Regional samverkan

Region Kronoberg och länets åtta kommuner har en regional samverkansöverenskommelse om hur vi ska arbeta kring personer med psykisk funktionsnedsättning, psykisk ohälsa i Kronobergs län. Överenskommelsen gäller under perioden 2016-2021.

Genom samverkansöverenskommelsen har Region Kronoberg och länets kommuner enats om gemensamma förutsättningar för samverkan utifrån de fem fokusområdena inom området psykisk hälsa.

Vårt gemensamma ansvar är att skapa smidiga processer så att den enskildes behov blir bemött, uppmärksammat och tillgodosett på ett ändamålsenligt sätt. Varje individ ses som en unik person med individuella förutsättningar, vilket ställer krav på flexibel planering och mångfald i insatserna. Det ska finnas kontinuitet när det gäller metoder, struktur och information. Olika insatser ska kunna ges samtidigt och integrerat i stället för efter varandra i tur och ordning, vilket förutsätter gränsöverskridande samarbete.

Målsättningen är att säkerställa att individer som har behov av samordning erbjuds det, grundat på en helhetssyn av individens behov. Samordningen ska bygga på delaktighet och samtycke från den enskilde och klargöra det samlade behovet av insatser och vilken enhet som är ansvarig för respektive insats. Genom samhandling ska vi verka för att ge rätt insats, på rätt nivå och vid rätt tidpunkt för att gynna den enskilde.

Organisationsskiss

Medlemmar

Björn Axelsson, PO Kronoberg
Eva Bergmark, PO Kronoberg
Anette Blomqvist, Autism- och Aspergerföreningen Kronoberg
Anna Biesert, Ungdomsmottagningarna RK
Kennerth Björn, FUB Kronoberg
Charlotta Brag, Växjö kommun
Pernilla Dahlin, Alvesta kommun
Jonas Ericsson, Region Kronoberg
Sandor Eriksson, Specialistpsykiatrin vuxna RK
Linda Farkas, Ljungby kommun
Mona Fuhr Unger, Idé och kunskapscentrum
Eva Gustafsson, Habiliteringen RK
Elin Görbring, Älmhults kommun
Marie-Louise Kaukinen, Specialistpsykiatrin barn RK
Anna Maria Lindblom, Lessebo kommun
Catrin Mårdh, Primärvårdsrehab RK
Marie-Louise Olsson, Attention Kronoberg
Yvonne Petersson, Uppvidinge kommun
Magnus Pålsson, Kronobergs brukarråd inom missbruks- och beroendevården
Pernilla Risberg, Tingsryds kommun
Jessica Roström, Familjehälsan RK
Malin Wideberg, Markaryds kommun
Charlotte Widh, Autism och Aspergerföreningen Kronoberg

Länsgruppen består sedan 2021 av representanter från länets kommuner, brukarorganisationer samt hälso- och sjukvårdens berörda verksamheter. Gruppen träffas ca 7-8 gånger per år med uppdrag att utveckla och samordna de länsgemensamma insatserna för en ökad psykisk hälsa utifrån den årliga överenskommelsen mellan staten och SKR.

Minnesanteckningar

2018-02-26, pdf, öppnas i nytt fönster

2018-03-19, pdf, öppnas i nytt fönster

2018-04-16, pdf, öppnas i nytt fönster

2018-05-21, pdf, öppnas i nytt fönster

2018-06-11, pdf, öppnas i nytt fönster

2018-08-20, pdf, öppnas i nytt fönster

2018-09-24, pdf, öppnas i nytt fönster

2018-10-22, pdf, öppnas i nytt fönster

2018-12-10, pdf, öppnas i nytt fönster

2019-01-25, pdf, öppnas i nytt fönster

2019-02-25, pdf, öppnas i nytt fönster

2019-03-28, pdf, öppnas i nytt fönster

2019-04-29, pdf, öppnas i nytt fönster

2019-05-27, pdf, öppnas i nytt fönster

2019-06-19, pdf, öppnas i nytt fönster

2019-08-13, pdf, öppnas i nytt fönster

2019-09-12, pdf, öppnas i nytt fönster

2019-10-08, pdf, öppnas i nytt fönster

2019-11-06, pdf, öppnas i nytt fönster

2019-11-28, pdf, öppnas i nytt fönster

2020-02-24, pdf, öppnas i nytt fönster

2020-03-18, pdf, öppnas i nytt fönster

2020-04-07, pdf, öppnas i nytt fönster

2020-05-06, pdf, öppnas i nytt fönster

2020-06-16, pdf, öppnas i nytt fönster

2020-08-19, pdf, öppnas i nytt fönster

2020-09-16, pdf, öppnas i nytt fönster

2020-10-14, pdf, öppnas i nytt fönster

2020-11-11, pdf, öppnas i nytt fönster

2020-12-08, pdf, öppnas i nytt fönster

2021-01-12, pdf, öppnas i nytt fönster

2021-03-01, pdf, öppnas i nytt fönster

2021-04-12, pdf, öppnas i nytt fönster

2021-06-16, pdf, öppnas i nytt fönster

Medlemmar

Regiongruppen bestod av representanter från hälso- och sjukvårdens berörda verksamheter, men fusionerade med Länsgrupp psykisk hälsa från och med 2021 för att skapa en trepartssamverkan tillsammans med länets kommuner och brukarorganisationer.

Mötesanteckningar

2018-01-25, pdf, öppnas i nytt fönster

2018-02-21, pdf, öppnas i nytt fönster

2018-03-21, pdf, öppnas i nytt fönster

2018-04-26, pdf, öppnas i nytt fönster

2015-05-24, pdf, öppnas i nytt fönster

2018-06-20, pdf, öppnas i nytt fönster

2018-08-28, pdf, öppnas i nytt fönster

2018-09-24, pdf, öppnas i nytt fönster

2018-10-11, pdf, öppnas i nytt fönster

2018-10-19, pdf, öppnas i nytt fönster

2018-11-20, pdf, öppnas i nytt fönster

2018-12-17, pdf, öppnas i nytt fönster

2019-01-25, pdf, öppnas i nytt fönster

2019-02-07, pdf, öppnas i nytt fönster

2019-02-25, pdf, öppnas i nytt fönster

2019-03-28, pdf, öppnas i nytt fönster

2019-04-29, pdf, öppnas i nytt fönster

2019-05-27, pdf, öppnas i nytt fönster

2019-06-19, pdf, öppnas i nytt fönster

2019-08-13, pdf, öppnas i nytt fönster

2019-09-12, pdf, öppnas i nytt fönster

2019-10-08, pdf, öppnas i nytt fönster

2019-11-06, pdf, öppnas i nytt fönster

2019-11-28, pdf, öppnas i nytt fönster

2020-02-24, pdf, öppnas i nytt fönster

2020-04-07, pdf, öppnas i nytt fönster

2020-06-16, pdf, öppnas i nytt fönster

2020-08-19, pdf, öppnas i nytt fönster

2020-10-14, pdf, öppnas i nytt fönster

2020-12-08, pdf, öppnas i nytt fönster

Handlingsplaner

Varje år revideras respektive kommuns samt den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa.

2021

Länsgemensam analys och handlingsplan 2021-2022, pdf, öppnas i nytt fönster

2020

Länsgemensam analys och handlingsplan 2020, pdf, öppnas i i nytt fönster
Hälso- och sjukvårdens satsningar 2020, pdf, öppnas i nytt fönster

Alvesta, pdf, öppnas i i nytt fönster

Lessebo, pdf, öppnas i i nytt fönster

Ljungby, pdf, öppnas i i nytt fönster

Markaryd, pdf, öppnas i i nytt fönster

Tingsryd, pdf, öppnas i i nytt fönster

Uppvidinge, pdf, öppnas i i nytt fönster

Växjö, pdf, öppnas i i nytt fönster

Älmhult, pdf, öppnas i i nytt fönster

2019

Länsgemensam analys och handlingsplan 2019, pdf, öppnas i nytt fönster

Alvesta, pdf, öppnas i nytt fönster

Lessebo, pdf, öppnas i nytt fönster

Ljungby, pdf, öppnas i nytt fönster

Markaryd, pdf, öppnas i nytt fönster

Tingsryd, pdf, öppnas i nytt fönster

Uppvidinge, pdf, öppnas i nytt fönster

Växjö, pdf, öppnas i nytt fönster

Älmhult, pdf, öppnas i nytt fönster

2018

Länsgemensam handlingsplan, pdf, öppnas i nytt fönster

Alvesta, pdf, öppnas i nytt fönster

Ljungby, pdf, öppnas i nytt fönster

Lessebo, pdf, öppnas i nytt fönster

Markaryd, pdf, öppnas i nytt fönster

Tingsryd, pdf, öppnas i nytt fönster

Uppvidinge, pdf, öppnas i nytt fönster

Växjö, pdf, öppnas i nytt fönster

Älmhult, pdf, öppnas i nytt fönster

Indikatorer

Som en del i uppföljningen av satsningarna inom området psykisk hälsa har vissa indikatorer valts ut. Dessa kommer att följas upp kontinuerligt.

Sammanställning indikationer, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 19 januari 2021