Psykiatri

 

Behandlingstrappa 

Sömnstörning hos spädbarn

Läkemedelsbehandling av sömnproblem hos spädbarn kan inte rekommenderas då det inte finns läkemedel med etablerad effekt och säkerhet.

Sömnstörning hos barn 1-18 år

Icke-farmakologisk behandling av sömnstörningar hos barn är alltid förstahandsalternativ.

Melatonin (melatonin) 

 • Sömnstörning hos barn kan förekomma vid många somatiska, psykiatriska och utvecklingsrelaterade tillstånd och i första hand ska dessa behandlas.
 • Farmakoterapi kan övervägas vid insomni, nattliga uppvaknanden och/eller dygnsrytmstörningar där sömnhygieniska och psykologiska åtgärder inte har haft effekt.
 • Melatonin tas 30–60 minuter före insomning. Dosering 0,5–5 mg (enstaka patienter behöver doser upp till 10 mg).
 • OBS! Melatonin ingår bara i högkostnadsskydd för barn och ungdomar 6–17 år med ADHD där sömnhygienåtgärder varit otillräckliga.
 • Bensodiazepiner och bensodiazepinliknande läkemedel ska inte användas för behandling av sömnstörning hos barn.

ePed Melatonin oralt

ePed Melatonin oral lösning

Medicinsk riktlinje: Sömnstörningar hos barn

Behandlingsrekommendation Sömnstörningar hos barn Läkemedelsverket 2015.

 • Läkemedelsbehandling av depression och ångestsyndrom hos barn och ungdomar bör ske av, eller i nära samråd med, specialist i barn- och ungdomspsykiatri.
 • För barn med psykisk ohälsa hänvisas till "En väg in 6–18 år" (EVI) via telefon, remiss eller egenremiss, Via EVI görs en strukturerad bedömning av barnets problem och behov.

En väg in 6–18 år (EVI), öppnas i nytt fönster

 • Ångest och nedstämdhet förekommer vid många psykiatriska och somatiska tillstånd. Förstahandsbehandling är psykoedukation, pedagogiska insatser och kognitiv beteendeterapi (KBT).
 • Kombinationsbehandling av läkemedel och KBT rekommenderas vid behov av akut symptomlindring, samsjuklighet och/eller otillräcklig effekt av KBT.

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom Socialstyrelsen 2020

Behandlingsrekommendation Depression, ångest- och tvångssyndrom Läkemedelsverket 2016

 • Förstahandsbehandling vid ADHD är kartläggning av barnets situation, psykoedukation, miljö/skolanpassning och pedagogiska insatser. Samsjuklighet ska behandlas parallellt.
 • För förskolebarn är dessa insatser vanligen tillräckliga.
 • Om barnets svårigheter främst visar sig i skolan görs en kartläggning där och remiss till ”En väg in 6–18 år” (EVI) kan skrivas. Föräldrar kan även höra av sig direkt till EVI.

En väg in 6–18 år (EVI), öppnas i nytt fönster

 • Farmakologisk behandling av ADHD är en komponent i en multimodal behandling och initieras efter noggrann diagnostik.
 • Behandling ska inledas och övervakas av läkare med specialistkompetens i barn- och ungdomspsykiatri, eller barn- och ungdomsneurologi med habilitering eller av läkare med specialistkompetens som fått beviljad dispens från läkemedelsverket.
 Läkemedelsrekommendation (6–17 år)

1. *Metylfenidat (metylfenidat) (S)

1. Elvanse (lisdexamfetamin) (S)

2. *Atomoxetin (atomoxetin) (S)

3. Intuniv (guanfacin) (S)

 • Metylfenidat och Elvanse får endast förskrivas av läkare med specialistkompetens i barn-och ungdomspsykiatri eller barn- och ungdomsneurologi med habilitering. Detta bör även gälla Atomoxetin och Intuniv.

Riktlinje ADHD, svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri, 2016.

Behandlingsrekommendation ADHD Läkemedelsverket 2020

* = generiskt utbyte på apotek

(S) = bör endast förskrivas av den som är särskilt väl förtrogen med läkemedlet

Senast uppdaterad: 19 januari 2022