Överenskommelser och rutiner mellan Region Kronoberg och kommunerna

AVA patienter på avdelningar

Rutin för akutvårdsavdelningens patienter – om de på grund av platsbrist läggs på en vårdavdelning, pdf, öppnas i nytt fönster

Avvikelser för hälso- och sjukvården

Rutin för hantering av avvikelser i samverkan mellan Region Kronoberg och kommunerna i Kronobergs län, öppnas i nytt fönster

Bilaga gällande hantering av avvikelser i samverkan mellan Region Kronoberg och kommunerna i Kronobergs län som rör suicid och suicidförsök, öppnas i nytt fönster

Barn/ungdom och elevhälsa

Överenskommelse gällande utredningsförfarande 
Överenskommelse kring samverkansförfrågan mellan BUH och Elevhälsan 
 Överenskommelse BUH och elevhälsan samtyckesblankett

Blodtransfusion

Blodtransfusion inom kommunal hälso- och sjukvård

Ordinationsunderlag och transfusionsplan

Barnahus

Samverkansavtal Barnahus, pdf, öppnas i nytt fönster

Demens

Vårdprogram för demenssjukdomar i Kronobergs län, pdf, öppnas i nytt fönster

Det ofödda och nyfödda barnet

Länsgemensam riktlinje för det nyfödda barnet, pdf,öppnas i nytt fönster

Länsgemensam riktlinje vid oro för väntat barn, pdf, öppnas i nytt fönster

Egenvård

Rutin för samverkan i samband med egenvård, pdf, öppnas i nytt fönster

Egenvårdsplan-formulär, pdf, öppnas i nytt fönster

Egenvårdsplan ex 1.1, pdf, öppnas i nytt fönster

Egenvårdsplan ex 1.2, pdf, öppnas i nytt fönster

Egenvårdsplan ex 5, pdf, öppnas i nytt fönster

Egenvårdsplan ex 6, pdf, öppnas i nytt fönster

Familjefrid

Avtal Familjefrid i Kronobergs län, pdf, öppnas i nytt fönster

Omhändertagande av och ansvar för avliden person

Handlingsplan omhändertagande av och ansvar för avliden person, pdf, öppnas i nytt fönster

Palliativ vård

Planeringsunderlag vid vård i livets slutskede, docx, öppnas i nytt fönster

Överenskommelse i Kronobergs län mellan Region Kronoberg och kommunerna avseende Palliativt centrum för samskapad vård 2019-2022, pdf, öppnas i nytt fönster

Personliga ombud

Överenskommelse angående verksamhet med personliga ombud, pdf, öppnas i nytt fönster

Personlig assistans vid sjukhusvistelse

Överenskommelse och riktlinjer avseende personlig assistans vid sjukhusvistelse, pdf, öppnas i nytt fönster

Placering familjehem eller hem för vård eller boende

Begäran om hälsoundersökning 0-18 år i Kronoberg (BBIC)

För beställning av inledande hälsoundersökning av asylsökande ensamkommande barn på VC eller flyktinghälsa

Samtycke till barnvaccinationsprogrammet 

Handlingsplan vid skyddande personuppgift hemlig vistelseort

Samverkansöverenskommelse för placerade barn och unga 0-20 år samt ensamkommande barn gällande hälso- och sjukvård, tandvård, skola och socialtjänst

Begäran om hälsoundersökning 18-20 år i kronoberg (BBIC)

Begäran om tandhälsoundersökning 0-20 år (BBIC)

Kontaktuppgifter begäran om hälsoundersökning vid placering i annat län (BBIC)

Kontaktuppgifter begäran om tandhälsoundersökning vid placering i annat län (BBIC)

Psykisk funktionsnedsättning och psykisk ohälsa

Samverkansöverenskommelse psykisk ohälsa 2021

Länsgemensam analys och handlingsplan 2021 - 2022

Länsgemensam handlingsplan för suicidprevention 2021 - 2023

Länsgemensam riktlinje om efterlevandestöd vid suicid

Länsgemensam strategi för psykisk hälsa, pdf, öppnas i nytt fönster

 

Samordnad individuell planering (SIP)

Region Kronoberg ska genomföra en samordnad individuell planering i all samverkan med kommuner och privata vårdaktörer kring barn och ungdomar med psykiska och/eller somatiska sjukdomar/besvär, vuxna (och äldre) med psykiska funktionsnedsättningar samt vuxna (och äldre) med psykiska problem och missbruksproblem.

Rutin för samordnad individuell plan (SIP), pdf, öppnas i nytt fönster

Läs mer om samordnad individuell plan (SIP)

Sårbehandling

Överenskommelse sårbehandling med negativt tryck, pdf, öppnas i ett nytt fönster

Trakeostomipatienter

Samverkansavtal track och respiratorvård i hemmet

Kunskapsöversikt avseende vård av trakeotomerad patient Kronobergs län 2014, pdf, öppnas i nytt fönster

Vaccination och hälsoundersökningar av invandrade skolbarn

Riktlinjer för vaccination och inledande hälsoundersökningar av invandrade barn, pdf, öppnas i nytt fönster

Vård i hemmet

Assisterad peritonealdialys i hemmet, pdf, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 25 juni 2018