Neurologi och stroke

Icke-farmakologiska åtgärder bör erbjudas alla patienter, inte minst för de som inte kan eller vill använda akuta eller förebyggande läkemedel mot migrän. Detta kan inkludera utbildning om sjukdomen och om nödvändiga levnadsvaneförändringar såsom konditionsträning, god sömn/sömnhygien, hälsosamma mat- och dryckesvanor, avslappningsträning, biofeedback samt akupunktur. Arbetsmiljö, arbetsställning och muskelspänningar bör analyseras. 

Akutbehandling

1. *Acetylsalicylsyra + koffein (acetylsalicylsyra+koffein)

1. *Naproxen (naproxen)

2. *Sumatriptan (sumatriptan) tablett

3. Zomig Nasal (zolmitriptan)

4. *Sumatriptan (sumatriptan) subkutan injektion

 • Vid svårbehandlad migrän överväg samtidig spänningshuvudvärk eller läkemedelsinducerad huvudvärk.
 • Munlösligt ondansetron kan användas mot illamående.

Profylax

1. *Amitryptilin (amitryptilin) 

1. *Candesartan (kandesartan)

1. *Metoprolol (metoprolol) depottablett

2. Topiramat (topiramat)

Profylax vid kronisk migrän

3. Aimovig (erenumab) (S)

3. Botox (botulinumtoxin) (S)

 • Botulinumtoxin eller CGRP-hämmare kan användas vid kronisk migrän (mer än 15 huvudvärksdagar per månad varav 8 med migrän) när minst två andra profylaxbehandlingar inte har haft effekt. Ska endast användas efter neurologbedömning.

 

= generiskt utbyte på apotek

(S) = förskrivs av läkare som är särskilt väl förtrogna med preparatet

= läkemedel som bör undvikas till äldre enligt Socialstyrelsen

1. Tegretol Retard (karbamazepin)

2. Gabapentin (gabapentin)

 • Höga doser kan krävas, även i kombination. Neurologbedömning vid otillräcklig effekt.

Akutbehandling

Buccolam (midazolam) munhålelösning

*Diazepam (diazepam) rektallösning

*Midazolam (midazolam) intramuskulär injektion

Stesolid Novum (diazepam) intravenös injektion

 • Behandla akuta anfall hos vuxna om anfallet varat mer än 3 minuter och fortfarande pågår.
 • Buccolam är godkänt endast för barn och tonåringar, och den högre dosen (10 mg) kan användas även till vuxna patienter där anfallsbehandling med rektalt diazepam inte är lämpligt.

Underhållsbehandling vid strukturell epilepsi

Yngre patienter, patienter med genetisk epilepsi eller epileptiska syndrom bör behandlas av neurolog eller läkare med stor erfarenhet av epilepsibehandling.

Lamotrigin (lamotrigin)

Levetiracetam (levetiracetam)

 • Övriga läkemedel bör ses som specialistläkemedel.
 • Levetiracetam doseras efter njurfunktion.
 • Kvinnor som behandlas med antiepileptika bör behandlas med folsyra 5 mg 1x1 när graviditet planeras eller sättas in på folsyra vid konstaterad graviditet.

Behandlingsrekommendation Epilepsi Läkemedelsverket 2019

 

= generiskt utbyte på apotek

Informera om möjligt samband med alkohol, rökning och koffeinintag.

Rekommendationen gäller när besvären ej kan dämpas tillfredsställande med lätta analgetika.

Överväg sekundär RLS, exempelvis järnbrist, diabetes, läkemedelsbiverkan (neuroleptika, antidepressiva) eller polyneuropati.

1. *Pramipexol (pramipexol)

2. *Levodopa/benserazid (levodopa+benserazid)

3. Gabapentin (gabapentin)

 • Vid långtidsbehandling av yngre patienter med dopaminerga preparat, beakta risken för augmentation (med behov av dosökning p.g.a. läkemedelspåverkan).

 

= generiskt utbyte på apotek

Motoriska symtom

1. *Levodopa/benserazid (levodopa+benserazid)

1. *Pramipexol (pramipexol) depottablett

1. *Ropinirol (ropinirol) depottablett

2. *Entacapone (entakapon)

3. *Rasagilin (rasagilin)

 • Till yngre patienter rekommenderas i första hand dopaminagonister.

Icke-motoriska symtom

Kognitiv svikt

1. *Rivastigmin (rivastigmin)

2. *Memantin (memantin)

Depression

1. *Venlafaxin (venlafaxin)

2. *Mirtazapin (mirtazapin)

Hallucinationer

1. *Quetiapin (quetiapin)

2. *Clozapin (klozapin) (S)

 • Överväg i första hand att reducera doserna dopaminerga läkemedel, övrig läkemedelsbiverkan och latent kognitiv svikt.
Ortostatisk hypotension

1. Effortil (etilefrin)

2. Florinef (fludrokortison) (S)

3. *Midodrin (midodrin) (S)

 • Patienter med Parkinsons sjukdom i komplikationsfas är ofta biverkningskänsliga. All läkemedelsbehandling oavsett indikation bör noggrant utvärderas avseende nytta och biverkningar.

Behandlingsriktlinjer Parkinsons sjukdom SWEMODIS 2019

 

= generiskt utbyte på apotek

(S) = förskrivs av läkare som är särskilt väl förtrogna med preparatet

Patienter med misstänkt TIA eller stroke skall akutremitteras till akutmottagning för utredning och behandling på strokeenhet.

1. Reperfusionsbehandling

2. *Acetylsalicylsyra (acetylsalicylsyra) 300 mg bolusdos + *Clopidogrel (klopidogrel) 300 mg bolusdos

3. *Acetylsalicylsyra (acetylsalicylsyra) 300 mg bolusdos

Medicinsk riktlinje Akut handläggning av misstänkt stroke

 • Acetylsalicylsyra i kombination med klopidogrel rekommenderas i 3 veckor vid:
  • Stroke av mindre omfattning (NIHSS ≤3) eller TIA med hög klinisk riskprofil (ABCD2≥4) där behandling kan påbörjas inom 24 timmar efter insjuknandet och reperfusionsbehandling inte är aktuell. Ange sluttid vid ordination.
 • Acetylsalicylsyra i monoterapi rekommenderas vid:
  • Omfattande stroke där trombolys ej kunnat ges.
  • Om behandling inte kan påbörjas inom 24 timmar från insjuknandet.
  • Efter intravenös trombolys (ges tidigast efter 24 timmar).
  • TIA med låg klinisk riskprofil (ABCD2 ≤3).

 

= generiskt utbyte på apotek

*Atorvastatin (atorvastatin)

*Clopidogrel (klopidogrel)

*Enalapril (enalapril)

 • Undvik klopidogrel i kombination med omeprazol. Byt till pantoprazol om syrahämning krävs.
 • Långtidsbehandling med dubbel trombocythämning bör undvikas p.g.a. risk för blödning.
 • För patienter med påvisad ateroskleros i carotisartärerna bör målstyrd kolesterolsänkning övervägas (LDL-kolesterol <1,8 mmol/l), se separat rubrik under Hjärta-Kärl.
 • Förmaksflimmer behandlas med antikoagulation enligt separat rubrik under Hjärta-Kärl.

 

= generiskt utbyte på apotek

Senast uppdaterad: 19 februari 2021