Vårdval primärvård

Vårdval Kronoberg gör det lättare för våra medborgare att själva välja var man vill få vård. Som medborgare väljer man den vårdcentral som passar bäst och man kan när som helst göra ett nytt val.

Vårdval Kronoberg ska erbjuda en mångfald aktörer där patienten gör ett aktivt val, vilket även ska bidra till att det blir lättare att komma i kontakt med vården och därmed ökas tillgängligheten.

Vårdcentraler inom vårdvalet ansvarar för att följa gällande konventioner, lagar, förordningar, föreskrifter och Region Kronobergs policys, riktlinjer och handlingsplaner som på något sätt berör avtalets uppdrag.

Förändringar i regelverk vårdval primärvård

Riksdagens beslut om betänkande 2021/22:SoU22 "Ökad kontinuitet och effektivitet i vården – en primärvårdsreform" innebär förändringar i hälso- och sjukvårdslagen och patientlagen.

Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2022. Förändringarna innebär:

 • Vårdgivaren ska erbjuda både fysisk och digital vård. 
 • Invånarens rätt att lista om sig begränsas till 2 gånger under en ettårsperiod om det inte finns särskilda skäl. Rätten att söka vård på valfri vårdcentral eller annan öppenvårdsmottagning gäller fortfarande.
 • Vårdcentraler har möjlighet att ansöka om tillfälliga listningstak på grund av patientsäkerhet och arbetsmiljö.
 • Vårdgarantin gäller endast på den vårdcentral där invånaren är listad och i länet där man är folkbokförd.

Överenskommelse om en God och nära vård, SKR, öppnas i nytt fönster

Ökad kontinuitet och effektivitet i vården - en primärvårdsreform, Sveriges Riksdag, öppnas i nytt fönster

Varje vårdcentral ska redovisa kvalitetsindikatorer. Dessa omfattar bland annat tillgänglighet, patientupplevd kvalitet samt medicinskt innehåll och resultat.

Exempel på krav är att vårdcentralen ska:

 • Tillägna sig kunskap och tillämpa bästa medicinska praxis.
 • Följa Region Kronobergs fastställda vårdprogram och riktlinjer.
 • Använda Region Kronobergs system Synergi för avvikelsehantering.
 • Samråda med Region Kronobergs chefläkare för primärvård för att avgöra vikten av enskilda ärenden och avvikelser.
 • Rapportera till av Region Kronobergs anvisade kvalitetsregister.
 • Diagnos- och åtgärdsregistrera enligt primärvårdens regler.
 • Följa rekommendationer angivna av Region Kronobergs medicin/läkemedelskommitté.
 • Klara vårdgarantin.
 • Förse patientnämnden med upplysningar och underlag för deras uppdrag.
 • Använda arbetsplatskod och förskrivarkod i streckkodsformat vid förskrivning av läkemedel.
 • Följa Region Kronobergs vårdhygieniska föreskrifter.

Kvalitetsindikatorer Vårdval Primärvård 2022.pdf, öppnas i nytt fönster

I applikationen nedan kan du följa medborgarnas val av vårdcentral. Applikationen uppdateras dagligen. Applikationen visar medborgare som har gjort förändringar i sitt vårdval under det senaste året. Listningsinformationen innehåller data för 13 månader tillbaka och visar vårdcentralernas antal listade samt vald periods av- och nylistade.

Applikationen är endast tillgänglig för medarbetare i Region Kronoberg. Externa aktörer kan kontakta vårdvalschef för att ta del av datan, kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Applikation som visar medborgarnas val av vårdcentral (intern länk), öppnas i nytt fönster

Ansökan om att få starta en vårdcentral kan när som helst skickas in. Svar om godkännande ges inom tolv veckor.

En leverantör har möjlighet att erhålla godkännande för en eller flera vårdcentraler, förutsatt att de grundläggande kraven uppfylls. En leverantör som inom ramen för Vårdval Kronoberg vill erbjuda hälso- och sjukvård till invånare i Kronoberg ska erhålla godkännande av Region Kronoberg om kraven för godkännande är uppfyllda.

För att bli en del av Vårdval Kronoberg krävs även ett avtal med Region Kronoberg. Ett avtal tecknas i ett andra steg, efter att godkännandet har meddelats leverantören.

Förfrågningsunderlag, pdf, öppnas i nytt fönster

Ansökan om godkännande, pdf, öppnas i nytt fönster

Bilaga avtalsmall, hyresavtal medicinskteknisk utrustning, word, öppnas i nytt fönster

Information inför vaccination mot säsongsinfluensa
hösten 2022

Uppdaterat 20 oktober 2022

Information inför vaccination mot säsongsinfluensa hösten 2022, pdf, öppnas i nytt fönster

Vaccination mot kikhosta för gravida

Uppdaterat 29 september

Från den 15 augusti 2022 rekommenderar Folkhälsomyndigheten vaccination mot kikhosta för gravida från graviditetsvecka 16.

Medicinsk riktlinje: Vaccination mot kikhosta för gravida och partner, pdf, öppnas i nytt fönster

Kommunikationsstöd - Rekommendation om vaccination mot kikhosta för gravida, pdf, öppnas i nytt fönster

Protokollsutdrag regionfullmäktige, pdf, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndigheten: Rekommendation om vaccination mot kikhosta för gravida, pdf, öppnas i nytt fönster

Ny verksamhetschef på Praktikertjänst

30 augusti

Ny verksamhetschef på Praktikertjänst vårdcentralen i Ljungby är David Zehlertz.

Riktlinje vid stängning och reducerade öppettider

21 juli

Riktlinje stängning/reducerade öppettider, pdf, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Marie Jadner

Vårdvalschef / Vaccinationssamordnare covid-19

Senast uppdaterad: 10 november 2022