Vårdhygieniska rutiner för kommunerna

Dessa rutiner kompletterar den nationella vårdhandboken.

Godkänd och fastställd av medicinskt ansvarig sjuksköterska i respektive kommun.

Vårdhygien

Vårdhygieniska rutiner- Inledning och ansvar

Vårdhygienisk egenkontroll

Verktyg för strukturerat ledningsarbete inom kommunal vård- och omsorg (VEK)

Verktyg för vårdhygien (filmer, tips mm)

Avfall

Avfall (skärande/stickande, smittförande)

Omhändertagande av avfall i samband med injektion/infution med antibiotika

Omhändertagande av avfall i samband med cytostatikabehandling

Basal hygien

Basala hygienrutiner

Bilaga handskar

Bilaga, informationsblad till patient med hemtjänst

Bilaga, upphandlade produkter för vård och omsorgsarbete i kommunal vård i Kronobergs län

Blodsmitta

Åtgärder vid skada med risk för blodburen smitta (stick-skärskada)

Bilaga, blankett stick-skärskada

Coronavirus Disease 2019 (Covid 19)

Rutin vid Coronavirus disease 22-07-06 version 39.pdf

Skylt luftvägssmitta

Slutrapport efter utbrott av Covid-19

Smittspårningslista

Checklista, symtom personal

Checklista symtom vårdtagare

Enteral nutrition

Enteral nutrition (sondmatning)

Bilaga, insjuknandekurva

Portabla fläktar och luftkylare

Rutin för användning av portabla fläktar och luftkylare

Hjälpmedel/utrustning

Omhändertagande av hjälpmedel/utrustning

Hygienrutiner för hantering av använda hjälpmedel på hjälpmedelsförråd

Infektioner i mag-tarmkanalen

Rutin för Clostridium difficile infektion

Rutin för magsjuka (gastroenterit)

Bilaga, checklista vid magsjuka

Bilaga, förslag på skylt vid magsjukeutbrott

Bilaga, insjuknandekurva

Bilaga, symtomlista vid magsjuka

Bilaga slutrapport efter utbrott av virusgasteroenterit

Bilaga Städschema, utökad toalettstädning

Livsmedel

Livsmedelshygien på särskilt boende

Luftvägsinfektioner

Luftvägsinfektioner, gäller för influensa RS och övriga luftvägsinfektioner (ej covid-19)

Multiresistenta bakterier

Multiresistenta bakterier

Bilaga, multiresistenta bakterier – kontroll vid nyanställning, vikariat, praktik med mera

Rengöring och desinfektion

Rengöring och desinfektion

Bilaga, egenkontroll av diskdesinfektor

Skabb

Rutin vid skabb

Smitta och smittspridning

Smitta och smittspridning

Tuberkulos

Smittsam tuberkulos/lungtuberkulos (tbc)

Bilaga, hälsodeklaration med avseende på tuberkulos

Sår

Sårbehandling

Tvätt

Tvätthantering

Urinvägar

Urinvägar

Senast uppdaterad: 2 december 2022