Obstruktiva lungsjukdomar

Rökstopp och fysisk aktivitet gäller för alla patienter i denna sjukdomsgrupp.

 • Notera vikten av att instruera och följa upp patientens inhalationsteknik!
 • Inhalationsspray används när pulverinhalator inte är lämplig eller vid behov av spacer. Upphandlade spacers är Optichamber Diamond och Vortex.
 • Det bör finnas en skriftlig behandlingsplan. Exempel på behandlingsplaner för patienter med KOL respektive astma finns på Sveriges kommuner och regioners hemsida:
 • Behandlingsplan KOL
 • Behandlingsplan astma

 

Inhalatorsammanställning på Vårdgivarwebben

SABA = kortverkande beta-2-stimulerare, LABA = långverkande beta-2-stimulerare, ICS = inhalationssteroider, LAMA = långverkande antikolinergika, LTRA = leukotrienreceptorantagonister

 • Behandlingsmål är att patienten ska vara symtomfri. Symtomens svårighetsgrad skattas med hjälp av AKT (Astma Kontroll Test).  Utvärdering av behandling är viktig. 

AKT (Astma Kontroll Test)

 • Använd alltid ICS vid astma för att behandla inflammationen. Behandling med enbart beta-2-stimulerare ska undvikas.
 • Personer med lindrig astma kan erbjudas vid behovs-behandling med ett kombinationsläkemedel (ICS+LABA med snabbt insättande effekt, t.ex. Bufomix).

Antiinflammatoriska läkemedel (ICS och LTRA)

1. Giona Easyhaler (budesonid)

1. Novopulmon Novolizer (budesonid)

1. *Flutide Evohaler (flutikason) inhalationsspray

2. *Montelukast (montelukast)

 • Montelukast är ett alternativ vid lindrig astma om ICS bedöms olämplig. Kan även användas som tillägg till ICS eller ICS+LABA. Utvärdera effekten efter en månad.

Kortverkande beta-2-stimulerare (SABA)

Buventol Easyhaler (salbutamol)

Ventilastin Novolizer (salbutamol)

Ventoline Evohaler (salbutamol) inhalationsspray

 • Lägsta effektiva styrkan rekommenderas i första hand för att minska biverkningar.

Kombinationsbehandling (ICS+LABA)

Bufomix Easyhaler (budesonid+formoterol)

Flutiform (flutikason+formoterol) inhalationsspray

Långverkande antikolinergika (LAMA)

Spiriva Respimat (tiotropium)

 • Spiriva Respimat (tiotropium) kan övervägas som tillägg vid astma steg 4 när kombinationsbehandling inte är tillräcklig.
 • Vid regelbunden behandling kan övergång till trippelinhalator övervägas.

Trippelbehandling (ICS+LAMA+LABA)

Trimbow (beklometason+glykopyrron+formoterol) inhalationsspray

 • LAMA kan övervägas som tillägg vid astma steg 4 när kombinationsbehandling inte är tillräcklig.
 • Vid regelbunden behandling kan övergång till trippelinhalator övervägas.

Behandlingsrekommendation Astma Läkemedelsverket 2018

Behandlingsrekommendation GINA (Global initiative for asthma)

Nationella riktlinjer för vård vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) Socialstyrelsen 2020

Perorala steroider

*Betapred (betametason) akutbehandling

*Prednisolon (prednisolon)

 • Betapred (betametason) kan lösas i vatten vilket kan vara en fördel i akuta situationer.

Akut astmaanfall

Medicinsk riktlinje Astmaanfall - akutbehandling på vårdcentral/akutmottagning

= generiskt utbyte på apotek

Vid rökning rekommenderas kontakt med tobaksavvänjare.

Uppmärksamma fysisk träning, nutrition, vaccination och identifiera och behandla samsjuklighet. Utnyttja KOL-skola.

Region Kronobergs rehabriktlinjer KOL

Läkemedelsbehandling endast vid symtom och införs stegvis. Den baseras på en sammanvägning av symtomens svårighetsgrad och förekomst av exacerbationer utifrån klassifikation GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) A till D. 

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL 2020 (sid 21)

 • Symtomens svårighetsgrad skattas med hjälp av CAT (COPD Assessement Test). CAT<10 = lindriga eller sporadiska symtom, CAT ≥10 = betydande symtom.

CAT (COPD Assessement Test)

Läkemedelsbehandling vid KOL - Kronobergs algoritm 2022

vid behovsmedicinering vid lindriga eller sporadiska symtom.

Buventol Easyhaler (salbutamol)

Ventilastin Novolizer (salbutamol)

Ventoline Evohaler (salbutamol) inhalationsspray

vid övervägande exacerbationsanamnes

1. Braltus Zonda (tiotropium)

2. Incruse Ellipta (umeklidinium)

Spiriva Respimat (tiotropium) inhalationsspray

vid övervägande symtomanamnes

Onbrez Breezhaler (indakaterol)

Striverdi Respimat (olodaterol) inhalationsspray

vid otillräcklig effekt av LAMA eller LABA

Anoro Ellipta (umeklidinium+vilanterol)

Spiolto Respimat (tiotropium+olodaterol) inhalationsspray

Trelegy Ellipta (flutikason+umeklidinium+vilanterol)

Trimbow (beklometason+glykopyrron+formoterol) inhalationsspray

Optimera inhalationsbehandlingen

*Betapred (betametason) akutbehandling

*Prednisolon (prednisolon)

 • Betapred (betametason) löses i vatten vilket kan vara en fördel i akuta situationer.
 • Långtidsbehandling med perorala steroider rekommenderas inte.

Eventuell antibiotikabehandling:

Infektion - KOL-exacerbation

 

 KOL-exacerbation Nationellt kliniskt kunskapsstöd 2020

 

 

= generiskt utbyte på apotek

Senast uppdaterad: 28 januari 2022