Sexuell hälsa

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) är en grundläggande del av den allmänna hälsan och välbefinnandet under människans hela liv. Förutsättningarna för den ser olika ut för olika personer.

Sexuell och reproduktiv hälsa är ett tillstånd av fysiskt, känslomässigt, psykiskt och socialt välbefinnande i förhållande till alla aspekter av sexualitet och reproduktion. Alla människor har rätt att fatta beslut om sina egna kroppar och ha tillgång till hälso- och sjukvård och andra hälsofrämjande insatser som stödjer den rätten.

För att uppnå sexuell och reproduktiv hälsa krävs erkännande av sexuella och reproduktiva rättigheter, som baseras på mänskliga rättigheter för alla.  Exempelvis ska en respekteras i sin kroppsliga integritet, sitt privatliv och sitt personliga självbestämmande, och att en fritt ska få definiera sin sexualitet, inklusive sin sexuella identitet, könsidentitet och könsuttryck.

Ojämlikhet i hälsa skapas av att olika grupper i samhället, utifrån exempelvis kön och socioekonomi, har systematiskt olika livsvillkor och levnadsvanor. Ett brett hälsofrämjande och förebyggande arbete bidrar till att stärka individens förutsättningar att åtnjuta sina rättigheter, uppnå god sexuell och reproduktiv hälsa och därmed en förbättrad allmän hälsa.

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är en nödvändig del av folkhälsoarbetet. Utgångspunkten för arbetet ska vara en positiv och ansvarsfull sexualsyn där samtycke, som grundar sig i frivillighet, ömsesidighet, egenmakt och respekt, inkluderas.

HBTQI diplomering

Hbtqi personer har ofta en sämre upplevd hälsa vilket till stor del beror på hur en blir bemött av omgivningen. Regioner i samverkan erbjuder ett utbildningsprogram för grundläggande hbtqi kompetens för att förbättra bemötandet av och arbetsmiljön för hbtqi personer. Utgångspunkten för utbildningen är att alla människor har förutfattade meningar och föreställningar som påverkar mötet med människor på olika sätt. Vi är alla en del av att skapa och återskapa normer. Alla som är en del av ett samhälle blir präglade av det samhällets sätt att sortera människor, även den som aktivt arbetar mot diskriminering och för inkludering.

HBTQI basutbildning

Diskrimineringsutbildningen

HBTQI diplomeringen

  • SEXIT är en evidensbaserad metod som syftar till att unga som är sexuellt risktagande eller utsatta och/eller personer med erfarenhet av våld, ska identifieras och erbjudas relevant vård och stöd. SEXIT består av en utbildning, ett frågeformulär och en handbok som används som ett verktyg för att på ett standardiserat sätt ställa viktiga och känsliga frågor. Metoden används idag på ungdomsmottagningar, bland annat i Ljungby, och på försök i vissa skolor runt om i Sverige.
  • Medarbetare och chefer ska arbeta systematiskt inom området våld i nära relation. Som stöd finns handlingsplan med tillhörande kunskapsunderlag som förtydligar vårt övergripande ansvar. Möjlighet till stöd finns för att plocka fram verksamhetsnära arbetsrutiner. familjeombud finns i verksamheterna vars uppdrag är att vara stöd och bollplank i vardagen.
  • Att få syn på och ifrågasätta de normer som påverkar uppfattningen om vad som är ”normalt” och därmed uppfattas som önskvärt ger förutsättningar för ett tolerant och inkluderande förhållningssätt. Att arbeta normkritiskt ger förutsättningar för att förebygga diskriminering, kränkningar, skapar större trygghet för medarbetare och de vi möter i verksamheterna.

 

Senast uppdaterad: 14 september 2022