Demenssjukdomar och kognitiv svikt

Resursperson demenssjukdomar utgår från AMK och arbetar tillsammans med medicinsk grupp äldre för kvalitetsutveckling av vården vid kognitiv svikt och demenssjukdom i Kronoberg.

Resurspersonen har till uppgift att att stödja demensvårdens samtliga delar; utredning, diagnos, behandling, omvårdnad och stöd, vilken skall vara jämlik och effektiv samt bygga på vetenskap och evidens.

Resurspersonen finns med som ett stöd i att främja samverkan, mellan region Kronoberg och länets kommuner, både på kort sikt och lång sikt, oavsett driftsform.

Det sker genom bland annat:

 • Kompetensutveckling och utbildning i form av nätverksträffar, samverkansträffar, webbutbildning och handledning, individuellt eller i grupp.
 • Medverka till förändrade arbetssätt utifrån aktuell forskning och riktlinjer.
 • Utveckla metoder och processer, exempelvis multiprofessionella team.
 • Stärka och utveckla samverkan mellan region Kronoberg och länets kommuner. Finnas med som en länk mellan regionens ledningsnivå till olika huvudmän.
 • Verka för att lokalt vårdprogram följs.
 • vara regional kontaktperson för kvalitetsregistret SveDem. Inspirera vårdgivare till utvecklings- och förändringsarbete. 
 • Utarbeta och förmedla information och rådgivning till vårdgivare, närstående och allmänhet

Erbjudande till verksamheterna, pdf, öppnas i nytt fönster

Dokument

Anhörig/närståendeutbildning

I samtliga kommuner genomförs utbildning för anhöriga och närstående tillsammans med regionen. 

För att initiera deltagande i utbildningen kontakta vårdcentralens demensansvariga sjuksköterska eller kommunens demenssjuksköterska. Utbildningen genomförs i samverkan Region Kronoberg och respektive kommun.

Målgrupp:

Anhöriga/närstående till personer som nyligen diagnosticerats med någon form av demenssjukdom alternativt att utredning pågår och stark misstanke om att diagnos kommer att fastställas.

Utbildningen genomförs vid 2-3 tillfällen a´ 2 två timmar, oftast kvällstid.

Innehåll:

 • Information om demensutredning, demenssjukdom och dess behandling.
 • Information om bemötande som underlättar kommunikationen med den sjuke.
 • Information om vilken hjälp men kan ha rätt till och hur man går tillväga.

Patientutbildning

Genomförs i samverkan mellan Region Kronoberg och Växjö kommun. Deltagarna skall ges bättre förutsättningar till delaktighet och planering av sin egen vård och omsorg.

Målgrupp:

Patienter som fått diagnos i tidigt skede av sjukdomen. Får efter samråd med kommunal demenssjuksköterska personlig inbjudan.

Utbildningen genomförs vid 3 tillfällen a´ 2 timmar, på förmiddagen.

Innehåll:

 • Deltagarnas frågeställningar styr innehållet. Kan handla om utredningen, hur man fick sin diagnos, problem i vardagen, hur man upplever andra människors förståelse och bemötande, bilkörning, koder, främja livskvalitet.
 • Delger varandra tips, råd och erfarenheter.

Patient- och anhörigutbildning

Genomförs i Tingsryds kommun.

Målgrupp:

Kontakt med kommunal demenssjuksköterska, får efter samråd inbjudan till deltagande.

Utbildningen genomförs 1 gång i månaden, sen eftermiddag och kallas ”caféverksamhet”.

Innehåll:

 • Information om sjukdom. Hur påverkas vardagen både för den sjuke och dess anhörig/närstående?
 • Vad kan vi göra föra att leva ett bra liv med sjukdomen?

När du gör en demensutredning: använd "demensutredningsmall NSV" som finns i Cosmic. Mallen är anpassad efter nationella riktlinjer, lokalt vårdprogram och kvalitetsregistret SveDem.

Diagnoskodning

Diagnoskod vid demensutredning är R41.8 - "Andra och ospecificerade symtom och sjukdomstecken som engagerar uppfattningsförmåga och varseblivning".

KommunTelefonnummer
Alvesta 0472-154 87
Lessebo 0478-125 00 (växel)
Ljungby 0372 – 78 90 00 (växel)
Markaryd 0433-72 332
Tingsryd 0477-443 37
Uppvidinge 0474-472 89
Växjö 0470-79 68 84
Älmhult 0476-555 80

I samband med demensutredning är det lämpligt om bedömning och ställningstagande till den tandvård som ingår i högkostnadsskyddet för personer med stort omvårdnadsbehov, så kallat ”Nödvändig tandvård”.  

Innan man för första gången utfärdar ett intyg tas kontakt med kundvalsenheten tandläkare Gunnel Håkansson gunnel.hakansson@kronoberg.se som skickar en webbutbildning som man genomgår. Därefter ges behörighet att skriva intyget.

Intyget ligger i ”Blankettarkivet”. 

Skör tandhälsa med hög risk för karies och tandlossning är en del av livet med demenssjukdom. Det innebär att personer med kognitiva hjärnsjukdomar har ett stort behov av förebyggande tandvård.

Det är en patientgrupp som gör färre besök hos tandvården efter sin diagnos. Studier visar att besök hos tandvården minskar med 50% efter diagnos (SveDem).

 

I detta dokument framkommer primärvårdens respektive psykiatrins överenskommelse vid demenstillstånd.

Psykiatrin och primärvårdens vårdöverenskommelser, pdf, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Marianne Wirdmo

Specialistsjuksköterska psykiatri och demensvård

Senast uppdaterad: 15 december 2020