Hjärta, kärl

Icke farmakologisk behandling vid kardiovaskulär sjukdom

Kartlägg alltid följande:

 • Fysisk aktivitet.
 • Tobaksbruk. Erbjud alltid tobaksavvänjning.
 • Matvanor samt riskbruk av alkohol. Uppmärksamma risk för undernäring och övervikt.
 • Snarkare med andningsuppehåll.
 • Stressnivå.
 • Vid lindrig okomplicerad hypertoni utan andra riskfaktorer har farmakologisk behandling låg kostnadseffektivitet. Behandlas i första hand med förändring av levnadsvanor.
 • Beroende på förekomst av riskfaktorer, redan etablerad hjärt-kärlsjukdom, diabetes och/eller hypertensiv njursjukdom är blodtrycksmålen lägre. Viktigt med individuell bedömning.
PatientgruppMålblodtryck (mmHg)
hypertoni utan komplicerande faktorer <140/90
etablerad hjärtsjukdom, diabetes <65 år <130/80
etablerad hjärtsjukdom, diabetes >65 år <140/80
hypertensiv njursjukdom <130/80
 • Viktigast är att uppnå blodtrycksmål oavsett med vilka läkemedel dessa uppnås. Målblodtryck bör dokumenteras.
 • Tänk på att 1/3 av populationen >75 år har ortostatism.
 • Hemblodtrycksmätning alternativt 24-timmars blodtrycksmätning övervägs efter individuell bedömning av motivation och lämplighet. Målvärde hemblodtryck <135/85, målvärde 24-timmars medel <130/80, dag <135/85, natt <125/75.

*Enalapril (enalapril)
*Enalapril comp (enalapril 20 mg/hydroklortiazid 12,5 mg)

 

= generiskt utbyte på apotek

*Candesartan (kandesartan)
*Candesartan/hydroklortiazid (kandesartan/hydroklortiazid 12,5 mg)

 

= generiskt utbyte på apotek

*Amlodipin (amlodipin)

 

= generiskt utbyte på apotek

*Hydroklortiazid (hydroklortiazid) 12,5-25mg

*Normorix mite (hydroklortiazid 25 mg/amilorid 2,5 mg)

 • ACE-hämmare och ARB ska ej kombineras med amilorid som ingår i Normorix mite.

 

= generiskt utbyte på apotek

*Spironolakton (spironolakton) 25-50 mg x 1

 • Vid terapiresistent hypertoni trots trippelbehandling skall tillägg av spironolakton övervägas framför betablockad och alfablockad.

 

= generiskt utbyte på apotek

*Metoprolol (metoprolol) depottablett

 • Betablockerare vid hypertoni är indicerade om även annan indikation än hypertoni finns eller som tilläggsbehandling.

 

= generiskt utbyte på apotek

 • Vid manifest aterosklerotisk kärlsjukdom och/eller diabetes typ 2 med ytterligare minst en riskfaktor, är målvärdet för LDL-kolesterol <1,4 mmol/l alternativt en 50%-ig reduktion av utgångsvärdet.
 • För person med låg till måttlig risk (1-5% enligt SCORE) är målvärdet LDL <3 mmol/l
 • Stor hänsyn måste tas till patientens totala sjukdomsbild och prognos.
 • Primärprevention med statin vid okomplicerad hyperlipidemi utan andra riskfaktorer rekommenderas inte p.g.a. höga NNT. Förändringar av levnadsvanor skall prioriteras.

ESC-guidelines Dyslipidemi 2019, öppnas i nytt fönster

ESC - CVD Prevention 2021, öppnas i nytt fönster

 

1. *Atorvastatin (atorvastatin)

2. *Ezetimib (ezetimib) som tillägg till statin och vid intolerans mot statin

 • Remiss till kardiolog för behandling med PCSK9-hämmare (Repatha och Praluent) t.ex. vid misstanke om familjär hyperkolesterolemi eller manifest koronarsjukdom och LDL >2,5 trots standardbehandling.

 

= generiskt utbyte på apotek

Förmaksflimmer/fladder, checklista och pm, öppnas i nytt fönster

Frekvensreglerande

*Metoprolol (metoprolol) depottablett

Emboliprofylax vid förmaksflimmer

Värdera patient med paroxysmalt eller kroniskt förmaksflimmer/fladder för emboliprofylax med CHA2DS2-VASc-score. HAS-BLED-score bör användas för att identifiera modifierbara riskfaktorer för blödning och inte för att avstå från emboliprofylax.

CHA2DS2-VASc-score, öppnas i nytt fönster

HAS-BLED-score, öppnas i nytt fönster

Nationella riktlinjer Hjärtsjukvård Socialstyrelsen 2018, öppnas i nytt fönster

1. Eliquis (apixaban)

2. Pradaxa (dabigatran)

2. Warfarin Orion (warfarin)

 • Warfarin Orion rekommenderas om eGFR <30 ml/min p.g.a. begränsad erfarenhet av NOAK.
 • Antidot mot Pradaxa (Praxbind) finns tillgänglig. Behandling med Pradaxa kan övervägas till vissa patientgrupper och utifrån patientpreferens och blödningsrisk.
 • Antidot mot FXa-hämmare Ondexxya (andexanet alfa) finns. NT-rådets rekommendation till regionerna är att inte använda Ondexxya.
 • Remiss till AK-mottagning Ljungby/Växjö skickas vid all nyinsättning. Kontroll av njurfunktion vid behandling med NOAK ombesörjs av AK-mottagningen.

Kliniska råd vid behandling med Nya perorala antikoagulantia SSTH

Hemostas vid allvarlig blödning SSTH

Behandlingsrekommendation Antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer Läkemedelsverket 2019

Antikoagulantiabehandling av patienter med cancersjukdom och förmaksflimmer Janusinfo

= generiskt utbyte på apotek

ESC- NSTEMI 2020, öppnas i nytt fönster

ESC- STEMI 2017, öppnas i nytt fönster

Nationella riktlinjer Hjärtsjukvård Socialstyrelsen 2018, öppnas i nytt fönster

Trombocythämmare

*Acetylsalicylsyra (acetylsalicylsyra)

Brilique (ticagrelor) 90 mg x2 i 1 år

*Clopidogrel (klopidogrel)

 • Dubbel trombocythämning (ASA 75 mg x 1 och Brilique 90 mg x 2) ges i 1 år efter genomgånget akut koronart syndrom, därefter ASA i monoterapi tills vidare.
 • Efter 1 års komplikationsfri behandling enligt ovanstående kan tabl Brilique 60 mg x 2 i ytterligare 3 år övervägas för personer med hög risk för ny händelse.
 • Clopidogrel kan ersätta Brilique vid intolerans.

Blodtryckssänkande

*Metoprolol (metoprolol) depottablett

*Enalapril (enalapril)

 • Metoprolol ges till alla med kranskärlssjukdom utan kontraindikationer.

 Lipidsänkande

*Atorvastatin (atorvastatin)

*Ezetimib (ezetimib) som tillägg till statin eller ensamt vid intolerans mot statin

 • Remiss till kardiolog för behandling med PCSK9-hämmare (Repatha och Praluent) vid manifest koronarsjukdom och LDL >2,5 trots basbehandling.

Antianginösa läkemedel

*Amlodipin (amlodipin)

*Metoprolol (metoprolol) depottablett

*Nitrolingual (glycerylnitrat)

*Isosorbidmononitrat (isosorbidmononitrat)

Suscard (glycerylnitrat)

 

= generiskt utbyte på apotek

Nationella riktlinjer Hjärtsjukvård Socialstyrelsen 2018

ESC guidelines 2021

Rekommendation för läkemedelsbehandling av hjärtsvikt med nedsatt systolisk vänster­kammarfunktion - Janusinfo.se

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp nydebuterad hjärtsvikt 2021

ACE-hämmare

*Enalapril (enalapril)

 • Angeläget att nå måldos för enalapril (10 mg x 2).

AII-receptorantagonister

*Candesartan (kandesartan)

 • Eftersträvad måldos för kandesartan är 32 mg x 1
 • Kreatininstegring vid behandling med RAAS-blockad vid hjärtsvikt är vanligt men lindrig (upp till 30%) sådan efter insättning av RAAS-blockad är ingen kontraindikation för fortsatt behandling. Kräver tät uppföljning, se FASS.

Betareceptorblockerare

*Bisoprolol (bisoprolol) kan övervägas till patienter med obstruktivitet

*Metoprolol (metoprolol) depottablett

 • Måldos för metoprolol (200 mg x 1) och bisoprolol (10 mg x 1) bör eftersträvas.

Diuretika

*Furix(furosemid) beroende på symtom och vikt.

 • I samråd kan patienten själv justera till lägsta möjliga dos.

 

 

* = generiskt utbyte på apotek

1. Aldosteronantagonister (MRA)

*Eplerenon (eplerenon)  25-50 mg x1 vid ischemisk genes till hjärtsvikten

*Spironolakton (spironolakton) 25-50 mg x1

 • Observera risken för hyperkalemi och kreatininstegring.

2. SGLT-2-hämmare

Jardiance (empagliflozin)

3. Neprilysinhämmare med ARB (ARNI)

Entresto (valsartan+sakubitril) (S)

 • Entresto får ej kombineras med ACE-hämmare.
 • Behandling initieras av kardiolog.

 

* = generiskt utbyte på apotek
(S) = bör endast förskrivas av den som är särskilt väl förtrogen med läkemedlet

*Acetylsalicylsyra (acetylsalicylsyra)

*Atorvastatin (atorvastatin)

*Clopidogrel (klopidogrel) vid ASA-överkänslighet

*Enalapril (enalapril)

 

= generiskt utbyte på apotek

Profylax

Eliquis (apixaban) vid elektiv höft- och knäplastik

Klexane (enoxaparin)

 • Vid INR <1,8 hos warfarinbehandlade patienter med hög eller mycket hög risk för tromboemboli ges subkutan profylaxdos av lågmolekylärt heparin en gång dagligen tills INR är inom terapeutisk nivå.
 • Vanlig profylaxdos är Klexane endosspruta 4000 E (40 mg) x1 subkutant.
 • Eliquis i lågdos (2,5 mg x2) kan ges som recidivprofylax till patienter med hög risk för återfall eller där behov av tillsvidarebehandling finns d.v.s. efter avslutad planerad behandlingstid för primär VTE.

Behandling

1. Eliquis (apixaban)

2. Pradaxa (dabigatran)

2. Warfarin Orion (warfarin)

 • Vid behandling av venös tromboembolism med warfarin eller Pradaxa skall denna alltid kompletteras med parenteral antikoagulantia (Arixtra) de första fem dagarna och tills INR är terapeutiskt.
 • Antidot mot Pradaxa (Praxbind) finns tillgänglig. Behandling med Pradaxa kan övervägas till vissa patientgrupper samt utifrån patientpreferens och blödningsrisk.
 • Antidot mot FXa-hämmare Ondexxya (andexanet alfa) finns men NT-rådets rekommendation till regionerna är att inte använda Ondexxya.
 • Vid cancerassocierad trombos är LMWH standardbehandling men NOAK lämpar sig väl vid stabil cancersjukdom som inte engagerar slemhinnor och där blödningsrisk och läkemedelsinteraktioner inte kontraindicerar.

 

Vårdprogram för venös tromboembolism Södra sjukvårdsregionen, pdf, öppnas i nytt fönster

Medicinsk riktlinje: Venös tromboembolism - akut handläggning, pdf, öppnas i nytt fönster

Kliniska råd vid behandling med Nya perorala antikoagulantia SSTH, öppnas i nytt fönster

Cancerassocierad VTE - SSTH, öppnas i nytt fönster

 

Senast uppdaterad: 28 februari 2022