Hjärta-kärl

Icke farmakologisk behandling vid kardiovaskulär sjukdom

Kartlägg alltid följande:

 • Fysisk aktivitet.
 • Tobaksbruk. Erbjud alltid tobaksavvänjning.
 • Matvanor samt riskbruk av alkohol. Uppmärksamma risk för undernäring och övervikt.
 • Snarkare med andningsuppehåll.
 • Stressnivå.
 • Vid lindrig okomplicerad hypertoni utan andra riskfaktorer har farmakologisk behandling låg kostnadseffektivitet. Behandlas i första hand med förändring av levnadsvanor.
 • Beroende på förekomst av riskfaktorer, redan etablerad hjärt-kärlsjukdom, diabetes och/ eller hypertensiv njursjukdom är blodtrycksmålen lägre. Viktigt med individuell bedömning.
Patientgrupp Målblodtryck (mmHg)
hypertoni utan komplicerande faktorer <140/90
etablerad hjärtsjukdom, diabetes <65 år <130/80
etablerad hjärtsjukdom, diabetes >65 år <140/80
hypertensiv njursjukdom <130/80
 • Viktigast är att uppnå blodtrycksmål oavsett med vilka läkemedel dessa uppnås. Målblodtryck bör dokumenteras.
 • Tänk på att 1/3 av populationen >75 år har ortostatism.
 • Hemblodtrycksmätning alternativt 24-timmars blodtrycksmätning övervägs efter individuell bedömning av motivation och lämplighet. Målvärde hemblodtryck <135/85, målvärde 24-timmars medel <130/80, dag <135/85, natt <125/75.

*Enalapril (enalapril)
*Enalapril comp (enalapril 20 mg/hydroklortiazid 12,5 mg)

= generiskt utbyte på apotek

*Candesartan (kandesartan)
*Candesartan/hydroklortiazid (kandesartan/hydroklortiazid 12,5 mg)

 

= generiskt utbyte på apotek

*Amlodipin (amlodipin)

 

= generiskt utbyte på apotek

*Hydroklortiazid (hydroklortiazid) 12,5-25mg

*Normorix mite (hydroklortiazid 25 mg/amilorid 2,5 mg)

 • ACE-hämmare och ARB ska ej kombineras med amilorid som ingår i Normorix mite.

= generiskt utbyte på apotek

*Spironolakton (spironolakton) 25-50 mg x 1

 • Vid terapiresistent hypertoni trots trippelbehandling skall tillägg av spironolakton övervägas framför betablockad och alfablockad.

 

= generiskt utbyte på apotek

*Metoprolol (metoprolol) depottablett

 • Betablockerare vid hypertoni är indicerade om även annan indikation än hypertoni finns eller som tilläggsbehandling.

 

= generiskt utbyte på apotek

1. *Atorvastatin (atorvastatin)

2. *Ezetimib (ezetimib) som tillägg till statin och vid intolerans mot statin

 • Remiss till kardiolog för behandling med PCSK9-hämmare (Repatha och Praluent) t.ex. vid misstanke om familjär hyperkolesterolemi (obehandlat LDL >6), eller manifest koronarsjukdom och LDL >2,5 trots standardbehandling.

 

= generiskt utbyte på apotek

Förmaksflimmer/fladder, checklista och pm, öppnas i nytt fönster

Frekvensreglerande

*Metoprolol (metoprolol) depottablett

Emboliprofylax vid förmaksflimmer

Värdera patient med paroxysmalt eller kroniskt förmaksflimmer/fladder för emboliprofylax med CHA2DS2-VASc-score. HAS-BLED-score bör användas för att identifiera modifierbara riskfaktorer för blödning och inte för att avstå från emboliprofylax.

CHA2DS2-VASc-score, öppnas i nytt fönster

HAS-BLED-score, öppnas i nytt fönster

Nationella riktlinjer Hjärtsjukvård Socialstyrelsen 2018, öppnas i nytt fönster

1. Eliquis (apixaban)

2. Pradaxa (dabigatran)

2. Warfarin Orion (warfarin)

 • Warfarin Orion rekommenderas om eGFR <30 ml/min p.g.a. begränsad erfarenhet av NOAK.
 • Antidot mot Pradaxa (Praxbind) finns tillgänglig. Behandling med Pradaxa kan övervägas till vissa patientgrupper och utifrån patientpreferens och blödningsrisk.
 • Antidot mot FXa-hämmare Ondexxya (andexanet alfa) finns tillgängligt. NT-rådets rekommendation till regionerna är att inte använda Ondexxya.
 • Remiss till AK-mottagning Ljungby/Växjö skickas vid all nyinsättning. Kontroll av njurfunktion vid behandling med NOAK ombesörjs av AK-mottagningen.

Kliniska råd vid behandling med Nya perorala antikoagulantia SSTH

Hemostas vid allvarlig blödning SSTH

Behandlingsrekommendation Antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer Läkemedelsverket 2019

= generiskt utbyte på apotek

Sekundärprevention efter hjärtinfarkt

*Acetylsalicylsyra (acetylsalicylsyra)

Brilique (ticagrelor) 90 mg 1 x 2 i 1 år

*Metoprolol (metoprolol) depottablett

*Enalapril (enalapril)

*Atorvastatin (atorvastatin) till målnivå LDL <1,8 mmol/l eller 50%-ig reduktion av utgångsvärdet.

 • Clopidogrel kan ersätta Brilique (ticagrelor) vid intolerans.
 • Efter 1 års komplikationsfri behandling med tabl. Brilique 90 mgx2 kan tabl. Brilique 60 mg x 2 i ytterligare 3 år övervägas för personer med hög risk för ny händelse.

ESC- NSTEMI 2020, öppnas i nytt fönster

ESC- STEMI 2017, öppnas i nytt fönster

Nationella riktlinjer Hjärtsjukvård Socialstyrelsen 2018, öppnas i nytt fönster

Angina pectoris

*Acetylsalicylsyra (acetylsalicylsyra)

*Atorvastatin (atorvastastatin)

*Amlodipin (amlodipin)

*Isosorbidmononitrat (isosorbidmononitrat)

*Metoprolol (metoprolol) depottablett

*Nitrolingual (nitroglycerin)

Suscard (nitroglycerin)

 

= generiskt utbyte på apotek

ACE-hämmare

*Enalapril (enalapril)

 • Angeläget att nå måldos för enalapril (10 mg x 2).

AII-receptorantagonister

*Candesartan (kandesartan)

 • Eftersträvad måldos för candesartan är 32 mg x 1
 • Kreatininstegring vid behandling med RAAS-blockad vid hjärtsvikt är vanligt men lindrig (upp till 30%) sådan efter insättning av RAAS-blockad är ingen kontraindikation för fortsatt behandling. Kräver tät uppföljning, se FASS.

Betareceptorblockerare

*Bisoprolol (bisoprolol) kan övervägas till patienter med obstruktivitet

*Metoprolol (metoprolol) depottablett

 • Måldos för metoprolol (200 mg x 1) och bisoprolol (10 mg x 1) bör eftersträvas.

Aldosteronantagonister (MRA)

*Eplerenon (eplerenon) efter hjärtinfarkt

*Spironolakton (spironolakton) 25 mg x 1

 • Observera risken för hyperkalemi och kreatininstegring.

Neprilysinhämmare med ARB (ARNI)

Entresto (valsartan+sakubitril) (S)

 • Entresto är ett specialistläkemedel vid hjärtsvikt. Entresto får ej kombineras med ACE hämmare. Kan övervägas för patienter med kronisk hjärtsvikt med EF <35%, NYHA II-IV och som trots maximal standardbehandling (betablockad, RAAS-blockad och MRA) har symtom. Behandling initieras av kardiolog.

Nationella riktlinjer Hjärtsjukvård Socialstyrelsen 2018

ESC guidelines 2016

Vårdprogram för kronisk hjärtsvikt. Södra sjukvårdsregionen

Diuretika

*Furix (furosemid) beroende på symtom och vikt.

 • I samråd kan patienten själv justera till lägsta möjliga dos.

 

= generiskt utbyte på apotek

(S) = förskrivs av läkare som är särskilt väl förtrogna med preparatet

*Enalapril (enalapril)

*Atorvastatin (atorvastatin)

*Acetylsalicylsyra (acetylsalicylsyra)

*Clopidogrel (klopidogrel) vid ASA-överkänslighet

= generiskt utbyte på apotek

Senast uppdaterad: 19 februari 2021