Säkerhetsenheten

Region Kronobergs säkerhetsarbete omfattar de aktiviteter, och den organisation som ska bidra till en trygg och säker miljö för patienter, personal och medborgare. Vi arbetar även med förberedelser för att kunna hantera olika typer av allvarliga händelser i vardag och i kris.

Region Kronobergs säkerhetsenhet arbetar såväl strategiskt som operativ inom det breda område som idag omfattar säkerhet och beredskap. Inom enheten finns specialister inom såväl krishantering som avvikelsehantering, fysisk säkerhet, informationssäkerhet och säkerhetsskydd samt signalskydd med mera.

Som central enhet arbetar vi nära regionens olika verksamheter och har löpande kontakt med andra samverkansparter så som Länsstyrelsen i Kronobergs län, Krissamverkan Kronoberg, Myndigheten för säkerhet och beredskap (MSB), Socialstyrelsen och såväl Polismyndigheten som Säkerhetspolisen med flera.

Systematiskt säkerhetsarbete

En viktig del av vårt arbete är att genom ett systematiskt arbetssätt identifiera, analysera, hantera och följa upp risker i verksamheterna i syfte att skapa förutsättningar för verksamheters kontinuerliga drift och en robust krisberedskap.

Inom enheten arbetar vi även med det som följer av regeringens beslut från 2015 om att svenska myndigheter och organisationer ska återuppta arbetet med att utveckla och stärka det nationella totalförsvaret. För Region Kronobergs del handlar det då främst om arbetet inom vårt ansvarsområde av det civila försvaret.

I Region Kronoberg utgörs det systematiska säkerhetsarbetet i huvudsak av:

 • Arbete med informationssäkerhet
 • Stöd för säker hantering av personuppgifter
 • Arbete med fysisk skydd, personsäkerhet samt kamerabevakning
 • Avvikelsehantering
 • Krishantering (planering inför och ledning vid, samt utvärdering av allvarliga händelser)
 • Kontinuitetsplanering
 • Arbete med civilt försvar
 • Säkerhetsskydd
 • Riskhantering
 • Hot och våld
 • Omvärldsanalys
 • Intern brottsutredning

Kontakter

Agneta Karlsson

Säkerhetschef

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 85 37

Fredrik Lindberg

Säkerhetsstrateg

Fysisk säkerhet, riskhantering m.m.

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 65 62, 0767-20 76 40

Peter Wulff

Informationssäkerhetsstrateg

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 69

Stefan Silvander Ahlrik

Säkerhetsstrateg

Risk- och kriskommunikation, krisberedskap, civilt försvar

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 94 43, 0767-20 78 40

Senast uppdaterad: 6 juli 2020