Vårdhygieniska rutiner för kommunerna

Dessa rutiner kompletterar den nationella vårdhandboken.

Godkänd och fastställd av medicinskt ansvarig sjuksköterska i respektive kommun.

Vårdhygien

Inledning

Ansvar

Avfall

Avfall (skärande/stickande, smittförande)

Omhändertagande av avfall i samband med injektion/infution med antibiotika

Omhändertagande av avfall i samband med cytostatikabehandling

Basal hygien

Basala hygienrutiner

Bilaga handskar

Bilaga, informationsblad till patient med hemtjänst

Bilaga, upphandlade produkter för vård och omsorgsarbete i kommunal vård i Kronobergs län

Blodsmitta

Åtgärder vid skada med risk för blodburen smitta (stick-skärskada)

Bilaga, blankett stick-skärskada

Coronavirus Disease 2019 (Covid 19)

Vårdhygienisk rutin vid Coronavirus Disease 2019 (Covid 19)

Förhindra smitta av covid-19 i kommunal vård och omsorg, film (5,36 min)

Covid-19 – Praktiska råd för kommunal vård och omsorg, film (7,55 min)

Instruktionsfilm om smittvägar och hantering av skyddsutrustning för dropp- och kontaktsmitta (covid-19), film (8,46 min)

Enteral nutrition

Enteral nutrition (sondmatning)

Bilaga, insjuknandekurva

Hjälpmedel/utrustning

Omhändertagande av hjälpmedel/utrustning

Bilaga, hygienrutiner för hantering av använda hjälpmedel på hjälpmedelsförråd

Influensa

Influensa (luftvägs) misstänkt eller konstaterad

Infektioner i mag-tarmkanalen

Clostridium difficile infektion

Magsjuka (gastroenterit)

Bilaga, checklista vid magsjuka

Bilaga, förslag på skylt vid magsjukeutbrott

Bilaga, insjuknandekurva

Bilaga, symtomlista vid magsjuka

Bilaga, slutrapport efter utbrott av virusgasteroenterit

Livsmedel

Livsmedelshygien på särskilt boende

Multiresistenta bakterier

Multiresistenta bakterier

Bilaga, multiresistenta bakterier – kontroll vid nyanställning, vikariat, praktik med mera

Rengöring och desinfektion

Rengöring och desinfektion

Bilaga, egenkontroll av diskdesinfektor

Skabb

Rutin vid skabb

Tuberkolos

Smitta och smittspridning

Smittsam tuberkulos/lungtuberkulos (tbc)

Bilaga, hälsodeklaration med avseende på tuberkulos

Sår

Sårbehandling

Tvätt

Tvätthantering

Urinvägar

Urinvägar

Senast uppdaterad: 5 augusti 2020