Tobak

Tobak är det enskilt största hotet mot hälsan! En person som slutar röka före femtio års ålder kan reducera sin risk att avlida med 50% de femton närmast följande åren, jämfört med om personen fortsätter att röka.

Det "lönar sig" alltid med tobaksstopp, både för samhället och den enskilde personen. Tobaksstopp är speciellt angeläget vid behandling av flera sjukdomstillstånd. Samband har påvisats mellan tobakskonsumtion och ett flertal cancerformer, hjärtkärlsjukdomar och sjukdomar i andningsorganen. Det har också konstaterats att passiv rökning påverkar icke-rökares hälsa. Barn är en särskilt utsatt grupp.

Informationen i pdf-format, öppnas i nytt fönster

 1. Fråga om levnadsvanor
 2. Bedöm om vanan medför risk
 3. Erbjud enkla råd och vidare åtgärder
 4. Ge/remittera till rätt nivå av rådgivande samtal
 5. Dokumentera, följa upp/utvärdera åtgärd

Kom ihåg att du kan skicka hem frågor om levnadsvanor inkl. fysisk aktivitet inför besök via formulär från journalen.

Fråga om tobaksvanor

Tolkningsstöd för frågor om tobak, docx, öppnas i nytt fönster

Frågor om tobaksvanor, docx, öppnas i nytt fönster

 • Har du någon gång använt cigaretter?
 • Har du någon gång använt snus?
 • Har du någon gång använt vattenpipa eller e-cigaretter?

Bedöm tobaksbruket

 • Med rökning avses dagligrökning, oavsett mängd cigaretter. För gravida, unga under 18 år och personer som ska opereras räknas även sporadisk rökning som riskbruk.
 • Med snusning hos gravida avses både dagligt och sporadiskt bruk, oavsett mängd snus.
 • Med tidigare tobaksbrukare avses en person som slutat för mer än 6 månader sedan.

Erbjud enkla råd och vidare åtgärder (KVÅ-kod DV111)

 • Enkla råd rekommenderas utgöra en del av bedömningssamtalet och bör kunna ges på alla nivåer av hälso- och sjukvården.
 • Information ges utifrån allmänna råd om att sluta använda tobak samt hur tobaksbruk påverkar individens hälsotillstånd /diagnos samt effekten av att sluta.
 • De som slutat röka/snusa behöver positiv förstärkning och de som slutat nyligen kan behöva stöd.
 • Utforska patientens motivation och erbjud vidare åtgärder som rutin vid tobaksbruk.

Remittera till kvalificerat rådgivande samtal (KVÅ-kod DV113)

 • Utförs av utbildade tobaksavvänjare. Tillämpas antingen individuellt eller i grupp, med eller utan tillägg av nikotinläkemedel eller övriga läkemedel godkända för rökavvänjning. Kontakten pågår tills tobaksfriheten är stabil.
 • Utbildade tobaksavvänjare finns på vårdcentraler, sjukhusen och primärvårdens hälsoenhet. En del tobaksavvänjare kan erbjuda stöd genom Tobakshjälpen där kontakt sker främst online. För unga mellan 16 och 29 år finns i Kronoberg modellen ”Fimpar du fimpar jag” där unga slutar röka/snusa med en kompis.
 • Om verksamheten inte kan erbjuda stöd från tobaksavvänjare i egen regi behöver personal hjälpa individen att komma i kontakt med tobaksavvänjare. Mer info via länk nedan om stöd för att sluta röka i Kronoberg.

Dokumentera och följ upp/utvärdera åtgärd

 • Dokumentera under sökordet Levnadsvanor. Sökordet finns i de flesta journalmallar.
 • Bruk av e-cigaretter och vattenpipa dokumenteras i fritext. Dagligt bruk dokumenteras med Diagnoskod: F17.2 Tobaksberoende.
 • Dokumentera åtgärder samt åtgärdskod (KVÅ-kod).
 • Följ alltid upp ordinerad åtgärd och tobaksbruk där individen nekat åtgärd.

Riktlinjerna består huvudsakligen av åtgärder såsom rådgivning i form av samtal. Uppföljning och utvärdering av effekt ingår som en naturlig del, likaså att ge återkoppling och ytterligare motivationsstöd.. Enkla råd utgör en självklar del av patientmötet och bör kunna ges på alla nivåer.

Åtgärderna i form av samtal är indelade i två nivåer: rådgivande samtal och kvalificerat rådgivande samtal. Båda samtalsnivåerna utgår från en personcentrerad dialog med patienten. Det som skiljer kvalificerat rådgivande samtal från rådgivande samtal är att det är en mer omfattande åtgärd, ofta med både fler och längre sessioner och förutsätter att personalen är utbildad i den metod som används samt har fördjupad ämneskompetens.

Senast uppdaterad: 14 september 2022