Levnadsvanor inför operation

Vid operation är det många faktorer som avgör hur operationens utfall blir och hur individen mår efteråt.

Förändrade levnadsvanor minskar risken för komplikationer och ökar förutsättningarna för ett så bra resultat som möjligt. Framförallt är tobaks- och alkoholuppehåll viktigt för ett gott resultat men det är även viktigt att individen har hälsosamma matvanor och samt är så fysiskt aktiv som möjligt.

Informationen i pdf-format, öppnas i nytt fönster

Fråga om levnadsvanor och bedöm risk i samband med operation'

Kom ihåg att du kan skicka hem frågor om levnadsvanor inkl. fysisk aktivitet inför besök via formulär från journalen.

  • Identifiera ohälsosamma levnadsvanor inför operation genom att fråga om alkoholvanor, fysisk aktivitet, tobaksvanor och matvanor.

I journalen under sökord Levnadsvanor/bedömningsinstrument finns frågorna levnadsvanor med automatisk uträkning för stöd till bedömning av aktivitetsnivå.

Informera om sambandet mellan ohälsosamma levnadsvanor och komplikationsrisk

  • Dela ut folder stark inför operation till patient som ska opereras

Informera om rekommendationer

  • Tobaksuppehåll: 4–8 veckor uppehåll inför operation och lika lång tid efteråt. Vid vissa operationer i Kronoberg ställs krav på rökfri tid minst 6 veckor innan operation men rekommendation om rökstopp bör med tanke på vinster ges till samtliga individer som ska opereras och röker.
  • Alkoholuppehåll: Patienter som dricker alkohol bör helt avstå 4–8 veckor inför operation
  • Utforska patientens behov av stöd till förändring inför operation.
Tobak

Vinster med Rökuppehåll minst 4 veckor kan halvera risken för komplikationer. Rökuppehåll gör att operationssåret läkare bättre och risken för infektion minskar. Risken minskar också att drabbas av komplikationer från hjärta, kärl och lungor. Även snus försämrar cirkulationen genom att blodkärlen dras ihop och försvårar läkningen.

Alkohol

Alkohol har en skadlig effekt på immunförsvaret, vilket sänker kroppens förmåga att hantera stress som naturligt uppstår under en operation. Dricker patienten alkohol ofta, eller i större mängder, ökar risken för blödningar, försämrad sårläkning och sårinfektion i samband med operation. Ju mer individen dricker vanligtvis dricker desto mer att vinna men kroppen påverkas positivt av ett stopp oavsett konsumtion.

Matvanor

Undernäring eller har fetma ger ökad risk för komplikationer. Det är viktigt att komma ihåg att individen kan vara undernärd oavsett vikt om maten innehåller för lite näringsämnen eller för lite energi.

Fysisk aktivitet

Patienter med en låg fysisk aktivitetsnivå ska rekommenderas en ökad dos fysisk aktivitet anpassad efter patientens förmåga, för att på bästa sätt förbereda sig inför operation och den efterföljande rehabiliteringen. Sjukdom och medicinska behandlingar kan medföra nedsatt kondition och styrka och påverka möjligheten att röra på sig.

Ge stöd/remittera till enhet för stöd till förändring

Enheten som ger stöd ansvarar för behandling, uppföljning samt återkoppling till opererande enhet. Status ska dokumenteras i journalen och KVÅ kod ska registreras.

  • Tobak: Kvalificerat rådgivande samtal om tobak hos tobaksavvänjare. Tobaksavvänjare finns på vårdcentraler, primärvårdens hälsoenhet och på sjukhusen kopplat till opererande enheter.
  • Alkohol: Rådgivande samtal om alkohol på vårdcentral eller primärvårdens hälsoenhet.
  • Matvanor: Inför operation kan råd om hälsosamma matvanor och/eller viktnedgång inför operation behöva anpassas utifrån behov och tillstånd så att de förändringar som individen gör blir positiva för tillfrisknande och resultat. Remittera vid behov till dietist kopplat till opererande enhet.
  • Fysisk aktivitet: Patienter med låg fysisk aktivitetsnivå kan erbjudas rådgivande samtal kring fysisk aktivitet av fysioterapeut och stöd till individanpassad fysisk aktivitet efter förmåga och funktion

Socialstyrelsens nationella riktlinjer rekommenderas rökstopp 4–8 veckor före operationen minskar risken för komplikationer. Då hinner hjärtats och lungornas funktion förbättras och immunförsvaret stärkas. Med rökstopp förbättras sårläkning och risken minskar för blodpropp och ärrbildning. Även snus försämrar cirkulationen genom att blodkärlen dras ihop och försvårar läkningen. Vid vissa operationer i Kronoberg ställs krav på rökfri tid minst 6 veckor innan operation men rekommendation om rökstopp bör med tanke på vinster ges till samtliga individer som ska opereras och röker.

Levnadsvanor, tobak

Riskbruk av alkohol ökar risken för komplikationer. Inför operation rekommenderas alkoholuppehåll minst 4-8 veckor innan operation, och en tid efter, operation. Då hinner kroppens funktioner återhämta sig från alkoholens negativa effekter och risken minskar för infektioner, sårproblem, hjärt- och lungkomplikationer och blödningar. Ju mer individen dricker vanligtvis dricker desto mer har hen att vinna på men kroppen påverkas positivt av ett stopp oavsett konsumtion.

Levnadsvanor, alkohol

Att vara i så god fysisk form som möjligt är viktigt för att lättare klarar av såväl operation som återhämtning och rehabilitering. Sjukdom och medicinska behandlingar kan medföra nedsatt kondition och styrka och påverka möjligheten att röra på sig. Uppmuntra individen att göra fysiska aktiviteter som hen klarar som blir av.

Levnadsvanor, fysisk aktivitet

Undernäring eller har fetma ger ökad risk för komplikationer. Det är viktigt att komma ihåg att individen kan vara undernärd oavsett vikt om maten innehåller för lite näringsämnen eller för lite energi. Inför operation kan råd om hälsosamma matvanor och/eller viktnedgång inför operation behöva anpassas utifrån behov och tillstånd så att de förändringar som individen gör blir positiva för tillfrisknande och resultat.

Levnadsvanor, matvanor

Senast uppdaterad: 2 februari 2022