Palliativ vård i livets slutskede

Palliativ vård i livets slutskede definieras som ”palliativ vård som ges under patientens sista tid i livet när målet med vården är att lindra lidande och främja livskvalitet”. Prognostiskt är kvarvarande tid i livet kort, allt från dagar till enstaka månader.

Nationellt vårdprogram palliativ vård

Vid behovsordinationer av läkemedel

 • Se över läkemedelslistan. Ha endast kvar de läkemedel patienten har nytta av just nu.
 • Ordinera vid behovsläkemedel mot smärta, ångest, illamående, rosslighet och andnöd samt mot andra eventuella symtom.
 • Läkemedel ordineras parenteralt, i första hand subkutant, men tänk på att anpassa administrationssätt till de infarter som patienten redan har. Vid behov av upprepade injektioner överväg subkutan Neoflon, helst på bröstkorgens framsida eller på överarmen.
 • Undvik intramuskulär administration – liten muskelmassa, risk för skada, ofta smärtsamt.
 • Undvik suppositorier – osäkert upptag, kan vara obehagligt och integritetskränkande.
 • Rekommenderade läkemedel finns i de kommunala basförråden och tas i första hand därifrån.
 • Blankett: ”Planeringsunderlag vid vård i livets slutskede” i hemsjukvården finns i Cambio Cosmic (under journal-Ny blankett- i blankettbiblioteket).
 • I Cambio Cosmic finns ordinationspaket (VILS) för dessa läkemedel.
 • Vid behov kontakta palliativa teamet för råd.

Morfin (morfin) injektion

Dos: För de som inte står på opioider tidigare: 2,5-5 mg sc vb. Vid stående opioidmedicinering: ge 1/6 av den parenterala dygnsdosen sc vb.

 • Olika opioder är inte dosekvivalenta

Konverteringsguide opioider

 • Vid nedsatt njurfunktion rekommenderas istället injektion Oxikodon 10 mg/ml, sc. Till patienter utan tidigare opioidbehandling rekommenderas 2,5-5 mg vid behov och omräkning till lämplig dos för övriga patienter.

Haldol (haloperidol) injektion

Dos: 1-2,5 mg sc vb, max 2 gånger per dygn.

Viktigt att åtgärda behandlingsbara orsaker t.ex. urinretention, förstoppning, hyperkalcemi, läkemedelsbiverkningar om möjligt.

Haldol (haloperidol) injektion

Dos: 0,5-2,5 mg sc vb max 2 gånger per dygn

Midazolam (midazolam) injektion

Dos: 2,5 mg sc vb

 • Halveringstid för midazolam är 1,5–2,5 timmar.
 • Midazolam ges i halv dos vid njursvikt.
 • Vissa patienter kan behöva kompletterande ordination i form av buckal administrering av midazolam.

Robinul (glykopyrron) injektion

Dos: 0,2 mg sc vb

1. Morfin (morfin) injektion

 • Dos: För de som inte står på opioider tidigare: 2,5-5 mg sc vb. Vid stående opioidmedicinering: ge 1/6 av den parenterala dygnsdosen sc vb.

2. Midazolam (midazolam) injektion

 • Dos: 2,5 mg sc vb

Furix (furosemid) injektion kan ges vid hjärtsviktsorsakad andnöd och vid lungödem.

 • Dos: 20-40 mg iv/sc

 

 • Oftast svårt att ge mer än 2 ml sc åt gången per injektionsställe, behövs mera får man ha två
  olika injektionsställen.

 • Viktigt att ta reda på bakomliggande orsak till andnöd.

Senast uppdaterad: 19 januari 2022