Palliativ vård i livets slutskede

Palliativ vård i livets slutskede definieras som ”palliativ vård som ges under patientens sista tid i livet när målet med vården är att lindra lidande och främja livskvalitet”. Prognostiskt är kvarvarande tid i livet kort, allt från dagar till enstaka månader.

Nationellt vårdprogram palliativ vård

Vid behovsordinationer av läkemedel
 • Se över läkemedelslistan. Ha endast kvar de läkemedel patienten har nytta av just nu.
 • Ordinera vid behovsläkemedel mot smärta, ångest, illamående, rosslighet och andnöd samt mot andra eventuella symtom.
 • Läkemedel ordineras parenteralt, i första hand subkutant, men tänk på att anpassa administrationssätt till de infarter som patienten redan har.
 • Undvik intramuskulär administration – liten muskelmassa, risk för skada, ofta smärtsamt.
 • Undvik suppositorier – osäkert upptag, kan vara obehagligt och integritetskränkande.
 • Rekommenderade läkemedel finns i de kommunala basförråden och tas i första hand därifrån.
 • Blankett: ”Planeringsunderlag vid vård i livets slutskede” i hemsjukvården finns i Cambio Cosmic (under journal-Ny blankett- i blankettbiblioteket).
 • I Cambio Cosmic finns ordinationspaket (VILS) för dessa läkemedel.

Morfin (morfin) injektion

Dos: För de som inte står på opioider tidigare: 2,5-5 mg sc vb. Vid stående opioidmedicinering: ge 1/6 av den parenterala dygnsdosen sc vb.

 • Olika opioder är inte dosekvivalenta

Konverteringsguide opioider

Haldol (haloperidol) injektion

Dos: 1-2,5 mg sc vb, max 2 gånger per dygn.

Viktigt att åtgärda behandlingsbara orsaker t.ex. urinretention, förstoppning, hyperkalcemi, läkemedelsbiverkningar om möjligt.

Haldol (haloperidol) injektion

Dos: 1-2,5 mg sc vb max 2 gånger per dygn

1. Midazolam (midazolam) injektion

Dos: 2,5 mg sc vb

2. Stesolid Novum (diazepam) injektion

Dos: 2,5- 5mg sc vb

 • Behandling med midazolam är mer lättstyrd p.g.a. kort halveringstid (1,5–2,5 tim). Diazepam är mer svårstyrt p.g.a. mycket lång halveringstid och aktiv metabolit.
 • Midazolam ges i halv dos vid njursvikt och diazepam ges med försiktighet vid njursvikt.
 • Vissa patienter kan behöva kompletterande ordination i form av buckal administrering av midazolam eller rektal administrering av diazepam.

Robinul (glykopyrron) injektion

Dos: 0,2 mg sc vb

1. Morfin (morfin) injektion

Dos: För de som inte står på opioider tidigare: 2,5-5 mg sc vb. Vid stående opioidmedicinering: ge 1/6 av den parenterala dygnsdosen sc vb.

2. Midazolam (midazolam) injektion

Dos: 2,5 mg sc vb

Furix (furosemid) injektion kan ges vid hjärtsviktsorsakad andnöd och vid lungödem.

Dos: 20-40 mg iv/sc

 • Viktigt att ta reda på bakomliggande orsak till andnöd.

Senast uppdaterad: 19 februari 2021