Gynekologi

Preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånerna är kostnadsfria för personer som vid inköpstillfället inte har fyllt 21 år. Region Kronoberg subventionerar förmånsberättigade preventivmedel för kvinnor till och med 25 år. Subventionerade läkemedel Region Kronoberg

Kombinerade p-piller

1. *Prionelle (levonorgestrel+etinylöstradiol)

2. Amorest (norgestimat+etinylöstradiol)

2. *Rosal (drospirenon+etinylöstradiol)

3. *Ornibel (etonogestrel+etinylöstradiol) vaginal månadsring

 • Gestagena metoder kan användas av ammande kvinnor direkt efter förlossningen och någon negativ inverkan har inte setts på mjölkens kvalitet eller på barnet.
 • Kombinerade hormonella metoder ska inte användas under de första åtta veckorna efter förlossningen p.g.a. ökad trombosrisk.
 • Efter åtta veckor kan kombinerade hormonella metoder användas under amning då ingen påverkan på barnet eller bröstmjölkens kvalitet har kunnat konstateras. Dock är underlaget något bristfälligt och metoden rekommenderas därför inte som förstahandsmetod under amning.
 • Vid nyförskrivning rekommenderas som förstahandsval ett monofasiskt lågdoserat p-piller med levonorgestrel. Som andrahandsval rekommenderas preparat med annan hormonprofil.
 • Rosal är mer östrogendominerat och lämpligt vid akne och hirsutism.
 • För mer information om vilka p-piller som är östrogen- respektive gestagendominerade hänvisas till Janusinfos riktlinjer för behandling med hormonella preventivmetoder
 • Östrogener är miljöbelastande läkemedel. Därför är det viktigt att återlämna överblivna och förbrukade läkemedel som fortfarande innehåller östrogen, d.v.s. plåster och vaginalring.
 • Två preparat på marknaden (Qlaira och Zoely) innehåller estradiol, vilket är ett kroppseget östrogen. Ännu saknas långtidsdata avseende eventuella kliniska fördelar med estradiol. För användningsområdet antikonception omfattas preparaten inte av läkemedelsförmånen.

Lågdosgestagen

Mini-Pe (noretisteron)

Levosert (levonorgestrel) (S) hormoninlägg

Mellandosgestagen

*Desogestrel (desogestrel)

Nexplanon (etonogestrel) (S) subkutant implantat

Högdosgestagen

Depo-Provera (medroxyprogesteron)

 • Minipiller (mini-PE) ger sämre preventiv säkerhet än kombinerade hormonella preventivmedel och rekommenderas därför inte som förstahandsmetod till unga kvinnor.
 • Hormonspiral är den hormonella metod som innebär minst systempåverkan och kan användas oavsett ålder och paritet. Blödningsmängden reduceras kraftigt och vissa får amenorré.
 • Gestagendosen i Desogestrel är så pass hög att ägglossningen hämmas effektivt. Den preventiva effekten av mellanpiller är jämförbar med den för kombinerade p-piller. P-staven är en långverkande metod och medför därför en högre säkerhet.
 • Depo-Provera: Oregelbundna, ibland svårbehandlade, blödningar kan uppstå. Många blir helt blödningsfria under behandlingen. Återgång av fertiliteten kan dröja upp till ett år efter avslutad behandling, vilket bör beaktas vid val av denna metod.

Akut antikonception

EllaOne (ulipristal)

 • Receptfritt och delas ut gratis på ungdomsmottagningen t.o.m. 20 år.
 • Av akutpreventivmedel rekommenderas ulipristal då det är effektivare än levonorgestrel oavsett hur lång tid det har gått sedan det oskyddade samlaget. Sannolikheten för att bli gravid efter ett oskyddat samlag beror på när i menscykeln det sker. Ulipristal är effektivt upp till fem dygn efter oskyddat samlag.
 • Skyddseffekten kan vara lägre vid hög kroppsvikt.
 • Kopparspiral är den mest effektiva metoden för akutprevention och effektiviteten påverkas inte av kroppsvikten. Insättning ska göras inom fem dygn efter oskyddat samlag.

= generiskt utbyte på apotek,
(S) = förskrivs av läkare som är särskilt väl förtrogna med preparatet

1. *Tranexamsyra (tranexamsyra)

2. Levosert (levonorgestrel) (S) hormoninlägg

2. Qlaira (estradiol+dienogest)

 • Hormonell antikonception minskar blödningsmängden effektivt.
 • Vid indikationen menorragi ingår Qlaira (estradiol+dienogest) i förmånen.

= generiskt utbyte på apotek
(S) = förskrivs av läkare som är särskilt väl förtrogna med preparatet

Primolut-Nor (noretisteron)

Provera (medroxiprogesteron)

 • Behandling av utebliven mens/glesa menstruationer hos yngre kvinnor är beroende på bakomliggande orsak och ska handläggas av gynekolog.
 • Provera eller Primolut-Nor kan ges direkt för blödningsstopp om kvinnan har en långdragen blödning som inte upphör spontant.
 • Alternativ behandling: Kombinerad hormonell antikonception. Eventuellt operativa åtgärder efter utredning av gynekolog.

Primolut-Nor (noretisteron)

Provera (medroxiprogesteron)

 • Dosering av gestagen vid mensförskjutning: tablett Primolut-Nor 2 gånger dagligen i 10–14 dagar eller tablett Provera 10 mg en gång dagligen i 10–14 dagar. Behandlingsstart 3 dagar före väntad menstruation. Blödning kommer 2–3 dagar efter behandlingens slut.
 • Menstruationen kan förskjutas med monofasiska kombinerade p-piller hos de som använder detta. Vid 21-dagarsregim ska hon fortsätta med nästa tablettkarta utan att göra något tablettuppehåll. Vid 28-dagarsregim ska hon avstå från placebotabletterna och direkt påbörja nästa karta. Förskjutningen kan pågå så länge kvinnan önskar. Under förskjutningen kan genombrottsblödning uppträda.

*Naproxen (naproxen) +

 • Dosera naproxen 500 mg 1x2 och börja kvällen före förväntad mens.
 • Andra effektiva metoder är kontinuerlig användning av kombinerade hormonella preventivmedel eller hormonspiral.
 • Kombinerade monofasiska p-piller kan med fördel användas utan uppehåll för att minska menstruationsrelaterade besvär. Om blödning uppstår kan 3–5 dagars uppehåll göras med bibehållen preventiv effekt.
 • Dysmenorré i samband med menarche kan också vara en följd av missbildningar lokaliserade till uterus, cervix, vagina eller hymen. Det som orsakar smärtan kan vara avflödeshinder för menstruationsblodet. En ung kvinna med månatliga smärtor i buken och amenorré måste därför undersökas.

* = generiskt utbyte på apotek
+ = får förskrivas av sjuksköterskor med förskrivningsrätt

1. Ovesterin (östriol) vagitorier, vaginalkräm +

1. Blissel (östriol) vaginalgel, lågdosalternativ +

2. Oestring (östradiol) vaginalinlägg +

 • Lokalt östrogen kan tidigast utvärderas efter 6 veckor.
 • Vid förskrivning av Oestring vaginalinlägg är det viktigt att ta ställning till vem som ska byta inlägget. Av miljöskäl ska ringen efter användning lämnas för destruktion till apoteket.
 • Lokal vaginal östrogenbehandling kan ges till kvinnor med behandlad bröstcancer. Undantag gäller för kvinnor med pågående behandling med aromatashämmare som adjuvant terapi.

+ = får förskrivas av sjuksköterskor med förskrivningsrätt

Uppmärksamma levnadsvanornas betydelse som förstahandsval eller i kombination med hormonpreparat för att lindra kroppsliga och psykologiska besvär kopplat till klimakteriet.

Fast kombination

Perimenopaus

1. Novofem (östradiol+noretisteron)

2. Trivina (östradiol+medroxiprogesteron)

 • Trivina kan vara ett alternativ då blödning var tredje månad är önskvärt.
Postmenopaus

1. Indivina 1/2,5 (östradiol+medroxiprogesteron)

2. *Activelle (östradiol+noretisteron)

3. *Tibolon (tibolon)

Individuell kombination

Östrogen

Femanest (östradiol)

Estradot (östradiol) depotplåster

Gestagen

Mirena (levonorgestrel) (S) hormoninlägg

Provera (medroxyprogesteron)

 • Transdermala östradiolpreparat (plåster, gel, spray) är att föredra vid ökad risk för kardiovaskulär, metabol eller leversjukdom och kan övervägas vid stigande ålder.
 • Gestagen kan ges i tablettform cykliskt (minst 12 dagar varje månad eller 14 dagar vid utglesad terapi) eller tillföras uterus via hormonspiral (Mirena) som då ofta ger blödningsfrihet.

Råd för menopausal hormonbehandling SFOG 2019, öppnas i nytt fönster

Medicinsk riktlinje Menopausal hormonbehandling 2020, öppnas i nytt fönster

* = generiskt utbyte på apotek
(S) = förskrivs av läkare som är särskilt väl förtrogna med preparatet

Candida vulvovaginit

1. Canesten (klotrimazol) lokalbehandling

1. *Daktacort (hydrokortison+mikonazol) vid mycket klåda

2. *Flukonazol (flukonazol) systembehandling

 • Vid graviditet rekommenderas klotrimazol i första hand.
 • Vid recidiverande candidavaginit, dvs. minst fyra tillfällen på ett år kan peroral långtidsbehandling övervägas. Diagnos bör vara säkerställd med odling.
 • Peroral candidabehandling bör kompletteras med oljeregim. Detta innebär att vid tvätt använda olja istället för tvål och vatten till underlivet. Vitt vaselin kan användas efter tvätt.
 • Observera risk för interaktioner vid användning av systemiska svampmedel.

Bakteriell vaginos

1. Donaxyl (dekvaliniumklorid) vaginaltablett, antibiotikafritt alternativ

2. Dalacin (klindamycin) vagitorium eller vaginalkräm

2. Zidoval (metronidazol) vaginalgel

3. *Metronidazol (metronidazol) systembehandling

 

* = generiskt utbyte på apotek

1. *Escitalopram (escitalopram) 10–20 mg periodiskt med början 1–2 veckor före mens

2. *Dizminelle (drospirenon+etinylöstradiol) vid samtidigt antikonceptionsbehov

 • P-piller har inte indikation att användas vid PMS men studier visar att p-piller innehållande drospirenon har god effekt.

 

* = generiskt utbyte på apotek

Senast uppdaterad: 19 februari 2021