Graviditet

Information från svenska födelseregistret visar att det sannolikt inte föreligger någon förhöjd risk för missbildningar för nedanstående läkemedel. Registreringsinformationen i FASS kan dock i flera fall vara mer restriktiv. Försiktighetsprincipen ska tillämpas vid förskrivning till gravida.

Janusmed fosterpåverkan, öppnas i nytt fönster

*Desloratadin (desloratadin) +

*Lomudal (natriumkromoglikat) endast ögondroppar +

 

* = generiskt utbyte på apotek

= får förskrivas av sjuksköterskor med förskrivningsrätt

Behandla som vanligt

 • Ej nyinsättning av montelukast.

*Paracetamol (paracetamol) +

 • Vid behov av starkare analgetika i samband med graviditet är Citodon (kodein+paracetamol) bästa tillgängliga alternativ. Undvik i möjligaste mån första trimestern p.g.a. oklarhet om risk för missbildningar. Undvik längre perioder med regelbundet intag mot slutet av graviditeten p.g.a. risk för abstinenssymtom i nyföddhetsperioden.

* = generiskt utbyte på apotek
+ = får förskrivas av sjuksköterskor med förskrivningsrätt

*Sumatriptan (sumatriptan)

= generiskt utbyte på apotek,
+ = får förskrivas av sjuksköterskor med förskrivningsrätt

1. Postafen (meklozin)

2. Calma (dimenhydrinat) tuggummi

2. Lergigan comp (prometazin+koffein+efedrin)

*Sertralin (sertralin)

 • Sertralin rekommenderas som förstahandsval vid behandling av ångestsyndrom och depression under graviditet och amning, då det har god dokumentation och lägst passage över i bröstmjölk vilket medger fortsatt amning.
 • Paroxetin och tricykliska antidepressiva preparat (klomipramin) ökar risken för hjärtfel (främst ventrikelseptumdefekt).
 • Övergående utsättningssymtom/anpassningssymtom förekommer hos 5-20 % av spädbarnen. Inga bestående CNS-effekter hos barnet har noterats men undersökningar med långtidsuppföljning är ännu ofullständiga.
 • Vid svårare psykiatriska tillstånd bör den gravida eller ammande kvinnan ej undanhållas farmakologisk behandling, som kan behöva skötas inom specialistpsykiatrin

Behandlingsrekommendation depression, ångest- och tvångssyndrom, Läkemedelsverket 2016, öppnas i nytt fönster

Medicinsk riktlinje Psykisk ohälsa under graviditet och barnets första levnadsår 2013, öppnas i nytt fönster

 

= generiskt utbyte på apotek

Trandate (labetalol) (S)

 • Medicinsk behandling inleds när BT ≥ 150/100
 • Hypertoni före graviditet uppmärksammas i samband med inskrivning vid MVC. MVC-läkare tar ställning till fortsatt behandling eller byte av läkemedel.
 • Nytillkommen hypertoni/preeklampsi behandlas via MVC-läkare om inte kronisk grundsjukdom föranleder samråd med medicinläkare.
 • Trandate ingår inte i högkostnadsskyddet. Förskrivs enligt undantagshantering till dessa patienter.
 • Förutom ovanstående kan nifedipin vara ett alternativ, men behöver i dagsläget förskrivas på licens då Adalat Oros är restnoterad. Även Apresolin (hydralazin) kan komma ifråga.

Riktlinje för hypertonisjukdomar under graviditet SFOG 2019, öppnas i nytt fönster

 

 

(S) = förskrivs av läkare som är särskilt väl förtrogna med preparatet

Gaviscon (alginsyra) +

*Omeprazol (omeprazol) +

= generiskt utbyte på apotek

+ = får förskrivas av sjuksköterskor med förskrivningsrätt

 

1. *Nitrofurantoin (nitrofurantoin)

1. *Selexid (pivmecillinam)

2. *Cefadroxil (cefadroxil)

 • Vid febril urinvägsinfektion/pyelonefrit hänvisa till MVC/kvinnoklinik.

Behandlingsrekommendation uvi Läkemedelsverket 2017, öppnas i nytt fönster

Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård, öppnas i nytt fönster

 

= generiskt utbyte på apotek

1. *Nitrofurantoin (nitrofurantoin)

2. *Cefadroxil (cefadroxil)

 • Uppföljning av gravida ska skötas av MVC: Urinodling 1–2 veckor efter avslutad behandling (görs via MVC-barnmorska). Om 2 eller fler cystitepisoder eller kvarstående ABU rekommenderas reinfektionsprofylax till natten under återstoden av graviditeten (sköts via MVC-läkare).

Behandlingsrekommendation uvi Läkemedelsverket 2017, öppnas i nytt fönster

Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård, öppnas i nytt fönster

 

= generiskt utbyte på apotek

För val av antibiotika se:

Infektionsavsnittet 

Infpreg, kunskapscentrum för infektioner under graviditet

1.*Kåvepenin (fenoximetylpenicillin)

1.*Flukloxacillin (flukloxacillin)

1.*Cefadroxil (cefadroxil)

2.*Clindamycin (klindamycin)

3. Ery-Max (erytromycin) endast trimester 2-3

3. *Doxycyklin (doxycyklin) endast trimester 1

 

= generiskt utbyte på apotek

Senast uppdaterad: 19 februari 2021