Fysisk aktivitet

Vi människor är skapade för att röra på oss. Viktiga organ som hjärta, lungor, muskler, leder och nerver mår väl av och är byggda för fysisk aktivitet.

Regelbunden motion har säkerställd positiv effekt vid ett antal olika sjukdomstillstånd som exempelvis diabetes, hjärt-kärl sjukdom, tjocktarmscancer och depression.

Den som är regelbundet fysiskt aktiv halverar risken för diabetes eller hjärtkärlsjukdom. För den som rör sig sammanlagt 30 minuter så gott som dagligen med en intensitet, som motsvarar rask promenad, förlängs livet med 4-5 år. Den som kommer upp i 60 minuter per dag lever i genomsnitt 7-8 år längre än den som är inaktiv och vinner dessutom ytterligare 4-5 år av full hälsa.

Informationen i pdf-format, öppnas i nytt fönster

 1. Fråga om levnadsvanor
 2. Bedöm om vanan medför risk
 3. Erbjud enkla råd och vidare åtgärder
 4. Ge/remittera till rätt nivå av rådgivande samtal
 5. Dokumentera följa upp/utvärdera åtgärd. 

Kom ihåg att du kan skicka hem frågor om levnadsvanor inkl. fysisk aktivitet inför besök via formulär från journalen.

Fråga om fysisk aktivitet/rörelse

Tolkningsstöd för frågor om fysisk aktivitet, docx, öppnas i nytt fönster

Frågor om fysisk aktivitet, docx, öppnas i nytt fönster

 • Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt vardagsmotion t.ex. promenader, cykling, trädgårdsarbete? Räkna samman all tid (minst 10 minuter åt gången).
 • Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt fysisk träning, som får dig att bli andfådd, t.ex. löpning, gympa, bollsport?

Bedöm om nivån av fysisk aktivitet medför risk

 • Otillräcklig fysisk aktivitet definieras som mindre än 150 minuter i veckan på en måttlig intensitetsnivå, alternativt mindre än 75 minuter per vecka på en hög intensitetsnivå för vuxna.
 • Även stillasittande är en riskfaktor för ohälsa. Stillasittande definieras som all vaken tid med inaktivitet i de större muskelgrupperna.

Vid manuell uträkning: Lägg ihop antalet minuter för båda frågorna. Fysisk träning räknas dubbelt, dvs. 60 min räknas som 120 (60x2).

Erbjud enkla råd och vidare åtgärder (KVÅ-kod DV131)

 • Enkla råd rekommenderas utgöra en del av bedömningssamtalet och bör kunna ges på alla nivåer av hälso- och sjukvården.
 • Information ges utifrån patientens kunskapsnivå om fördelar med fysisk aktivitet, minskat stillasittande samt allmänna råd om fysisk aktivitet kopplat till hälsotillståndet (symtom/diagnos).
 • Utforska patientens motivation erbjud vidare åtgärder som rutin.

Ge/remittera till rådgivande samtal (KVÅ-kod DV132)

 • Samtalet utgår från patientens aktuella hälsotillstånd och sker i rådgivande dialog med patienten. Utforska vad patienten känner till om fysisk aktivitet kopplat till hälsotillståndet (symtom/diagnos) och fördelar med förändring.
 • Fysisk aktivitet på recept som tillägg till rådgivande samtal (Utfärdande av FaR KVÅ-kod DV200)
  Ordination sker i dialog och utifrån evidens som finns samlad i FYSS. All legitimerad personal med kunskap inom området kan ordinera Fysisk aktivitet på recept. Har du inte själv kompetens eller tidsutrymme att förskriva fysisk aktivitet på recept till patienten kan du remittera patienten till primärvårdens hälsoenhet där det finns receptförskrivare.
 • Remittering görs i dialog med patienten.

I journalen under sökord Levnadsvanor/ bedömningsinstrument finns frågorna om fysisk aktivitet med automatisk uträkning för stöd till bedömning av aktivitetsnivå. Aktivitetsminuterna omvandlas i journalen till poäng (FASTA-skalan) där 3–10 poäng = otillräcklig fysisk aktivitet och 11–19 poäng = tillräcklig fysisk aktivitet.

Dokumentera och följ upp/utvärdera åtgärd

 • Dokumentera under sökordet Levnadsvanor. Sökordet finns i de flesta journalmallar.
 • Dokumentera åtgärder samt åtgärdskod (KVÅ-kod).
 • Följ alltid upp ordinerad åtgärd.

Riktlinjerna består huvudsakligen av åtgärder såsom rådgivning i form av samtal. Uppföljning och utvärdering av effekt ingår som en naturlig del, likaså att ge återkoppling och ytterligare motivationsstöd.. Enkla råd utgör en självklar del av patientmötet och bör kunna ges på alla nivåer.

Åtgärderna i form av samtal är indelade i två nivåer: rådgivande samtal och kvalificerat rådgivande samtal. Båda samtalsnivåerna utgår från en personcentrerad dialog med patienten. Det som skiljer kvalificerat rådgivande samtal från rådgivande samtal är att det är en mer omfattande åtgärd, ofta med både fler och längre sessioner och förutsätter att personalen är utbildad i den metod som används samt har fördjupad ämneskompetens.

Vad är FaR?

FaR® står för Fysisk aktivitet på recept och är en arbetsmetod för att främja fysisk aktivitet.

Ett FaR kan förskrivas av läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter eller annan legitimerad vårdpersonal. De ger förslag på träning som är lämplig beroende på diagnos, personligt intresse och livssituation. Det kan vara allt från promenad till stavgång, simning, vattengymnastik, styrketräning, gympapass, qigong, yoga eller trädgårdsarbete. Det är viktigt att aktiviteten höjer pulsen.

Ordination sker i dialog och utifrån evidens som finns samlad i FYSS.

Hjälp med att förskriva FaR

Har du inte själv kompetens eller tidsutrymme att förskriva fysisk aktivitet på recept till patienten kan du remittera patienten till primärvårdens hälsoenhet där det finns receptförskrivare.
Remittering görs i dialog med patienten.

Primärvårdens hälsoenhet Ljungby, 1177.se, öppnas i nytt fönster

Primärvårdens hälsoenhet Växjö, 1177.se, öppnas i nytt fönster

Beställ trycksaker och informationsmaterial

Informationsmaterial på andra språk hittar du längre ner på sidan. 

Senast uppdaterad: 10 december 2020