Diabetes

Fysisk aktivitet förbättrar insulinkänsligheten. Tobaksbruk orsakar insulinresistens. Erbjud alltid tobaksavvänjning. Matvanor ska möta individuellt näringsbehov, främja en hälsosam vikt och mål om blodsocker, blodfetter och blodtryck.

Vid ny diabetesdiagnos eller regimändring bör uppföljning göras inom 3 månader.

Målvärden:

 • Typ 1: HbA1c: 48-57 mmol/mol (anpassning beroende på komplikationer och duration).
 • Typ 2: HbA1c: 45-55 mmol/mol (anpassning beroende på komplikationer och duration).
 • Alla: Vid samtidig påtaglig hjärt-kärlsjukdom eller hög biologisk ålder, HbA1c: 55-65 mmol/mol.
 • Blodtryck ≤130/80 (anpassning till hög ålder och/eller njurpåverkan). Förstahandsval ACE-hämmare eller ARB, speciellt vid mikroalbuminuri.
 • LDL-kolesterol ≤2,5 mmol/l

Insulin

se avsnitt Insulin

1. *Metformin (metformin)

2. Januvia (sitagliptin)

2. Jardiance (empagliflozin)

2. Ozempic (semaglutid) veckobehandling

2. Victoza (liraglutid)

2. Insulin, se avsnitt Insulin

Region Kronobergs algoritm för läkemedelsbehandling vid diabetes typ 2, pdf, öppnas i nytt fönster

 • Behandling av typ 2-diabetes ska individualiseras med avseende på hjärt-kärlsituation, njurfunktion, hypoglykemirisk, vikt och diabetesduration.
 • God metabol kontroll tidigt i förloppet innebär bättre prognos.

UKPDS 80

 • Multifaktoriell intervention minskar risk för komplikationer.

STENO2

uppföljning STENO2

 • Kardiovaskulära långtidsdata har visat fördel för Jardiance, Ozempic och Victoza, och inga ökade risker för Januvia.
 • Av GLP1-analogerna väljs vid nyinsättning Ozempic. Victoza >1,2 mg/dag kostar mer än Ozempic. Rybelsus (semaglutid) i tablettform finns nu tillgängligt, men effekten är starkt beroende av att intaget sker fastande.
 • Vid metforminbehandling: kontrollera njurfunktion årligen. Vid absolut GFR <60 ml/min skall dosen anpassas. Vid GFR <45 ml/min ej högre än 500mg 1x2. Vid GFR <30 ml/min bör metformin undvikas.

www.egfr.se
Läkemedelsverket 2017

 • Vid tillfällig akut sjukdom med bristande vätskeintag, feber eller andra risker för njurfunktionspåverkan ska metformin och SGLT2-hämmare tillfälligt sättas ut.

infobroschyr

 • Vid röntgenundersökning av metforminbehandlade patienter med i.v. jodkontrast, gäller att metformin utsätts i samband med undersökningen oavsett njurfunktion.

Rutin Metformin och intravaskulära kontrastmedel, pdf, öppnas i nytt fönster

 • Verkningsmekanism för SGLT2-hämmare är glukosuri. Ca 10% i studier drabbas av urogenitala biverkningar. Avtagande glukossänkande effekt vid minskande GFR.
 • Om nödvändigt med SU finns glimepirid, men det bör inte kombineras med insulin.

 

* = generiskt utbyte på apotek

 

Använd om möjligt cylinderampuller, av miljö- och kostnadsskäl.

Snabbverkande insulin

Insulin Aspart Sanofi (insulin aspart)

Insulin Lispro Sanofi (insulin lispro)

 • Insulin Lispro Sanofi är en biosimilar till Humalog, och Insulin Aspart Sanofi är en biosimilar till Novorapid. Biosimilarerna rekommenderas av kostnadsskäl.

Mixinsulin

Humalog Mix25 (insulin lispro, insulin lispro protamin)

Medellångverkande insulin

Humulin NPH (insulin protamin)

Långverkande insulin 

Rekommenderas endast vid diabetes typ 1 och vid typ 2 med hypoglykemiproblematik.

Abasaglar (insulin glargin) 

 

Strategier för insulinbehandling vid diabetes typ 2, se Medicinska riktlinjer diabetes

Glucagon (glukagon) 

Senast uppdaterad: 31 augusti 2022