utvärdering och fortsatt vårdplanering. Läkaren lämnar rummet och kuratorn är kvar med patienten för ett kort stödsamtal beträffande den fortsatta vården. Hur ska detta rapporteras?

Svar: Det rapporteras som ett teambesök. Stödsamtalet ingår i teambesöket.

Gruppbesök och individuell terapi samma dag

En patient med depression kommer till ett bokat gruppbesök som leds av en psykolog. Efter gruppbesöket har patienten ett bokat besök för individuell terapi hos samma psykolog. Hur ska detta rapporteras?

Svar: Ett gruppbesök hos psykolog rapporteras för varje deltagande patient. För denna patient rapporteras också ett enskilt besök hos psykolog. Besöken innehåller olika åtgärder och hade kunnat ske vid olika tidpunkter, men bokades in efter varandra för att underlätta för patienten.

Konferens med patient, en hälso- och sjukvårdspersonal

Är ett möte där patient, anhörig, biståndshandläggare och sjuksköterska planerar fortsatt vård en konferens med patient?

Svar: Ja. En konferens i öppen vård där endast en hälso- och sjukvårdspersonal deltar rapporteras som ett enskilt besök och KVÅ-kod XS007 Konferens med patient. Närvaro av de andra aktörerna kan anges med KVÅ-koder ZV502–ZV516. I sluten vård ingår konferensen i vårdtillfället.

Konferens med patient, flera hälso- och sjukvårdspersonal

Bröstcancerkonferens mellan kirurg, onkolog, plastikkirurg samt patienten. Hur ska detta rapporteras? Vem rapporterar konferensen när alla har lika stort patientansvar?

Svar: En konferens i öppen vård där ett vårdteam gemensamt beslutar om patientens fortsatta vård rapporteras som ett teambesök med KVÅ-kod XS007Konferens med patient. Den som har kallat till mötet rapporterar det.

Konferens om patient, sammanfattning

När kan vi rapportera en konferens om patient?

Svar: Konferens rapporteras när flera personer med ansvar för patientens vård sammanträder för att tillsammans diskutera och/eller fatta beslut om fortsatt vård. De närvarande bidrar med var sin kompetens men alla behöver inte vara hälso- och sjukvårdspersonal. Konferensen ska registreras av den som har kallat till mötet och meddelar patienten vad teamet har kommit fram till. 12.Administrativ kontakt, KVÅ-kod XS008 (Konferens om patient)Avdelningsronder, rapportering vid byte av arbetspass, råd från en kollega till en annan ska inte rapporteras som konferens.

Telefonkontakt för utvärdering av läkemedel

Telefonkontakten är planerad för justering av blodtrycksmediciner. Vid senaste tillfället ändrades doseringen av läkemedlet, blodtrycket låg alldeles för lågt men steg då medicinen togs bort helt och hållet. Blodtrycket ligger nu helt bra. Ska telefonkontakten rapporteras?

Svar: Ja, eftersom telefonkontakten omfattar en medicinsk bedömning och beslut om behandling.

Telefonkontakt med stomiterapeuten

Patienten har problem med stomin. Det har varit ett läckage hela helgen. Stomiterapeuten ger råd om behandling av huden runt plattan. Om det inte bli bra så får patienten återkomma på ett mottagningsbesök. Stomiterapeuten skriver ut hjälpmedelskort. Är det korrekt att rapportera en telefonkontakt?

Svar: Ja, eftersom en medicinsk bedömning görs och beslut fattas om behandling.

Telefonkontakt med sjuksköterska och ordination av läkare

En förälder ringer sjuksköterskan angående sitt barns medicinering. Sjuksköterskan bedömer att barnet behöver öka dosen på medicinen. Sjuksköterskan kontaktar läkaren och läkaren bedömer efter information från sjuksköterskan att det är relevant att öka dosen. Läkaren skriver en journalanteckning och skriver ut recept på samma medicin som tidigare men ordinerar en högre dos. Föräldern ringer senare och lyssnar med sjuksköterskan som informerar om att recept finns att hämta på apoteket. Hur rapporteras telefonkontakterna?

Svar: Endast den telefonkontakt med sjuksköterskan där den medicinska bedömningen görs ska rapporteras. Att det inte var patienten själv som ringde anges med KVÅ-kod XS011 Information och rådgivning per telefon med företrädare för patienten. Övriga kontakter journalförs men behöver inte rapporteras.

Bedömning av provsvar och ordination av läkemedel

Patienten går till labb och tar prov. Läkare bedömer provsvaret utan att träffa patienten och gör en läkemedelsordination. Sjuksköterska ringer upp patienten och meddelar läkarens bedömning och läkemedelsordination. Hur rapporteras detta?

Svar: Det ska rapporteras som telefonkontakt med sjuksköterska.

Avläsning av inskickade testvärden (hemmonitorering)

Patienten skickar in sina testvärden med mera via internet och hälso- och sjukvårdspersonal läser av värdena. Ska det här rapporteras?

Svar: Nej, avläsning av testvärden är inte en vårdkontakt.

Återbesök via videolänk

Ibland vill patienter som har svårt att ta sig till mottagningen, att vi bokar nästa återbesök som videomöte i stället. Vi träffar då patienten via en säker videolänk men annars är det som ett vanligt besök. Hur ska det rapporteras?

Svar: En vårdkontakt på distans som innehållsmässigt motsvarar ett fysiskt besök ska rapporteras med Distanskontakt video samt relevanta diagnos- och åtgärdskoder

Skriftlig kontakt

Vilken typ av skriftlig kontakt kan rapporteras?

Svar: En skriftlig vårdkontakt kan rapporteras om innehållet ersätter och motsvarar ett öppenvårdsbesök.

 

Distanskontakt- kvalificerad hälso- och sjukvård 

Tidigare planerat besök under vårdtillfälle

Patient är inskriven på vårdavdelning och går på ett sedan tidigare bokat besök på annan mottagning/klinik. Ska detta rapporteras som ett eget besök?

Svar: Ja, tidigare planerat besök utan medicinskt samband med vårdtillfället ska rapporteras där besöket sker.

Oplanerat besök under vårdtillfälle

Patient är inskriven på vårdavdelning där konsultremiss skrivs till en mottagning på annan klinik. Patienten får besökstid inom sitt vårdtillfälle. Ska det besöket rapporteras som ett eget besök?

Svar: Nej, ett besök på konsultremiss som planeras och sker under pågående vårdtillfälle ska inte rapporteras som ett eget besök. De diagnoser och åtgärder som genereras på konsultbesöket ska rapporteras på vårdtillfället.

Operation under vårdtillfället på annan klinik

Patienten är inskriven i sluten vård på t.ex. infektionskliniken för gangrän i vänster fot. Flyttas över till dagoperation på kirurgkliniken för åtgärd och kommer sedan tillbaka till infektionskliniken. Hur ska detta rapporteras?

Svar: Ett slutenvårdstillfälle ska rapporteras av infektionskliniken, inklusive KVÅ-koder från operationen. Ett öppenvårdsbesök som sker inom ramen för ett slutenvårdstillfälle ska registreras som en konsult om det sker på annan klinik.

Flyttningar mellan kliniker

En patient behandlas för bröstsmärtor på medicinkliniken. Ramlar ur sängen på natten och bryter höften. Remitteras till ortopedkliniken och opereras för sin kollumfraktur. Vårdas där under några dygn. Patienten skrivs sedan åter in på medicinkliniken för fortsatt utredning/behandling av sina bröstsmärtor. Hur ska detta rapporteras?

Svar: Detta rapporteras som separata vårdtillfällen, dels då de medicinska problemen inte har något samband med varandra och dels då patienten remitteras och blir utskriven till ortopedkliniken för åtgärd där.

Återinläggning samma dag

Om patient skrivs ut från avdelningen till hemmet och återkommer samma dag med samma besvär, ska det rapporteras som ett eller två vårdtillfällen?

Svar: Om patienten skrivs ut till hemmet och återkommer samma dag, oavsett besvär, så är det ett nytt vårdtillfälle.

Permission

Ingår permission i vårdtillfället?

Svar: Ja, om ett vårdtillfälle avslutas med en permission ska vårdtillfället inte rapporteras som avslutat förrän permissionstiden är slut.

Kontakt med patient på grund av avvikande provsvar

Läkaren har sett avvikande provsvar på en patient och gör bedömningen att patienten måste komma på ett återbesök snarast. Läkaren kontaktar patienten och bokar in ett nytt återbesök. Hur ska detta rapporteras?

Svar: Meddelande av provsvar samt bokning av besök ska inte rapporteras. Bedömning av provsvar ingår i besöket när provet beställdes.

Ändring av kodtext

Får man i journalen ändra kodtexten t.ex. när det står ”annan sjukdom” såsom G43.8 Annan specificerad migrän eller K36.9 Annan appendicit?

Svar: Ja, texten ska baseras på den fritt formulerade diagnosen och bör omformuleras så att den beskriver den individuella patientens tillstånd, men man får inte ändra kodens innebörd. 

Får alla diagnoskoder användas?

Får en kurator använda diagnoskoder från F-kapitlet eller är det bara symtomkoder från Rkapitlet och Z-koder de ska välja?

Svar: Den som har klinisk kunskap kan ställa diagnos och denna diagnos ska klassificeras med den kod i ICD-10-SE som beskriver diagnosen mest noggrant. Det finns ingen begränsning över vem som använder vilket kapitel.

Minnesutredning

Hur kodar man minnesutredning i öppen vård?

Svar: Under pågående utredning anges som huvuddiagnos en kod för patientens symtom, exempelvis någon av följande:

  • R41.8A Lindrig kognitiv störning, subjektiv
  • R41.8W Andra symtom och sjukdomstecken
  • F06.7 Lindrig kognitiv störning

Vid vårdkontakt där utredningen avslutas anges kod för den huvuddiagnos läkaren kommit fram till. Om patientens symtom kvarstår utan att utredningen visat något bakomliggande tillstånd kan symtomkoderna ovan fortsatt vara aktuella. Om man efter utredning kommer fram till att inget av dessa tillstånd föreligger, kan man som huvuddiagnos ange Z03.2A Observation för misstänkt kognitiv störning.

Tidsgräns för avstötningskomplikation

Finns det någon tidsgräns för avstötningskomplikation till transplanterat organ?

Svar: Det finns ingen tidsgräns för användning av T86.- Funktionssvikt och avstötning av transplanterade organ och vävnader. Om svikten bedöms som relaterad till själva transplantationen kodas den med T86.- Funktionssvikt och avstötning av transplanterade organ och vävnader, i annat fall väljer man en kod för hjärtsvikt/njursvikt/leversvikt från övriga kapitel i ICD-10-SE med eventuellt tillägg av Z94.- Organ eller vävnad ersatt genom transplantation.

Senast uppdaterad: 17 november 2022