Urologi, Inkontinens

*Alfuzosin (alfuzosin)

*Finasterid (finasterid)

 • Behandling med alfuzosin medför risk för ortostatism.
 • Om patienten får KAD tillsvidare bör preparaten sättas ut.
 • Behandling endast aktuell om symtom föreligger. Kombinationsbehandling med alfuzosin och finasterid rekommenderas om PSA>1,4. Efter sex månader brukar man kunna sätta ut alfuzosin men fortsätta med finasterid.

 

 

= generiskt utbyte på apotek

Erbjud kartläggning av levnadsvanor och vid behov stöd till en förändring. Motivera till rökstopp, minskad alkoholkonsumtion, hälsosam vikt, fysisk aktivitet samt stresshantering.

Erektil dysfunktion kan vara symtom på andra sjukdomar, t.ex. kardiovaskulär sjukdom, diabetes eller hypofyssjukdom.

1. Sildenafil (sildenafil)

1. Tadalafil (tadalafil)

2. Bondil (alprostadil)

3. Invicorp (aviptadil+fentolamin) (S)

4. Caverject Dual/Caverject (alprostadil) (S)

 • Sildenafil och tadalafil har likvärdig effekt, men skiljer i duration. Tadalafil finns även för daglig dosering. Kontraindicerat vid behandling med lång- eller kortverkande nitropreparat. Ingår inte i förmånen och har fri prissättning varför kostnaden kan variera stort beroende på apotek och tillverkare.
 • Erektil dysfunktion av organisk orsak kan med fördel behandlas med sildenafil eller tadalafil samt uretralstift alprostadil inom primärvården. Vid psykologisk orsak hänvisas till SESAM-mottagning.
 • Vid behandlingssvikt används intrakavernös injektion med aviptadil/fentolamin eller alprostadil, vilket instrueras av läkare eller sjuksköterska med vana av denna behandling.

 

 

(S) = bör endast förskrivas av den som är särskilt väl förtrogen med läkemedlet

Innan läkemedel sätts in ska patienten utredas med miktions- och vätskelistor. Utifrån vad dessa listor visar ska i första hand blåsträning instrueras och ev. vätskeintag justeras.

1. *Solifenacin (solifenacin) (bör undvikas till äldre) 

2. Betmiga (mirabegron)

 • Till patienter där trängningsbesvären kan bero på prostataförstoring, bör kirurgi övervägas och dessa patienter remitteras till urolog för bedömning.
 • De antikolinerga preparaten t.ex. solifenacin rekommenderas ej till äldre p.g.a. biverkningar.
 • Betmiga (mirabegron) är ett betastimulerande preparat. Observera risk för blodtrycksstegring.

Flödesschema för utredning och behandling av urininkontinens hos kvinnor i primärvården

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Socialstyrelsen 2017

 

= generiskt utbyte på apotek

(bör undvikas till äldre) = läkemedel som bör undvikas till äldre enligt Socialstyrelsen

Vid nocturi bör patienten utredas med miktions- och vätskelistor.

Inkontinenssamordnare Vårdgivarwebben

*Desmopressin (desmopressin)

 • Om miktionsschema visar på nocturn polyuri kan desmopressin övervägas, främst till patienter <65 år. Viktigt med vätskerestriktion och att ta hänsyn till patientens övriga läkemedelsbehandling och att ge råd om levnadsvanor i syfte att minska nattliga urinvolymer.
 • Desmopressin har en vätskeretinerande effekt. Viktigt att kontraindikationer beaktas och att doseringen är noggrann. Kontrollera s-Natrium!
 • Vid dygnsurinmängder över 2,5 liter överväg diabetes insipidus.

 

 

= generiskt utbyte på apotek

Senast uppdaterad: 28 januari 2022