Tobak

Tobak är det enskilt största hotet mot hälsan! En person som slutar röka före femtio års ålder kan reducera sin risk att avlida med 50% de femton närmast följande åren, jämfört med om han eller hon fortsätter att röka.

Det "lönar sig" alltid med tobaksstopp, både för samhället och den enskilde patienten. Tobaksstopp är speciellt angeläget vid behandling av flera sjukdomstillstånd. Samband har påvisats mellan tobakskonsumtion och ett flertal cancerformer, hjärtkärlsjukdomar och sjukdomar i andningsorganen. Det har också konstaterats att passiv rökning påverkar icke-rökares hälsa. Barn är en särskilt utsatt grupp.

Samverkanspartners, samverkan

Länstyrelsen

Tobaksavvänjning för unga

Frågor och svar:

Vad är Fimpar du, fimpar jag för något?
Det är en metod för att sluta röka som är framtagna av unga för unga. Genom referensgrupper och förstudier har unga rökare fått vara med och ta fram en modell som bygger på att man slutar att röka tillsammans med en kompis. Tillsammans med en coach planerar den så kallade duon sina möten. Det första mötet kommer alltid att behöva vara fysiskt, därefter kan de tillsammans med sin coach välja om de vill ha fysiska eller digitala träffar.

När startar det?
Projektet startar den 29 januari i samband med en välkomstmässa på Linnéuniversitetet. Duon kan anmäla sig när som helst under året då vi startar upp nya duo-grupper allt eftersom intresseanmälningar kommer in.

Hur länge pågår projektet Fimpar du, fimpar jag?
Eftersom att projektet är en pilotstudie så kommer den att testas under hela 2019 med en extern utvärderare. Därefter kommer möjligheterna undersökas för att ta fram en plan även efter pilotstudiens slut.

Vad är projektets syfte?
Enligt Socialstyrelsens riktlinjer ska rökande ungdomar under 18 år erbjudas kvalificerat rådgivande samtal. De metoder för rökavvänjning som används inom vården är utprovade för vuxna och används främst i grupper, men även individuellt. Det finns inga entydiga evidensbaserade metoder för tobaksavvänjning till ungdomar och därför används mestadels samma metoder till ungdomar som till vuxna.

Vi kan genom analyser se att Kronobergs län saknar riktade modeller anpassade efter ungdomar. Varför detta projekt avser utveckla och testa en modell anpassad för ungdomar. Vi ser vikten av att inkludera målgruppen i framtagandet, vilket har varit nyckeln i den här modellens uppbyggnad.

Källa: Sverige. Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 - stöd för styrning och ledning. 2011, Stockholm: Socialstyrelsen. 127 s.

Vilken målgrupp ingår i projektet?
Pilotstudien sträcker sig till ungdomar i åldrarna 16 – 29 år.

Vilka plattformar används för att nå ut till målgruppen?
Under referensmöten med ungdomar har framkommit att en grupp på facebook är att föredra. Projektet har därför startat en facebookgrupp med en anmälningslänk kopplad till den plattformen. Förutom den kanalen arbetar projektet också för att nå ut till unga på fler sätt. Ett sätt är att närvara på Välkomstmässan på Linnuniversitetet i januari och ett annat är att besöka unga på deras arenor.

Projektets facebookgrupp https://www.facebook.com/fimpardufimparjag

Hur gör man för att anmäla sig?
Via vår facebooksida finns en anmälningslänk. Anmälningslänken går att hitta under fliken Om, den finns även att hitta i vårt standardinlägg. Eller också trycker intresserade på ”Registrera dig”, en knapp precis nedanför omslagsbilden.

Kontakt
Sofia Ekström
Projektledare för Fimpar du, fimpar jag
0470-58 30 82, 0720-83 18 61
Det här är en e-postadress

Rökfria sjukhusområden

Region Kronoberg arbetar för en tobaksfri miljö och öka andelen tobaksfria medborgare som leder till en bättre folkhälsa.

Region Kronoberg har ställt sig bakom strategin Tobacco Endgame - Ett Rökfritt Sverige 2025.

Därför har sjukhusområdet på Centrallasarettet Växjö och Ljungby Lasarett från och med 19 november 2018 blivit helt rökfritt.

Informationsfilm om rökfria sjukhusområden, mov, öppnas i nytt fönster

Varför har Region Kronoberg fått rökfria sjukhusområden?

Att göra vår hälsofrämjande hälso- och sjukvård inom Region Kronoberg helt rökfri är en naturlig del av utvecklingen mot minskad rökning i samhället. Vi vill förebygga att patienter, medarbetare och besökare ofrivilligt utsätts för tobaksrök. Det är även en del av den handlingsplan som finns framtagen i och med att Region Kronoberg har ställt sig bakom Tobacco Endgame strategin – ett Rökfritt Sverige 2025. Målet är att mindre än fem procent av befolkningen är dagligrökare. 

Vad är ett rökfritt sjukhusområde? 

Rökfritt hälso- och sjukvårdsområde innebär att rökning inte är tillåten varken inomhus eller utomhus. Rökning får endast sker utanför sjukhusområdet vid utsatta ”Fimpa här”- stolpar. 

Vad räknas som sjukhusområden?

Det första steget gäller sjukhusen vid Centrallasarettet i Växjö och Ljungby Lasarett. Nästa steg blir Sigfridsområdet när ombyggnationen är klar.

Vad gäller för E-cigaretter? 

E-cigaretten omfattas av riktlinjen för tobaksbruk inom Region Kronoberg. Folkhälsomyndigheten och länsstyrelsen rekommenderar att alla miljöer som reglerar rökning också omfattar e-cigaretten.

Hur påverkas jag som medarbetare av rökfria sjukhusområden?

För dig som medarbetare gäller som tidigare, rökning får endast ske utanför arbetstid och i civila kläder. Samtliga rökkurer försvinner och du får gå utanför sjukhusområdet för att röka. Vid övriga områden gäller aktuella skyltanvisningar.

Vilket stöd ges för att hjälpa medarbetare att bli rökfria?

Hälso- och sjukvården kommer även fortsättningsvis att erbjuda tobaksavvänjning för de som vill ha hjälp med att sluta röka. I januari 2019 startar tobaksavvänjningsgrupper för anställda som vill bli tobaksfria.

Mer information till medarbetare om riktlinjen (intern länk)

Vilket stöd ges för att hjälpa patienterna att bli rökfria?

Nikotinläkemedel erbjuds kostnadsfritt för inneliggande patienter.Tobaksavvänjningsstöd erbjuds via tobaksavvänjare på vårdcentralerna, primärvårdens hälsoenhet samt på sjukhusen Centrallasarettet i Växjö och Ljungby Lasarett.

Går det att kontrollera att ingen röker inom sjukhusområden?

Det är chefernas ansvar att medarbetare känner till och följer de riktlinjer och rutiner som finns. Vi kommer inte att inrätta någon kontrollfunktion. När det gäller patienter, besökare och entreprenörer är det viktigt att de är informerade om vad som gäller.

Vilka följder blir det om du som medarbetare inte följer riktlinjen?

Att följa riktlinjen är både ett chefs- och medarbetaransvar. Om du som medarbetare inte följer riktlinjen gäller samma bestämmelser som tidigare, det vill säga att chefen har ett samtal med dig.

Hur påverkas patienter, anhöriga, besökare och entreprenörer av rökfritt hälso- och sjukvårdsområde?

För patienter, anhöriga, besökare och entreprenörer gäller att rökning sker vid utsatta ”Fimpa här”-stolpar.

Tobaksriktlinjerna grundar sig på regionens policy och riktar sig till alla medarbetare, förtroendevalda, entreprenörer, studerande, patienter och besökare som befinner sig inom Region Kronobergs område. Chef och medarbetare har ett gemensamt ansvar att följa dessa riktlinjer.

Riktlinje, öppnas i nytt fönster

Information till medarbetare (intern länk)

Tobak vid olika sjukdomstillstånd

Det finns ett klart samband mellan tobaksbruk och sjukdomar i hjärta och blodkärl. Tobaksbruk är en riskfaktor som du själv kan påverka och att sluta röka/snusa är en livsstilsförändring som snabbt resulterar i hälsovinster.
Rökningens påverkan på hjärta och kärl beror på att tobaken innehåller flera ämnen som direkt påskyndar kärlförträngningar, detta ökar risken att drabbas av sjukdomar i hjärta, hjärna och blodkärl. Kolmonoxiden i tobaksröken blockerar de röda blodkropparna och minskar kroppens förmåga att ta upp syre.

Nikotinet i tobaken försämrar cirkulationen genom att dra ihop blodkärlen. Puls och blodtryck höjs, därmed ökar belastningen på hjärtat. Blodplättarna klumpar lättare ihop sig och risken för blodpropp ökar. Nikotinet skapar beroende och gör att man får abstinensbesvär när man slutar använda tobak.

Snusningens effekter på hälsan är betydligt sämre utforskad än rökningens. Men snus ökar risken för att dö om man drabbas av stroke (slaganfall) eller hjärtinfarkt. Blodkärlens förmåga att vidga sig är halverad hos snusare. Detta har betydelse speciellt vid kroppsansträngning när hjärtat måste arbeta snabbare för att pumpa ut syresatt blod i kroppen. Snus är inte någon rekommenderad produkt när man ska sluta röka, då är det bättre att använda något av de nikotinläkemedel som finns på apoteket.

Även om du redan blivit sjuk, har du mycket att vinna på att bli tobaksfri. Både risken för att försämras i hjärt-kärlsjukdom och risken att återinsjukna minskar. Forskning har visat att risken att få en ny hjärtinfarkt halveras ett år efter rökstopp, jämfört med om man fortsätter att röka. Det är aldrig för sent att sluta röka eller snusa!

Att röka och snusa är inte bra för någon – det vet alla! Har man diabetes har man mycket att vinna på att sluta med sitt tobaksbruk. Vi vill berätta lite om de speciella risker man utsätter sig för när man röker och har diabetes. Du får även tips på hur du kan gå tillväga om du bestämmer dig för att bli tobaksfri. Det är aldrig för sent att sluta!

Diabetesvård präglas av en jakt på ”riskfaktorer” för att undvika att komplikationer utvecklas.
Rökning är en starkare riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom om man är diabetiker än om man är frisk. Hos en rökande person med diabetes finns ingen annan enskild åtgärd som kan jämföras med ett framgångsrikt rökstopp, för att minska risken för hjärt- och kärlsjukdom. Rökning skadar blodkärl genom en rad mekanismer. Det är inte bara hjärtats kärl som försämras, skador kan uppstå i kärlsystemet i så gott som hela kroppen. Flera studier visar även att risken för njurskador ökar hos rökare. Den som är rökfri har mycket mindre risk att utveckla de vanligaste diabeteskomplikationerna än den som är rökare. Som rökfri har man även minskad risk att utveckla impotensproblem och tandlossning.

Snusningens effekter på hälsan är betydligt sämre utforskat än rökningens. Man vet dock att nikotinet i snus försämrar cirkulationen och ökar stressen på hjärtat. Regelbundet snusande gör att kroppen tvingas leva i ett konstant stresstillstånd. Forskning har även visat att snusning påverkar blodsockret negativt. Snus är inte någon rekommenderad produkt när man ska sluta röka.

Fundera över vilka fördelar det skulle innebära för dig om du blir tobaksfri.

Att röka och snusa är inte bra för någon - det vet alla. Vi vill berätta om de speciella risker du utsätter dina lungor för när du röker och har en lungsjukdom. Här finns tips på hur du kan gå tillväga om du bestämmer dig för att bli rökfri.

När du har astma eller någon annan lungsjukdom ska du undvika att röka själv och att bli utsatt för passiv rökning. Det är svårare att kontrollera sin sjukdom och medicinen har sämre effekt om du röker.

Som rökare riskerar du att få täta och långvariga luftvägsinfektioner. Lungorna hos en rökare drabbas gradvis av en försämrad funktion som kan ge en rad olika sjukdomar. KOL (Kronisk obstruktiv lungsjukdom) är en sjukdom som beror på att lungorna skadats så att luftrören blir trängre än normalt och att det kan bli svårt att ta upp syre. Det för med sig att man får svårt att andas, kan känna trötthet och att orken blir nedsatt.

Sjukdomen beror framför allt på tobaksrökning och utvecklas långsamt under flera år. Rökstopp är den enda åtgärd som kan stoppa utvecklingen av sjukdomen, som annars fortsätter.
Rökning bedöms orsaka 90 procent av alla lungcancerfall. Risken att få cancer beror på antalet cigaretter man rökt, antalet år man varit rökare och ålder när man började röka. Det finns flera olika typer av lungcancer. Alla former av cancer i lungorna har sitt ursprung i luftrörens slemhinna. Det är aldrig försent att sluta röka!

När du genomgår en operation är det många faktorer som avgör om resultatet blir bra. Rökning är en faktor som kan medföra flera allvarliga komplikationer. Det gäller oavsett var ingreppet sker eftersom rökningens skadeverkningar påverkar hela kroppen.

Forskning har visat att rökare mycket oftare får komplikationer jämfört med icke rökare och de som har slutat i god tid före sin operation. Komplikationerna är av olika slag. Oftast gäller det sårinfektioner, långsam sårläkning och ökad ärrbildning. Men det kan också röra sig om allvarliga skador i hjärta, blodkärl och lungor såsom blodpropp och lunginflammation.

Snusets effekt på hälsan är betydligt sämre utforskad än rökningens. Man vet dock att nikotinet i snus försämrar cirkulationen genom att dra ihop blodkärlen, vilket inte gynnar läkningen.

Du kan förbereda dig inför operation

Ju bättre din kropp mår innan operationen ju större är chansen att resultatet blir bra. Om du slutar att röka 6-8 veckor före operationen minskar komplikationsrisken. Då hinner hjärtats och lungornas funktion förbättras och infektionsförsvaret stärkas. Rökare får ofta ökade slembesvär i luftrören de första veckorna efter rökstopp, därför lönar det sig att sluta i tid.

Det lönar sig också att inte röka efter operationen. Gällande blodkärlen har man kunnat konstatera att de positiva effekterna av rökstopp kommer redan första dygnet. Bland annat minskar risken för blodpropp. Så oavsett om du slutat före operationen eller inte är det bra om du låter bli att röka efter operationen. Det gynnar sårläkningen och minskar ärrbildningen.

När det gäller snusning är det bra om du slutar några veckor före operationen. Det minskar stressen på hjärtat och risken för abstinensbesvär i samband med operationen.

De allra flesta vet att rökning innebär stora risker för hälsan. När det gäller rökning i samband med cancer och cancerbehandling finns det dessutom ytterligare risker som vi gärna vill informera dig om.

Rökning är starkt relaterat till vissa cancerformer, som till exempel lung- och urinblåsecancer samt cancer inom huvud- och halsområdet. Under strålbehandling är rökning negativt för alla patienter. Forskning har visat att patienter som röker under strålbehandling löper ökad risk att drabbas av kraftigare biverkningar från hud och slemhinnor än icke rökare.

Rökare har generellt sämre syresättning i kroppen vilket kan påverka behandlingsresultatet. När det gäller kirurgisk behandling drabbas rökare generellt oftare av komplikationer som till exempel försämrad sårläkning. När man drabbas av en allvarlig sjukdom, som exempelvis cancer, kan det vara extra svårt att sluta röka. Å andra sidan kan det vara ett speciellt bra tillfälle. Motivationen kanske är högre än vanligt, vilket kan göra det lättare att fatta beslut om att sluta röka. Det är dock sällan lätt att sluta. Ofta behövs stöd från omgivningen och god planering för att lyckas. Om du bestämmer dig för att göra ett försök så vill vi gärna hjälpa dig.

Är du intresserad kan vi berätta mer om vad vi kan erbjuda för hjälp och hur vi arbetar när det gäller rökavvänjning.

Remiss till rök- och tobaksavvänjare

Personal på sjukhusen kan kontakta tobaksavvänjarna på länets båda sjukhus. De är en resurs för inneliggande patienter. Hjälp och stöd kan erbjudas med personligt besök till patienten på vårdavdelningen samt planering av fortsatt tobaksavvänjningsstöd. Mottagningen erbjuder tobaksavvänjning både enskilt och i grupp. Personer som ska genomgå operation och cancerbehandling är prioriterade. I verksamheten ingår även att vara konsult till personal för att kunna ge råd och stöd i tobaksfrågor samt att stimulera samverkan mellan primärvård och slutenvård.
Patienter är även välkomna att ta kontakt direkt. Mottagningen finns vid
Centrallasarettet Växjö och Ljungby lasarett.

Telefon: 0470-58 90 22, alternativt 0372-58 55 45

Det här är en e-postadress

I primärvårdens uppdrag ingår att arbeta hälsofrämjande och en del i detta är att uppmärksamma tobaksvanor. Vårdcentralerna erbjuder tobaksavvänjning både enskilt och i grupp för alla medborgare som vill ha hjälp och stöd att sluta röka/snusa.

Remissförfarande

  • All legitimerad personal har möjlighet att remittera patienter som önskar sluta röka/snusa till tobaksavvänjare i primärvården och på sjukhusen.
  • Till tobaksavvänjare på sjukhusen skrivs remissen i Cambio Cosmic med tobaksavvänjning/Växjö eller tobaksavvänjning/Ljungby som mottagande enhet.
  • Till tobaksavvänjare på vårdcentral skrivs remiss i Cambio Cosmic med respektive vårdcentral som mottagande enhet.

Välkommen med remisser!

Kontakt

Ingrid Edvardsson Aurin

Folkhälsoutvecklare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 046470588531

Senast uppdaterad: 4 februari 2019