Säkerhetsenheten

Region Kronobergs säkerhetsarbete omfattar de aktiviteter, och den organisation som ska bidra till en trygg och säker miljö för patienter, personal och medborgare. Vi arbetar även med förberedelser för att kunna hantera olika typer av allvarliga händelser i vardag och i kris.

Region Kronobergs säkerhetsenhet arbetar såväl strategiskt som operativ inom områden som sträcker sig från avvikelsehantering via olika säkerhetsrelaterade områden till hantering av och ledning vid allvarliga händelser.

Som central enhet arbetar vi nära regionens ledning och övriga verksamheter samt har löpande kontakt med andra samverkansparter på nationell, regional och lokal nivå. Enheten är även instans för regionen när det gäller frågeställningar samt remisser inom enhetens områden.

Systematiskt säkerhetsarbete

En viktig del av vårt arbete är att genom ett systematiskt arbetssätt identifiera, analysera, hantera och följa upp risker i verksamheterna i syfte att skapa förutsättningar för verksamheters kontinuerliga drift och en robust krisberedskap.

I Region Kronoberg utgörs det systematiska säkerhetsarbetet i huvudsak av:

 • Arbete med informationssäkerhet
 • Stöd för säker hantering av personuppgifter
 • Arbete med fysisk skydd, personsäkerhet samt kamerabevakning
 • Avvikelsehantering
 • Krishantering (planering inför och ledning vid, samt utvärdering av allvarliga händelser)
 • Kontinuitetsplanering
 • Arbete med civilt försvar
 • Säkerhetsskydd
 • Riskhantering
 • Hot och våld
 • Omvärldsanalys
 • Intern brottsutredning

Kontakter

Agneta Karlsson
Säkerhetschef
Fredrik Lindberg
Säkerhetsstrateg

Fysisk säkerhet, riskhantering m.m.

Peter Wulff
Informationssäkerhetsstrateg

Stefan Silvander Ahlrik

Säkerhetsstrateg

Senast uppdaterad: 28 mars 2022