Obstruktiva lungsjukdomar

 • Notera vikten av att instruera och följa upp patientens inhalationsteknik!
 • Inhalationsspray används när pulverinhalator inte är lämplig eller vid behov av spacer. Upphandlade spacer är Optichamber Diamond och Vortex.
 • Det bör finnas en skriftlig behandlingsplan för patienter med KOL respektive astma. Behandlingsplan KOLBehandlingsplan astma

Inhalatorsammanställning på Vårdgivarwebben

SABA = kortverkande beta-2-stimulerare, LABA = långverkande beta-2-stimulerare, ICS = inhalationssteroider, LAMA = långverkande antikolinergika, LTRA = leukotrienreceptor-antagonister.

 • Behandlingsmål är att patienten ska vara symtomfri. Symtomens svårighetsgrad skattas med hjälp av AKT (Astma Kontroll Test) Utvärdering av behandling är viktig.
 • Använd alltid ICS vid astma för att behandla inflammationen. Behandling med enbart beta-2-stimulerare bör undvikas.

Antiinflammatoriska läkemedel (ICS och LTRA)

1. Giona Easyhaler (budesonid)

1. Novopulmon Novolizer (budesonid)

1. *Flutide Evohaler (flutikason) inhalationsspray

2. *Montelukast (montelukast)

 • Montelukast är ett alternativ vid lindrig astma om ICS bedöms olämplig. Kan även användas som tillägg till ICS eller ICS+LABA. Utvärdera effekten efter en månad.

Kortverkande beta-2-stimulerare (SABA)

Buventol Easyhaler (salbutamol)

Ventilastin Novolizer (salbutamol)

Ventoline Evohaler (salbutamol) inhalationsspray

 • Lägsta effektiva styrkan rekommenderas i första hand för att minska biverkningar.

Kombinationsbehandling (ICS+LABA)

Bufomix Easyhaler (budesonid+formoterol)

*Seretide Evohaler (flutikason+salmeterol) inhalationsspray

 • Kombinationsmedel rekommenderas vid otillräcklig effekt av ICS.

Långverkande antikolinergika (LAMA)

Spiriva Respimat (tiotropium)

 • Spiriva Respimat (tiotropium) kan övervägas som tillägg vid astma steg 4 när kombinationsbehandling inte är tillräcklig.

Perorala steroider

*Betapred (betametason) akutbehandling

*Prednisolon (prednisolon)

 • Betapred (betametason) kan lösas i vatten vilket kan vara en fördel i akuta situationer.

Behandlingsrekommendation Astma Läkemedelsverket 2018

Behandlingsrekommendation GINA (Global initiative for asthma)

Nationella riktlinjer för vård vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) Socialstyrelsen 2018

Akut astmaanfall

Medicinsk riktlinje Astmaanfall - akutbehandling på vårdcentral/akutmottagning

 

= generiskt utbyte på apotek

Vid dagligrökning rekommenderas kontakt med tobaksavvänjare. Uppmärksamma fysisk träning, nutrition, vaccination och identifiera och behandla samsjuklighet. Utnyttja KOL-skola.

Region Kronobergs rehabriktlinjer KOL

 • Läkemedelsbehandling endast vid symtom och införs stegvis. Den baseras på en sammanvägning av symtomens svårighetsgrad, grad av lungfunktionsnedsättning samt förekomst av exacerbationer. 

Läkemedelsbehandling av KOL

Kortverkande beta-2-stimulerare (SABA)

vid behovsmedicinering vid lindriga eller sporadiska symtom.

Buventol Easyhaler (salbutamol)

Ventilastin Novolizer (salbutamol)

Ventoline Evohaler (salbutamol) inhalationsspray

Långverkande antikolinergika (LAMA)

vid övervägande exacerbationsanamnes.

1. Braltus Zonda (tiotropium)

2. Eklira Genuair (aklidinium)

Spiriva Respimat (tiotropium) inhalationsspray

Långverkande beta-2-stimulerare (LABA)

vid övervägande symtomanamnes.

Onbrez Breezhaler (indakaterol)

Striverdi Respimat (olodaterol) inhalationsspray

Kombination LAMA+LABA

vid otillräcklig effekt av LAMA eller LABA

Anoro Ellipta (umeklidinium+vilanterol)

Spiolto Respimat (tiotropium+olodaterol) inhalationsspray

Kombination ICS+LABA

Bufomix Easyhaler (budesonid+formoterol)

Symbicort spray (budesonid+formoterol) inhalationsspray 

 • Byte till ICS+LABA vid exacerbationer och betydande symtom trots behandling med LAMA.
 • Byte till ICS+LABA vid gravt nedsatt lungfunktion (FEV1<50% av förväntat normalvärde) och betydande symtom trots behandling med LAMA+LABA.
 • Observera behov av inhalationssteroid vid blandform astma/KOL.

Inhalationssteroider (ICS)

vid exacerbationer trots LAMA, LABA eller LABA+LAMA

Giona Easyhaler (budesonid)

Novopulmon Novolizer (budesonid)

Flutide Evohaler (flutikason) inhalationsspray

 • Observera behov av inhalationssteroid vid blandform astma/KOL.

Kombination ICS+LAMA+LABA

vid behov av trippelbehandling

Trelegy Ellipta (flutikason+umeklidinium+vilanterol)

Trimbow (beklometason+glykopyrron+formoterol) inhalationsspray

Perorala steroider

*Betapred (betametason) akutbehandling

*Prednisolon (prednisolon)

 • Betapred (betametason) kan lösas i vatten vilket kan vara en fördel i akuta situationer.
 • Långtidsbehandling med perorala steroider rekommenderas inte.

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL 2020

Nationella riktlinjer för vård vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) Socialstyrelsen 2018

 

= generiskt utbyte på apotek

Senast uppdaterad: 22 februari 2021